ဆောင်းပါး

သုံးပြင့္ဆုိင္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြး၍ တခါးမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ပါ

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔အၾကား သံုးပြင့္ဆိုင္ထိပ္သီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးကို ဖြင့္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ မည္သူမဆို စစ္ကိုမုန္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတန္ဖိုးထားသည့္အ ေလ်ာက္ အလြတ္သေဘာျဖစ္ေစ၊ အလုပ္သေဘာျဖစ္ေစ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မ်ားဆီ ေရွး႐ႈၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား သံုးပြင့္ ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးကိုသာမက ဒီမိုကေရစီျပဳ ေရးတံခါး၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတံခါး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတံခါး၊ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးတံခါးတို႔ကိုလည္း တစ္ခ်ပ္ၿပီးတစ္ခ်ပ္ ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာ တူစာခ်ဳပ္(အန္စီ ေအ) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တတိယအႀကိမ္ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အ စည္းအေဝးကို ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔မွ (၁၁)ရက္ေန႔ အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း(၄၉)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ပထမအႀကိမ္ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအ စည္းအေဝးကို ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္က်င္းပခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအ ၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးသည္ ထင္ထားသည္ထက္ပိုထိေရာက္၊ ပိုအလုပ္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္မူ ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည္ ထင္သေလာက္ခရီးမေပါက္ေသးသည္မွာ သိသာ ျမင္သာသည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ တတိယအႀကိမ္အစည္းအ ေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍ အျမင္ဖလွယ္၊ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနဆဲပင္ျဖစ္ သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးသည္ လမ္းစေပ်ာက္ေနၿပီလား ေမးသံျမန္းသံ မ်ားလည္းၾကားမိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးကို ဒီေကြ႕ဒီတက္ႏွင့္ေလွာ္၊ ဟိုေကြ႕ဟိုတက္ႏွင့္ေလွာ္ဟုဆိုကာ ေျခဦးတည့္ရာေလွ်ာက္လွမ္းေနဦးမည္ ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္က အ႐ံႈးေပၚအ႐ံႈးဆင့္ေနရဦးမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ႏိုင္ငံ ေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးတြင္ အလြတ္သေဘာႏွင့္ အလုပ္သေဘာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ပံုမွန္က်င္းပလာႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ လမ္းစေပၚႏိုင္ေျခရွိသည္။
လက္ရွိႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ တစ္ဆို႔မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝး၌ ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ တစ္ဆို႔မႈမ်ားေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ ၿပိဳင္တူတြန္းၾကရ မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး၊ အေျဖရွာၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအ ေနျဖင့္ မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ ရပ္ ရယူလာႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ တစ္ဆို႔မႈမ်ားကို အရည္ေပ်ာ္သြားေစမည္ျဖစ္ သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္လည္း အႏွစ္သာရပိုမိုျပည့္ဝ၊ အဓိပၸါယ္ေလးနက္လာမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဆို႔မႈမ်ားကို အရည္မေဖ်ာ္ႏိုင္ သေရြ႕၊ မေက်ာ္လႊားႏိုင္သေရြ႕၊ ျပည္တြင္းစစ္က အသက္ရွည္ေနဦးမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစစ္စစ္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနဦးမည္ျဖစ္သည္။
လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦးမွသည္ ယေန႔ထက္တိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အ ပစ္ရပ္ေရးကိုဦးတည္သည့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက ရွားပါး ေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား သူမ နာကိုယ္မနာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး၍ သူလည္းႏိုင္၊ ကိုယ္လည္းႏိုင္ျဖစ္မည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိဖို႔ ေသာ့ခ်က္က်မည္ျဖစ္သည္။ သံုးပြင့္ဆိုင္ထိပ္ သီးအစည္းအေဝးကို ပံုမေဖာ္ႏိုင္ေသးသေရြ႕၊ အပစ္ရပ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးတို႔သည္ သဲႏွင့္ေဆာက္ေသာတိုက္အိမ္ျဖစ္ေနဦးမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ ခတ္မလြဲပင္ျဖစ္သည္။
ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝးဟုဆိုလွ်င္ အလႊာႏွစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ပထမအလႊာအေနျဖင့္ ႏိုင္ ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္တို႔ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဦး ေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား အႀကိတ္အနယ္ေဆြး ေႏြး၊ အျမင္ဖလွယ္၍ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ရရွိေရး ဦးစား ေပးေဖာ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ အန္စီေအလက္မွတ္ထိုး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အန္စီေအလက္မွန္မ ထိုးေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကား က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အျမင္ဖလွယ္ေဆြးေႏြးၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ ရပ္ကို ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ၊ ပ်ားလည္းစြဲသာ ထံုးႏွလံုးမူ၍ရယူႏိုင္ေရးအားထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအ လႊာအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္၊ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထိပ္ သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ရရွိသည္အထိ၊ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ၊ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔၊ အႀကိတ္အနယ္ မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ႏိုင္ရန္ ေသာ့ခ်က္က်မည္ျဖစ္ည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ ဏဏွႊ အ ေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအားလံုး၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအ စည္းအေဝးကို ေခၚယူက်င္းပရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိၿပီး၊ အန္စီေအလက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အန္ စီေအ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမျပဳရေသးသည့္ တိုင္း ရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုအေျခခံ၍ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္လည္တည္ေဆာက္ေရးအ တြက္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လံုး၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း သေဘာတူညီမႈရရွိသည့္ ဘံုရည္မွန္း ခ်က္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အႏု လံုပဋိလံု ေလ့လာသံုးသပ္၍ အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးၿပီး ဒီမိုကေရဒီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစည္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေဖာ္ ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ အစိုးရ၊ တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔အၾကား သံုးပြင့္ဆိုင္ယံုၾကည္ မႈႏွင့္ သေဘာတူညီမႈတည္ေဆာက္ေရးသည္ ေရွ႕တန္း ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားၾကား သံုးပြင့္ဆိုင္ထိပ္သီးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ဗ်ဴဟာေျမာက္တြန္းအား တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ သံုးပြင့္ဆိုင္အခင္းအက်င္းအား ေကာင္းလာမည္ဆိုလွ်င္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးသည္လည္း အလုပ္ျဖစ္လာ မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ကာလရွည္ၾကာအျမစ္ တြယ္ေနသည့္ အနာအိုင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြး မႈမွတစ္ပါး ကုစားႏိုင္မည့္ အျခားကုထံုးမရွိႏိုင္ပါ ေၾကာင္းႏွင့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးတံခါးမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးဦးတည္သင့္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပ လိုက္ရပါသည္။

ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button