အပစ္ရပ္

  • ဆောင်းပါး

    ျငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးသို႔

    ျငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္တုိင္းျပည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆီသုိ႔အေရာက္လွမ္းႏုိင္မလား ဝင္းေဇာ္ႏုိင္. ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိတာ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုစုေပါင္းေနထုိင္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္၊ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုေန ထုိင္ၾကေပမယ့္ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာေနထုိင္ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြမွာေတာ့ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ နည္းေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ .တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ မညီမွ်ယံုသာမက အခ်ိဳ႕တုိင္းရင္းသား နယ္ေတြအတြင္းကေဒသခံျပည္သူေတြ ဟာ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ ဒဏ္ကို အတုိင္းအဆမရွိ ခံေနၾကရပါတယ္၊…

    Read More »
Back to top button