သတင်း

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရးေျဖရွင္းမည္ ဆုိလွ်င္တပ္မေတာ္ကိုယ္တုိင္ မပါဝင္၍မရဟုဆုိ

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး ေျဖရွင္းမည္ဆုိလွ်င္ တပ္မေတာ္ကိုယ္တုိင္ မပါဝင္၍မရဟုဆုိ

.

ဝင္းေဇာ္္ႏုိင္

.

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ (၁၀) ရက္

.

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖ်က္္သိမ္းေရးအတြက္ ေျဖရွင္းၾကမည္ဆုိလွ်င္ တပ္မေတာ္ကိုယ္တုိင္ ပါဝင္ျပီး လုပ္ေဆာင္မွ ရမည္ျဖစ္သည္ဟု ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) ၏ ဒုဥကၠဌ  (၂) ေဒါက္တာ ဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာသည္။

.

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၆၂ ခုနွစ္္မွစ၍ တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းကာ ႏိုင္ငံကို္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ဒီ္မုိကေရစီေရးတုိ႔ကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ေနရဦးမည္ျဖစ္္သည္ဟု ၄င္း၏ အျမင္ကို ေျပာသည္။

.

“စစ္အာဏာရွင္ ရွိေနသ၍ ဒီ္မုိကေရစီထူေထာင္လုိ႔မရဘူး၊ ဖက္ဒရယ္ထူေထာင္လုိ႔မရဘူး၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ထူေထာင္လို႔မရဘူး။ ဒီ္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖုိ႔ဆုိရင္ တပ္မေတာ္ကိုယ္တုိင္ မပါဘဲနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာမွ လုပ္လုိ႔မရဘူး ” ဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာသည္။

.

၂၀၁၀ ခုနွစ္ေရြးေကာက္ပြဲျပီးခ်ိန္မွစ၍ တပ္မေတာ္မွ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာအား ဦးသိန္းစိန္္အစိုးရလက္ထဲ လႊဲအပ္ခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ဘဲ တပ္မေတာ္သားမ်ား ၂၅ ရာခုုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ၿပီး ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ အဆုုံးအျဖတ္သည္ အဓိက က်ေနခဲ့သည္။

.

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားလုိလားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုလည္း နုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ ပါဝင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္မွ လက္မခံခဲ့ၾကသည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားအေရး ျပႆနာမ်ား ယခုအခ်ိန္ထိ ေျဖရွင္း  နုိင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီိမိုကရက္တစ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဆလုိင္းက်ဲအုိဘိခ္ေထာင္က ေျပာသည္။

.

“တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းတုန္းက တုိင္းရင္းသားမ်ားေတာင္းဆုိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တုိင္းျပည္ျပိဳကြဲေရး မူဆုိျပီး အေၾကာင္းျပခဲ့တယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း လက္ရွိအေနအထားအရ ဖက္ဒရယ္ တုိင္းျပည္ထူေထာင္ဖုိ႔အတြက္ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔လုိတယ္၊ ဒီအတြက္ တပ္မေတာ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက အဓိက Block (အတားအဆီး) ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

.

တပ္မေတာ္ (စစ္တပ္)၏ အခန္းက႑ကို ပစ္ပယ္၍ မရေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို သြားမည္ဆုိပါက တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑က မည္သုိ႔လုပ္ရမည္ဆုိသည္ကို တိတိက်က်ရွိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ သြယ္ဝိုက္သည့္နည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားမည္ဆုိလွ်င္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကာင္း ကရင္နီတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဗိုလ္မွဴး ေစာလြင္က ေျပာသည္။

.

“စစ္တပ္ရဲဲ႕ အခန္းက႑က တုိင္းျပည္ရဲ႕ ကာကြယ္ေရးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းပဲ ျဖစ္္တယ္ေလ။  အဲလုိမဟုတ္ဘဲနဲ႔ စစ္တပ္ကႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္မွာ ပါဝင္ပတ္သတ္ေနတာဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ အခန္းက႑လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔က မျမင္ဘူး” ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

.

ဖက္ဒရယ္ဒီမိုုကေရစီျပည္ေထာင္စုုတည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို  ျပဳျပင္ရမည္ဟု  တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကေျပာၾကားေနေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား အခန္း (၁)၌ ပါရွိေသာ ပုဒ္မ (၆) (စ) တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးတုိ႔ကို အစဥ္တစုိက္ ဦးတည္သည္ဟု ပါရွိသည္။

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button