ဆောင်းပါး

ေရစီးက သန္ ေလွာ္တက္က ေသး ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေရဆန္ခရီးကို ေလွာ္ႏုိင္ပါ့မလား

ေအးမြန္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အာဆီယံစီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ျမန္မာ ႏုိင္ငံႏွင့္အာဆီယံတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈ” ဆိုေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မိန္းခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယင္းမိန္႔ခြန္းတြင္  အခါအခြင့္သင့္ပါက အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကဦးစားေပး က႑မ်ားျဖစ္ေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ တန္ဖိုးျမင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးစက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ သြင္းကုန္အစားထုိးစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာ ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ယာတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေထာင္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ ဖိတ္ေခၚလိုေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

         ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္က စင္ကာပူခရီးစဥ္တြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သလို ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ က က်င္းပသည့္ ဒသမအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမေန႔တြင္လည္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံ ျခား စီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန (Ministry of Investment and Foreign Economic Relations) ကုိ အသစ္ဖြဲ႔စည္းရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေန႔ခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးအေျခအေန ေျပာင္းလဲေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစံု တိုးတက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္း၊ ယခု ၂၁ ရာစုတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးမွာ ခြဲျခား၍ မရေတာ့ဘဲ ပထ၀ီေဘာဂေဗဒ၊ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးမ်ားအရ အားသာခ်က္မ်ားကို ရယူရမည္ျဖစ္၍ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မဲေခါင္ေဒသခဲြ၊ BIMSTEC တို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ား အတြက္ ျပည္ပအကူအညီျဖစ္သည့္ ေခ်းေငြ၊ အေထာက္အပံ့တို႔ကုိ ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ အေရးႀကီး ျခင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ ပိုမိုလိုအပ္လ်က္ရွိျခင္း စသည့္အခ်က္ေပါင္း ၆ ခ်က္ ပါဝင္သည္။

         အသစ္ဖြဲ႔စည္းလုိက္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနကုိ ႀကိဳဆိုမႈမ်ားရွိသကဲသုိ႔ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားလည္းရွိေနသည္။ NLD အစုိးရတက္လာစဥ္က တုိင္းျပည္ဘ႑ာေငြကုိ ခ်ဳံ႕သည့္သေဘာျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို ေပါင္းစည္း ၍ ၀န္ႀကီးဌာန ၂၁ ခု၊ ၀န္ႀကီး ၁၈ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီးဌာနအသစ္မ်ား ထပ္မံေပၚလာေသာ္အခါ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ပုိမိုကုန္က်မည္ျဖစ္၍ မလိုအပ္ပါဟု အခ်ဳိ႕ေသာ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေလသည္။

“၀န္ႀကီးဌာနေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု တိုးေနတယ္။ ၀န္ႀကီးေတြလည္း တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ထပ္တုိးေနတယ္။ ဒု၀န္ႀကီးေတြလည္း ထပ္တိုးေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကုိယ့္ဘာသာကိုယ္ ေရွ႕ေနာက္မညီဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ အၿမဲျပေနတဲ့အတြက္ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီ။ လက္ရွိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈက လံုး၀ကုိ အလြန္နည္းေနတဲ့အတြက္ တိုးခ်ဲ႕ဖို႔မလိုပါဘူး”ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွ ေမာင္က သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

         စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွေမာင္က ထိုသို႔ သံုးသပ္ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္စီးပြာေရးပညာရွင္ျဖစ္သူ ဦးေဇယ်သူက ယခု အေျခအေနသည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈ ပိုမိုရေအာင္လုပ္ေဆာင္လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပါ၀င္ၿပီး ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ခက္ခက္ခဲခဲ ယူရမည့္အေနအထားျဖစ္ေန၍ ဦးစီးဌာနအဆင့္မွ ၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္သို႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟု သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

 “၀န္ႀကီးဌာနအသစ္ျဖစ္လာရင္ သြက္သြက္လက္လက္ လုပ္ရင္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ပို႔ဆြမ္းပဲစားေနတဲ့ သေဘာေပါ့။ အမွန္က အျပင္ထြက္ၿပီး ရွာရမယ္။ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ၀န္ႀကီးဌာနအသစ္ဖြဲ႔လိုက္တာ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနဖြဲ႔ၿပီးသြားရင္ ရလဒ္ ျပဖု႔ိလိုတယ္။ ဒီလုိမွမဟုတ္ရင္ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ ေဖာင္းပြသြားမွာ စုိးရတယ္။ စလုပ္ၿပီးဆိုတာနဲ႔ ေျခာက္လအတြင္း ဘယ္ ေလာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ တိုးလာတယ္။ တစ္ႏွစ္အတြင္း ဘယ္ေလာက္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ တိုးလာတယ္။ တစ္ႏွစ္အတြင္း ဘယ္ေလာက္တိုးလာတယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြနဲ႔ စနစ္တက်ျပႏုိင္ဖိုေတာ့ လုိပါတယ္” ဟု ဦးေဇယ်သူ က ေျပာသည္။

            NLD ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ (၁၂) ခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းမူ၀ါဒ ၁၂ ခ်က္ထဲတြင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ ပုဂၢလိကက႑ တိုးတက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံသားတိုင္း မိမိတို႔လုပ္ကုိင္လုိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ ရရွိေစရန္ႏွင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္ မူ၀ါဒမ်ား သီးျခားေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရန္၊ မူပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေစေရးအတြက္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ေလသည္။

          ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကုိ အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ယခင္ကရွိၿပီးသား ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏံွ မႈဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳွပ္ႏွံျမဳွပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွစ္ရပ္ကို ေပါင္းစည္းကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ နည္းဥပေဒကို ဆက္လက္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ဥပေဒအသစ္က အသက္၀င္လာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္သက္တမ္းရွိခဲ့သည့္ ကုမၸဏီအက္ဥပေဒကုိလည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ထို ဥပေဒက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔က  အသက္၀င္ ခဲ့သည္။

           ထုိကဲ့သို႔ ဥပေဒပုိင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္မူ၀ါဒမ်ားကုိလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္မွ အဓိက ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယင္းဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားကုိ အေကာက္ ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္မ်ားလည္း ေပးခဲ့သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံပါက အမ်ားဆံုး ၇ ႏွစ္တာကာလအထိ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္မ်ား ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(DICA)သို႔ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္စရာ မလိုေတာ့ ဘဲ အြန္လိုင္းမွ အီလက္ထေရာနစ္ မွတ္ပံုတင္စနစ္ျဖင့္လည္း လြယ္ကူစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။

         လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္ လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ARSA အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေနာက္ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၏ အျမင္ေစာင္းမႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အဓိက ထိခိုက္ခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကုိ အထိုက္အေလ်ာက္ စိန္ေခၚမႈ ရွိခဲ့သည္။ ထပ္မံ၍ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည့္ အေမရိကန္-တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲအေျခအေနေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကုိ အဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ သည္။

          သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ ၀င္လည္းျဖစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးလည္းျဖစ္သူ ဦးဆက္ေအာင္က အစိုးရသစ္ လက္ထက္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏသည္ တိုးတက္လာသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၎က ကရင္ျပည္နယ္ လိႈင္းဘြဲ႔မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ခ်ဳိ၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ လႊတ္ေတာ္၌ လာေရာက္ေျဖဆိုျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ပမာဏ စုစုေပါင္း၏ ၁၆ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈက႑တြင္ တိုးတက္မႈရွိေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          ယင္းႏိႈင္းယွဥ္ေျပာၾကားခ်က္မွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ၂၈ ႏွစ္တာကာလအ တြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေပါင္း ၁၁၀၀ ကို ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၃ ဒသမ ၃၇ ဘီလီယံျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွအပ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ စက္မႈ၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအစရွိသည့္ လုပ္ငန္းက႑ ၁၀ ခု တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ၃၆၀ ခု ၀င္ေရာက္ခဲ့ကာ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈပမာဏ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၃၇ ဘီလီယံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈက႑မွာ တိုးတက္လာေၾကာင္း ဦးဆက္ေအာင္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။

            ကမာၻ႕ဘဏ္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရကိုင္ရလြယ္ကူမႈစစ္တမ္း(Doing Business) တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဆင့္ (၁၇၁) တြင္ ရွိေနသည္။ ယခုကဲသို႔  ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား စီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဖြဲ႔စည္းလိုက္လ်င္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ယခုထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မလဲဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

               ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ လက္ရွိအစိုးရ၏ လက္က်န္သက္တမ္း ကာလ  နည္းပါးေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေစရန္အတြက္ အစြမ္းကုန္ႏွင္းမည့္ ျမင္းပမာ ျဖစ္သလို ေနာင္တက္လာမည့္ အစုိးရသစ္သက္တမ္းကာလမ်ားအတြက္ လမ္းစေဖာက္ျခင္းဟူ၍ ေျပာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ “၀န္ႀကီးဌာန အသစ္ဖြဲ႔တာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ကယ္တန္း ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ တိုးလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာ ပိုၿပီးအဓိက က်တယ္”ဟု ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက သံုးသပ္ ေျပာဆိုသည္။

          နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပရပါမူ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အာဆီယံစီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြဲ၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အတိုင္း အသစ္ျပ႒ာန္းလုိက္သည့္ ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္ ၍ျဖစ္ေစ သိမ္းပုိက္ခံရျခင္း မရွိေစရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထိုသို႔မျဖစ္ရန္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အာမခံ ပါသည္ဟု  ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိခြင့္ရခဲ့သည္။ ျပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ ေရြ႕ႏုိင္ပါမည္ဆိုေသာ ဆိုရိုးစကား အတိုင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္အတူ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနအသစ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားျဖင့္ ေရစီးသန္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေရဆန္ခရီးကုိ ေလွာ္တက္ ႏိုင္မည္လားဆိုသည္ကို စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရေပဦးေတာ့မည္။

ေအးမြန္

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button