ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရာတွင် ဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်သည့်အကြောင်းရင်း

Back to top button