ကြေငြာချက်

သတင်းနှင့် ဆောင်းပါး၊ ရုပ်သံ အစီအစဉ်တို့ကို ကြည့်ရှု၊ ဖတ်ရှုနိုင်မည့် သတင်းကွန်ရက် ပလက်ဖောင်းများ

သတင်းနှင့် ဆောင်းပါး၊ ရုပ်သံ အစီအစဉ်တို့ကို ကြည့်ရှု၊ ဖတ်ရှုနိုင်မည့် သတင်းကွန်ရက် ပလက်ဖောင်းများ

 
1) Telegram Channel Link – https://t.me/federaljournalmyanmar2016
 
 
3) Twitter Link – https://twitter.com/FederalJMM
 
4) Website Link – https://federaljournalmm.org/
 
5) Facebook Journal Page Link – https://www.facebook.com/fjmm2012
 
6) Facebook TV Page Link – https://www.facebook.com/fjmtv
 
7) Facebook Article Page Link – https://www.facebook.com/fjmarticle

Related Articles

Back to top button