ဥပဒေများ

၁၉၆၂ခုႏွစ္၊ သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အထိမ္းအမွတ္ ေမာ္ကြန္းဥပေဒ

၁၉၆၂ခုႏွစ္၊ သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အထိမ္းအမွတ္ ေမာ္ကြန္းဥပေဒ

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

၁၉၆၂ခုႏွစ္၊ သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အထိမ္းအမွတ္ ေမာ္ကြန္းဥပေဒ။

၁၉၆၂ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္ ၄၆။

၁၃၂၄ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလဆန္း ၂ ရက္။

(၁၉၆၂ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္။)

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒သည္၊ ေအာက္ပါဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

 

၁။ ။ (၁) ဤဥပေဒကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အထိမ္းအမွတ္ေမာ္ကြန္းဥပေဒ ဟုေခၚတြင္ရမည္။

(၂) ဤဥပေဒသည္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ သတ္မွတ္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ စတင္                   အာဏာ တည္ရမည္။

၂။ ။ ဤဥပေဒတြင္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ေရွ႕ေနာက္စကားတို႔၏အဓိပၸါယ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ မဆန္႔က်င္လွ်င္-

(က)  “သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္” ဆုိသည္မွာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာ၍ ႏိုင္ငံအတြက္ေသာ္၄င္း၊ အမ်ိဳး၊    ဘာသာ၊ သာသနာ၊ စာေပအတြက္ေသာ္၄င္း အက်ိဳးျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ကို ဆိုလိုသည္။

(ခ)  “အထိမ္းအမွတ္ေမာ္ကြန္း” ဆိုသည္မွာ အမ်ားျပည္သူတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေနရာ၊ဌာနမ်ားတြင္ သမုိင္းဝင္ ပုဂၢိဳလ္၏ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အေဆာက္အဦး၊ ေၾကးရုပ္၊ ေက်ာက္ရုပ္၊ ေက်ာက္ တုိင္ သို႔တည္းမဟုတ္ ဥယ်ာဥ္ပန္းၿခံကို ဆိုလိုသည္။

(ဂ)  “ယဥ္ေက်းမႈေကာင္စီ” ဆိုသည္မွာ၊ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈေကာင္စီ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ အရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈေကာင္စီ ကို ဆိုလိုသည္။

(ဃ)  “ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္” ဆိုသည့္စကားရပ္တြင္၊ ရန္ကုန္ျမဴနီစီပါယ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအဖြဲ႕၊ ျမဴနီစီပါယ္အဖြဲ႕ ႏွင့္ အျခားေဒသႏၱရအဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္သည္။

(င)  “ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕” ဆိုသည္မွာ။ ဤဥပေဒအရ၊ သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အထိမ္းအမွတ္ေမာ္ကြန္းကို ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ တာဝန္လႊဲအပ္ျခင္းခံရေသာ ေဒသႏၱရ အာဏာ ပိုင္ကို ဆုိလိုသည္။  ထုိစကားရပ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈေကာင္စီပါဝင္သည္။

၃။ ။ (၁) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝွန္းလံုးတြင္ အမ်ားျပည္သူတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏  အထိမ္းအမွတ္ေမာ္ကြန္းကို တည္ေဆာက္ရန္၄င္း၊ ထိုအထိမ္းအမွတ္ေမာ္ကြန္းကို ခံ့ညားထည္ဝါစြာ မြမ္းမံ ေစရန္၄င္း၊ ထိန္သိန္းေစာင့္ေရွာက္ရန္၄င္း၊ ႀကီးၾကပ္ရန္၄င္း တာဝန္ေပးႏိုင္သည့္ အာဏာသည္၊ ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ၌သာလွ်င္ တည္ရွိရမည္။

(၂) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရသည္၊ အမ်ားျပည္သူတို႔အက်ိဳးငွာ သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အထိမ္းအမွတ္ေမာ္ကြန္းကို အခါအားေလ်ာ္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။

(၃) သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အထိမ္းအမွတ္ေမာ္ကြန္းတည္ေဆာက္ရန္ စရိတ္ေငြကို ယဥ္ေက်းမႈေကာင္စီ ရန္ပံု ေငြထဲမွ က်ခံသံုးစြဲႏိုင္သည္။

(၄) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရသည္၊ တည္ေဆာက္သည့္သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္၏ အထိမ္းအ မွတ္ေမာ္ကြန္းကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ခံ့ညားထည္ဝါစြာ မြမ္းမံရန္အလို႔ငွါ ထိုအထိမ္းအမွတ္ေမာ္ ကြန္းတည္ရာေဒသႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္အား ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕အျဖစ္ ဌာနဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္၍ တာဝန္လႊဲအပ္ႏိုင္သည္။

(၅) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ မည္သို႔ပင္ပါရွိေစကာမူ၊ ေနာက္ဆက္တြဲဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္အသီးသီး၏ အထိမ္းအမွတ္ေမာ္ကြန္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္၊ ရန္ကုန္ ျမဴနီစီပါယ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအဖြဲ႕အား ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕အျဖစ္ ေၾကညာၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

(၆) ဤပုဒ္မအရ ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို-

(က) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္လွန္ေရးအစိုးရက၊ မည္သည့္အခါမဆုိ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္၊ ထို႔ျပင္

(ခ) မပယ္ဖ်က္ေသးလွ်င္၊ ယင္းသို႔ မပယ္ဖ်က္ေသးသမွ်ကာလပတ္လံုး၊ အဆိုပါအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမွာ၊

၄င္းတြင္ သီးျခားေဖာ္ျပထားေသာ သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အထိမ္းအမွတ္ေမာ္ကြန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊  သို႔ တည္းမဟုတ္ ေဒသႏၱရအာဏာပုိင္သည္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္လံုေသာသက္ေသခံ အ ေထာက္အထားျဖစ္ရမည္။

၄။ ။ (၁) မည္သူမဆို၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ၊ သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္၏  အ ထိမ္းအမွတ္ေမာ္ကြန္း တည္ေဆာက္ျခင္းမျပဳရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ တည္ေဆာက္ျခင္းမျပဳေစရ။

(၂) မည္သူမဆို၊ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို က်ဴးလြန္လွ်င္၊ သံုးႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ငါးေထာင္ထိ   ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ စီရင္ျခင္းခံရမည္။

(၃)  ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရသည္၊ ပုဒ္မခြဲ (၁)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ဆန္႔က်င္၍ သူတဦးဦး တည္ေဆာက္ထားေသာ မည္သည့္သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္၏ အထိမ္းအမွတ္ေမာ္ကြန္းကိုမဆို၊ သီးျခားေဖာ္ျပ ထားသည့္ ကာလအပိုင္းအျခားအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အမိန္႔ျဖင့္ ညႊန္ၾကားႏိုင္သည္။ ထိုသူက အဆိုပါ အမိန္႔ကို လိုက္နာရန္ျငင္းဆိုလွ်င္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ပ်က္ကြက္လွ်င္၊ ေကာ္လိတ္ေတာ္အရာရွိသည္ အဆို ပါ သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္၏ အထိမ္းအမွတ္ေမာ္ကြန္းကို ေရႊ႕ေျပာင္းေစႏိုင္သည္။ ထိုသုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းရာတြင္ ကုန္ က်သည့္စရိတ္ကို ထိုသူက ေပးေဆာင္ရမည္။

၅။ ။ သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္၏ အထိမ္းအမွတ္ေမာ္ကြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕၏အာဏာႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၏ ေယဘုယ်သေဘာကို မထိခိုက္ေစဘဲ၊ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕သည္ ထိုအထိမ္းအမွတ္ ေမာ္ကြန္းဆိုင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားကို က်နစြာျပင္ဆင္ထားရွိ ရန္၄င္း၊ အထိမ္းအမွတ္ေမာ္ကြန္းဆိုင္ရာဥပစာ မပ်က္မစီးေစရန္၄င္း၊ အထိမ္းအမွတ္ေမာ္ကြန္း ဥမစာ၌ မဖြယ္မရာ မျဖစ္ေစရန္၄င္း၊ ခြင့္မရေသာသူမ်ား၊ ေက်ာ္နင္းဝင္ေရာက္ျခင္း မျပဳေစရန္၄င္း၊ တိရစာၦန္မ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္း မျပဳေစရန္၄င္း လိုအပ္သလို အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

၆။ ။ (၁) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရသည္၊ ဤဥပေဒပါ ကိစၥမ်ားအလို႔ငွါ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပဳႏိုင္သည္။

(၂) အထူးအားျဖင့္ ပုဒ္မခြဲ (၁)ပါ အာဏာမ်ား၏ေယဘုယ်သေဘာကို မထိခိုက္ေစဘဲ၊ အဆိုပါနည္းဥပေဒမ်ား သည္ ေအာက္ပါကိစၥမ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္။

(က) ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕သို႔ ပုဒ္မ ၃ အရ တာဝန္လႊဲအပ္ေသာ သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏   အထိမ္း အမွတ္      ေမာ္ကြန္းႏွင့္ ၄င္း၏ဥပစာအတြင္းတြင္ အေနအထားခင္းက်င္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ မြမ္းမံျခင္း၊ ၾကည့္ရႈေစာင့္ ေရွာက္ စီမံျခင္းကိစၥ။

(ခ)  ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕သို႔ ပုဒ္မ ၃ အရ တာဝန္လႊဲအပ္ေသာ သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္၏ အထိမ္းအမွတ္ေမာ္ ကြန္း ဥပစာအတြင္း အမ်ားျပည္သူတို႔ လာေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဥပစာအတြင္း စုရံုး စည္းေဝးပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ေရးကိစၥ။

(ဂ)  ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕သို႔ ပုဒ္မ ၃ အရ တာဝန္လႊဲအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ျခင္း၊ ပ်က္စီးေစမႈ၊ ေႏွာင့္ယွက္မႈတို႔ကို တားဆီးျခင္း၊ ဥပစာအတြင္းသို႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာမႈကို၊ သို႔ တည္းမဟုတ္ တိရစာၦန္မ်ား ေခၚေဆာင္လာမႈကို တားဆီးျခင္းကိစၥ။

(ဃ) သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္၏ အထိမ္းအမွတ္ေမာ္ကြန္း ဥပစာအတြင္းတြင္ ညစ္ညမ္းေအာင္ျပဳမႈ၊ မဖြယ္မရာျပဳ မႈ၊ မရိုမေသျပဳမႈ၊ ထို႔ျပင္ ဥပစာအတြင္းရွိ ပစၥည္းအစရွိသည္တို႔ကို မတရားသျဖင့္ အသံုးျပဳမႈတို႔ကို တား ဆီးျခင္းကိစၥ။

(၃) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရသည္ ဤပုဒ္မအရ နညး္ဥပေဒမ်ားျပဳရာတြင္ နည္းဥပေဒ တခုခုကို ေဖာက္ဖ်က္သည့္အတြက္ သံုးႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ငါးေထာင္ထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ စီရင္ျခင္းခံရမည္ဟု ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္။

ဗိုလ္ေနဝင္း၊

ဥကၠ႒၊

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၁၃၂၄ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလဆန္း ၂ ရက္။

၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇဘၤာလ ၂၇ ရက္၊

 

အမိန္႔အရ၊

ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီး ကိုကို၊

အတြင္းဝန္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရအဖြဲ႕။

 

ေနာက္ဆက္တြဲဇယား

[ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခြဲ (၄) ႏွင့္ (၅) ကိုၾကည့္ပါ]

သမိုင္းဝင္ပုဂိၢဳလ္၏ အထိမ္းအမွတ္ေမာ္ကြန္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕စာရင္း။

အမွတ္စဥ္။      သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္၏အထိမ္းအမွတ္ေမာ္ကြန္း ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕။

(၁)            မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕                                  ရန္ကုန္ျမဴနီစီပါယ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအဖြဲ႕။

(၂)            ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္ႏွင့္                               ၄င္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပန္းၿခံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

(၃)            သခင္ျမပန္းၿခံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။                                     ၄င္း

(၄)            ဦးဝိစာရေက်ာက္တိုင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။                            ၄င္း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button