ဆောင်းပါး

ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကိုရပ္ဆိုင္းပါ

ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း

ဧရာ၀တီ-ျမစ္ဆံု ျမစ္ညာ ျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာအသံဗလံမ်ားက ေလ်ာ့ပါးသထက္ေလ်ာ့ ပါးလာေနသည္မွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး၊ ေလ့လာသံုးသပ္ဆန္းစစ္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္မွာ သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္၏ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံလ်က္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာအဆံုးအျဖတ္က ႐ုပ္လံုးေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္၏ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္သည္ ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ရာႏႈန္းျပည့္နီးနီး ျခံဳငံုေပါင္းစပ္ႏိုင္မွသာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းေရးဆိုသည့္ျပည္သူလူထုအ မ်ားစု၏ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္တစ္ထပ္တည္းက်ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အေကာင္အထည္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

            တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္စြမ္းအင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ကခ်င္ ျပည္နယ္၊ ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းပတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ား၌ စီမံကိန္းျပန္လည္စတင္ႏိုင္ေရးဦးတည္သည့္ ေဒသခံျပည္သူ လူထုစည္း႐ုံးေရးေျခလွမ္းမ်ားကို လွမ္းလာခဲ့ၾကသည္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ဳိးမ်ားေစမည့္အျပင္၊ ေဒသခံ မ်ားအတြက္ အက်ဳိးမ်ားေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊ စိုးရိမ္စရာမရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒသခံျပည္သူလူထု အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္၊ မည္သည့္အာမခံခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းျပန္လည္စတင္ မည္ကို လံုး၀ဥႆံုလက္သင့္ခံမည္မဟုတ္သည္မွာ လယ္ျပင္မွာဆင္သြားသကဲ့သို႔ ထင္ရွားၿပီးျဖစ္သည္။ ေပက်င္း၏ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမည့္စီမံကိန္းမ်ားစာရင္းတြင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ ေနရာယူထားဆဲျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းျပန္လည္စ တင္ႏိုင္မည့္လမ္းစမ်ားကို ဆြဲထုတ္၊ အားျပဳမည္မွာ ျငင္းမရေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဧရာ၀တီ-ျမစ္ဆံု ျမစ္ညာ ျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ဆိုင္းမဆင့္ဗံုမဆင့္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး၊ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူတို႔ အေနျဖင့္ အငိုက္မိခဲ့၊ အံ့အားသင့္ခဲ့ရသည္ဟု သံုးသပ္သံမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။ စီမံကိန္းကို ဆိုင္းငံ့ျခင္းသည္ ရပ္ဆိုင္းျခင္း မဟုတ္သည့္အျပင္၊ အခ်ိန္မေရြးျပန္လည္စတင္ႏိုင္သည့္သေဘာရွိေနသည္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကိုဆိုင္းငံ့ၿပီးေနာက္၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတို႔တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးအလည္အပတ္ခရီး ေလးႀကိမ္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖိန္အပါ အ၀င္ အစိုးရ၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး၊ အျမင္ဖလွယ္ခဲ့လင့္ကစား ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို အၿပီးအျပတ္ရပ္ ဆိုင္းႏိုင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး၊ လမ္းစရွာႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည္မွာ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္သည္။

            ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္အဖို႔ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ ေခါင္းခဲစရာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးႀကီးျဖစ္ ေနဆဲဟုဆိုႏုိင္သည္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို အၿပီးအျပတ္ရပ္ဆိုင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားက ေ၀၀ါးေထြျပား၍ လက္စသတ္ႏိုင္ဖို႔ ခဲယဥ္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊ ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္ျဖစ္ေနဆဲဟုဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနား လည္မႈစာခၽြန္လႊာ ႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံမူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္တို႔ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနျဖင့္ ဆိုင္းငံ့ခဲ့ၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ လံုး၀ရပ္ဆိုင္းႏိုင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၊ ႏွစ္ဖက္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အစျပဳခဲ့သင့္သည္။

            သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအတြင္းေရးမွဴး(၁)အျဖစ္ တာ ၀န္ယူထားသည့္ကာလတြင္ ဧရာ၀တီ-ျမစ္ဆံု ျမစ္ညာ ျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းဆိုင္ရာနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္တာ၀န္ယူထားခ်ိန္တြင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းဆိုင္ရာမူေဘာင္သေဘာ တူညီခ်က္ကို ခ်ဳပ္ဆို၍ စီမံကိန္းစတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းလံုး၀ရပ္ဆိုင္းေရး ဦးတည္သည့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ေျခလွမ္းအစျပဳရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးပုဂၢိဳလ္ဟုဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ သည့္အစိုးရသက္တမ္းတြင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းလံုး၀ရပ္ဆိုင္းေရးဦးတည္သည့္ အျပန္အလွန္ အျမင္သေဘာထားဖလွယ္မႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားကို အစျပဳခဲ့ၿပီး၊ စီမံကိန္းအၿပီးသတ္ရပ္ဆိုင္းေရးလမ္းျပေျမပံုတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲႏိုင္ေရး၊ ေရွး႐ႈခဲ့သင့္ သည္။

            ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္မည့္ေျခလွမ္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရလက္ထက္မွသာ အစျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ (၁၃၇၈ ခုႏွစ္ ၀ါေခါင္လဆန္း ၉ ရက္)တြင္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ဧရာ၀တီ-ျမစ္ဆံု ျမစ္ညာ ျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္-မသင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္တင္ျပ ႏုိင္ရန္ ဧရာ၀တီ-ျမစ္ဆံု ျမစ္ညာ ျမစ္၀ွမ္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို အမိန္႔ေၾကာ္ ျငာစာထုတ္ျပန္၍ အဖြဲ႕၀င္(၂၀)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးတီခြန္ျမတ္(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယ ဥကၠ႒-ယခုျပည္ေေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက)၊ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ ႀကီးဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ဦး၀င္းသိမ္းတို႔ကုိ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၀င္(၆)ဦး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၂)ဦး ႏွင့္ ပညာ ရွင္မ်ားပါ၀င္ခဲ့ေသာေကာ္မရွင္သည္ တာထြက္ေကာင္းခဲ့သည္ဟုသံုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

            ေကာ္မရွင္သည္ ေဖာ္ျပပါစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားတုိးတက္ေရးကို အေျခခံလ်က္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ႏွင့္ျပည္ပရင္းနွီးျမွုဳပ္ႏွံသူတို႔ နွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားရရွိေစရန္ ေလ့လာစိ စစ္ၿပီး၊ သုံးသပ္ခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ပထမအစီရင္ခံစာကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔အေရာက္တင္ျပရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္စဥ္ဆက္မ ျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏အက်ိဳးစီးပြားတိုးတက္ေရးတို႔အေပၚအေျခခံ၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳစုတင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဧရာ၀တီျမစ္အေပၚ ရင္မွာခံစား အေလးထားသည့္ခံစားခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

            စီမံကိန္းမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ နည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိ- မရွိ၊ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္၊ ေဂဟစနစ္အပါအဝင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ေကာင္းက်ိဳးနွင့္ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ဧရာ ဝတီျမစ္၏ ေရသယံဇာတမ်ား ပ်က္စီးဆုံးရႈံးႏုိင္မႈအေျခအေန၊ ဧရာဝတီျမစ္ညာပုိင္း၊ ျမစ္ဆုံ၊ ျမစ္ေအာက္ပိုင္း၊ ျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလ်ွာက္ႏွင့္ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသအထိ ျဖစ္ေပၚလာမည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ျမစ္ေၾကာင္းစီးဆင္းမႈကို ထိခိုက္ႏိုင္မႈအေျခ အေန၊ ဧရာဝတီျမစ္ ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္မႈအေျခအေန၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏုိင္မႈအေျခအေနႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည့္အေျခအေန၊ စီမံကိန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ရန္ သင့္-မသင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈအေျခအေန၊ စီမံကိန္းဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ားအ ေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔အၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေရး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားတို႔ကို ေလ့လာစိစစ္ၿပီး၊ ဧရာ၀တီ-ျမစ္ဆံု ျမစ္ညာ ျမစ္၀ွမ္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားေလ့လာ စိစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ သံုးသပ္၊ အႀကံျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ပထမအစီရင္ခံစာကိုျပဳစုၿပီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ မွ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္အတြင္း အစည္းအေ၀း ၁၁ ႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ စီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ ေလ့လာစိ စစ္သံုးသပ္၊ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္၏အၿပီးသတ္အစီ ရင္ခံစာအေပၚဆင္ျခင္သံုးသပ္လ်က္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္မည့္အခင္းအက်င္းဟုနား လည္မိသည္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္သည္ ပထမအစီရင္ခံစာတင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈအားနည္းသထက္အားနည္းခဲ့သည္ဟုသံုးသပ္မိသည္။ ေကာ္မရွင္၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈအားနည္းခဲ့သည့္အျပင္ ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာမ်ားသည္လည္း ျပည္သူလူထု၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေ၀းသ ထက္ေ၀းေနဆဲဟုသံုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

            ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ေပက်င္းခရီးစဥ္အတြင္း ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ ေဆြး ေႏြးခဲ့ၿပီး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအက်ဳိးရွိေစမည့္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့သည္ဟု ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တ႐ုတ္ဒုတိယႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး လ်ဴက်င္းမင္း က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဧၿပီလ(၁၁)ရက္ေန႔ထုတ္ Global Times သ တင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ လ်ဴက်င္းမင္း က ”ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားမွာ တူညီတဲ့သေဘာထားေတြရွိၾကတာနဲ႔အညီ အေျခခံသေဘာ တူညီခ်က္ေတြကိုရရွိခဲ့ပါတယ္။ စီမံကိန္းကို ရပ္ထားခဲ့တာ ေျခာက္ႏွစ္နီးပါး ရွိေနပါၿပီ။ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္အက်ဳိးရွိမယ့္ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ဳိးကို ခ်မွတ္သင့္ပါတယ္”ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ အစိုးရသက္တမ္းတြင္ ဧရာ၀တီ-ျမစ္ဆံု ျမစ္ညာ ျမစ္၀ွမ္း ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ဆိုင္းငံ့႐ုံသာဆိုင္းငံ့ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ လံုး၀ရပ္ဆိုင္းေရးေျခလွမ္းမစႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ္လည္း ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူကို မ်က္ ႏွာမူလ်က္ ယေန႔ထက္တိုင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေျခအားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးအ ေျဖရွာႏုိင္ေရးမွာ ၾကန္႔ၾကာသထက္ၾကန္႔ၾကာေနရသည္ဟု ဆင္ျခင္သံုးသပ္မိသည္။ ေကာ္မရွင္၏ေလ့လာစိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းေရွ႕အလားအလာႏွင့္ပတ္သက္ လွ်င္ေကာ္မရွင္၏အေျဖကိုေစာင့္ရမည္ဟုလည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏တုန္႔ျပန္သံမ်ားကိုလည္းၾကားသိ ေနရသည္။

ဧရာ၀တီ-ျမစ္ဆံု ျမစ္ညာ ျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကိုျပန္လည္စတင္ရန္စိုင္းျပင္းမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ႐ုတ္ျခည္းေပၚေပါက္လာႏိုင္ၿပီး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ ေရးကို မ်ားစြာထိခိုက္ေစမည့္အျပင္၊ တ႐ုတ္သမၼတႀကီးရွီက်င့္ဖိန္လမ္းညႊန္သည့္ ျပည္သူထံမွျပည္သူထံသုိ႔ဆက္ဆံေရးပံုစံ သည္လည္း ပ်က္ယြင္းသြားႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ကို အေလးထားသံုးသပ္သင့္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ကို ျပန္လည္စတင္ရန္ခြင့္ျပဳလိုက္မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ဆန္႔က်င္မႈကို ႀကီးႀကီးမားမားရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိသည့္အ ျပင္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ျပည္သူအၾကား ယံုၾကည္မႈႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အနိမ့္ဆံုးအေနအထားအထိ ဆြဲခ်သြား ႏိုင္ဖြယ္ရွိေနသည္ဟုလည္းမွတ္ခ်က္ျပဳ၊ သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ဧရာ၀တီ-ျမစ္ဆံု ျမစ္ညာ ျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူလူ ထု၏သေဘာထားသည္ ေသာ့ခ်က္က်မည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာသည္ ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵသေဘာထားကို ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးထင္ဟပ္ႏိုင္ဖို႔ မျဖစ္မေနအားထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူလူထု၏အသံ သည္ အၿပီးတိုင္ရပ္ဆိုင္းေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း လူထုလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ားက မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။ လိုအပ္မည္ဆိုပါ က ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပၿပီး၊ အၿပီးတိုင္ရပ္ဆိုင္းသင့္၊ မသင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္ဆို လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအရ ပိုမိုအားေကာင္းေမာင္းသန္မည္ျဖစ္သည္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း လံုး၀ရပ္ဆိုင္းေရး၊ အၿပီးတိုင္ရပ္ဆိုင္းေရး၊ အၾကြင္းမဲ့ရပ္ဆိုင္းေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပည္သူလူထုအားျဖင့္၊ ျပည္သူ႔လိႈင္းျဖင့္၊ ျပည္သူ႔သမိုင္းအျဖစ္ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ ေၾကညာရန္ အေစာတလ်င္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ဖက္ဒရယ္ဂ်ာနယ္ အမွတ္ (၂၃)

photo – internet

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button