ဆောင်းပါး

“ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံေရးဆြဲဖုိ႔ အမ်ဳိးသားဘုံမူ၀ါဒ တူညီေနဖုိ႔ လုိအပ္သည္’’

ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း ရကၡဳိင္တပ္မေတာ္ (AA) ေပၚေပါက္လာျပီး AA  စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထြန္းမင္းနဳိင္ မွ  Confederation ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း  ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလာသည္။ AA အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အရွိန္ျမင့္လာသည့္ စစ္ေရးလုပ္ရွားမွုႏွင့္ အတူတြဲပါလာေသာ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိ ရခုိင္လူမ်ဳိးေတြ ကုိယ္တုိင္ဖန္တီးရမည္ဆုိျပီး ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း နဳိင္ငံေရး ေၾကြးေၾကာ္သံကုိ ပုံေဖာ္လာသလုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အခ်ဳိ႕၀ါရင့္ နဳိင္ငံေရးသမားကလည္း ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္သြားဖုိ႔ စုိင္းျပင္းေနၾက သည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရ၏။

ကြန္ဖေရးေဒးရွင္းစနစ္၌ ျပည္နယ္တစ္ခုသည္ နုိင္ငံငယ္က့ဲသုိ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပုိင္ဆုိင္မွဳရွိျပီး ဥပေဒျပဌာန္းခြင့္၊တရားစီရင္ျခင္း၊အပါအ၀င္ေငြေၾကးမူ၀ါဒ၊နဳိင္ငံသားမွတ္ပုံတင္၊ ပတ္၀န္းက်င္သယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္   နဳိင္ငံျခား ဆက္ဆံေရးကအစ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ထဲ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား ဖက္ဒေရဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ကုိ ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ထားရွိေနခ်ိန္ (AA ) ရကၡဳိင္တပ္မေတာ္မွ ကြန္ဖက္ဒရိတ္ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလုိက္ျခင္းက ရခုိင္ျပည္သူမ်ား စိတ္၀င္စားျပီး ရခုိင္နဳိင္ငံေတာ္ ျဖစ္လာနဳိင္ေရးကုိ ေထာက္ခံမွုပုိအားေကာင္းလာခ့ဲသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ေနရ၏။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပုံစံ၌ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္ လြတ္လပ္ေသာနဳိင္ငံမ်ား တန္းတူ၊ရည္တူ ဆႏၵေလ်ာက္ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းကာ ဗဟုိျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား  အာဏာႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ား အတိအက် ခြဲေ၀ ေပးထားေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အနာဂတ္ကုိ ပုံေဖာ္ၾကရာ၌ ကြန္ဖဒေရးရွင္းႏွင့္ပဲ သြားသြား၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီႏွင့္ပဲ တည္ေဆာက္ပါေစ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံတစ္ခု ရွိကုိရွိေနရပါမည္။ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ား၌ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား အဆင့္သင့္ေရးဆြဲထားျပီး အမ်ဳိးသားနဳိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ အစုိးရႏွင့္အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ ေရးထုိးထားသည့္ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ နဳိင္ငံေရးအၾကဳိ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ က်င္းပဖုိ႔ ၾကဳိးစားလာေနပါေသာ္လည္း ေဒသတြင္းမတည္ျငိမ္မွုမ်ားေၾကာင့္ လုံျခဳံေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ က်င္းပခြင့္မရျခင္းသည္ ရခုိင္တစ္မ်ဳိးသားလုံးအတြက္ အက်ပ္အတည္းမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚ လာေစသည္ဟု ျပည္သူမ်ားက ထင္ျမင္ထားၾက၏။

မည္သုိ႔ဆုိေစကာမူ ရခုိင္လူမ်ဳိးတုိ႔ မိမိတုိ႔ကံၾကမၼာကုိ ကုိယ္တုိင္ဖန္တီးခြင့္ရလာခ်ိန္၌ ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပုံတစ္ခု အဆင့္သင့္ရွိေနဖုိ႔ လုိအပ္ေနသည္။ ရခုိင္အမ်ဳိးသားအဆင့္မူ၀ါဒေရးရာ လုပ္ငန္းညွဳိနွုိင္း ေပါင္းစပ္ေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ထုိင္း- ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေနရာ၌ ၂၀၁၉- ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၆ ရက္မွ ၂၁ ရက္အထိ (၆) ရက္တုိင္တုိင္ က်င္းပခ့ဲသည္။ဤအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ရခုိင္လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္း (၂) ဖြဲ႕၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားနဳိင္ငံေရးပါတီ (၇)ပါတီ ၊ အရပ္ဘက္လူမွဳ႕ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျပင္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕မ်ားမွ တရား၀င္ ကုိယ္စားလွယ္ (၄၅) ဦးႏွင့္ေလ့လာသူ (၇) ဦး တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရ ‘’ ရခုိင္အမ်ဳိးသားအဆင့္ မူ၀ါဒေရးရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ‘’ က်င္းပခ့ဲသည္မွာ ေကာင္းမြန္သည့္လကၡဏာတစ္ခု။ အေျခခံမူမ်ားကုိ ေကာင္းစြာခ်မွတ္နဳိင္ဖုိ႔ နယ္ပယ္စုံက တတ္သိ ပညာရွင္မ်ား ထပ္ခါတလဲလဲ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ လုိအပ္ျပီး ရခုိင္ျပည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းပုံ ျဖစ္ေပၚ လာေရးအတြက္ ဘုံတူညီသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံတစ္ခု ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ဘက္စုံ ဖြံျဖဳိးတုိးတက္လာဖုိ႔လက္ရွိနဳိင္ငံေတာ္အစုိးရ ႏွင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ နဳိင္ငံေရးဆႏၵ အျပည့္အ၀ရွိဖုိ႔ လုိအပ္ပါမည္။(ANPCC)အစည္းအေ၀းမွေန၍ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ေထာင ဖြဲ႕စည္းပုံတြင္ ပါ၀င္သင့္ေသာ အေျခခံမူမ်ား၊ လူမွုေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ရာအေျခခံမွုမ်ား ႏွင့္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားအဆင့္မူ၀ါဒေရးရာ ညွိႏွဳိင္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕(Arakan National Policy Coordination Committee –ANPCC) အေနျဖင့္ က်င့္သုံးအပ္ေသာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္(ToR ) ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း(SOP) မ်ားအားျပဳစုျပီး အမ်ားသေဘာတူ ညွိႏွုိင္း၍ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ အတည္ျပဳခ့ဲၾကပါသည္။

၂၀၁၉- ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၂၇) ရက္ေန႔မွ ဧျပီလ(၂၉) ရက္ေန႔အထိ သံတြဲျမဳိ႕၊ သိ္မ္ကုန္းဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္းတုိက္၌ ရခုိင္တစ္မ်ဳိးသားလုံးညီညႊတ္ေရးေကာ္မတီ ျမဳိ႕နယ္ေပါင္းစုံအေထြေထြ အစည္းအေ၀းကုိ က်င္းပခ့ဲသည္။ ရခုိင္တစ္မ်ဳိးသားလုံး ညီညႊတ္ေရးေကာ္မတီ(Arakan National Solidarity Committee) ကုိ ဖြဲ႕စည္းရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အေထြေထြ အက်ပ္အတည္းကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေျဖရွင္းရန္ဆုိသည့္ ဦးတည္ခ်က္ကုိ ေတြ႔ေနရသည္။ ရခုိင္တစ္မ်ဳိးသားလုံး ညီညႊတ္ေရးေကာ္မတီတြင္ အမ်ဳိးသားလမ္းျပေျမပုံ၊ ဘုံလမ္းစဥ္၊ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ နဳိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္ကုိ ၾကားသိခ့ဲရသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံေရးဆြဲေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ အၾကဳိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္နဳိင္၏။

၂၀၁၉-ခုႏွစ္၌ ရခုိင္အမ်ဳိးသားအဆင့္ မူ၀ါဒေရးရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ႏွင့္ ရခုိင္တစ္မ်ဳိးသားလုံး ညီညႊတ္ေရးေကာ္မတီ ျမဳိ႕နယ္ေပါင္းစုံအေထြေထြ အစည္းအေ၀းတုိ႔ကုိ က်င္းပေနၾကသည္မွာ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ျပီး ၀မ္းသာစရာေကာင္းပါသည္။ ေနာင္လာမည့္အစည္း အေ၀းမ်ားတြင္ က်စ္လစ္ခုိင္မာေသာ အလုပ္ျဖစ္အည့္ အေျခခံမူ၀ါဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခ်မွတ္ နဳိင္မည့္ အရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါမည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအတြက္ ALP (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) တုိ႔၌ အေျခခံမူမ်ား ေရးဆြဲေနၾကသလုိ အေမရိကန္ နယူးေယာက္၌ ေနထုိင္ေသာ ဦးခုိင္ေအာင္ေက်ာ္မွလည္္း သူ့ထံ၌ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ခု ေရးဆြဲ၍ ရွိေနသည္ဟု စစ္ေတြျမဳိ႕ ခုိင္သဇင္ပန္းျခံ ေဟာေျပာပြဲ၌ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ မည္သည့္အဖြဲ႕၊ မည္သည့္ပုဂၢဳိလ္က ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ ေရးဆြဲထားၾကသည္ျဖစ္ေစ မူတစ္ခုကုိ ဘုံသေဘာထားရယူျပီး ေဆြးေႏြးနဳိင္ၾကပါက ပုိ၍ခရီးေပါက္ပါလိမ့္မည္။ ေနာက္တစ္ခုက ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲၾကသည့္အခါ ALP  ကမူတစ္ခု၊ ANP က မူတစ္ခု ANPCC က  မူတစ္ခု ၊ အေမရိကန္က ခုိင္ေအာင္ေက်ာ္ (နယူးေယာက္) က မူတစ္ခုဆုိျပီး သြားေန၍ မရေပ။ အားလုံးပါ၀င္နဳိင္သည့္ ဘုံသေဘာ တူညီခ်က္တစ္ခု ရရွိေရးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေသာ  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံမူမ်ား ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္နဳိင္ရန္ လုိအပ္လာပါလိမ့္မည္။

                        ရခုိင္တစ္မ်ဳိးသားလုံးဦးေဆာင္၍ ရခုိင္ျပည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ ေရးဆြဲနဳိင္မည့္ ေကာ္မတီတစ္ခုရွိေနသင့္ျပီး ေကာ္မတီမွ မူ၀ါဒလမ္းေၾကာင္းခ်မွတ္ရာတြင္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး နဳိင္ေရးပုံစမ်ဳိးျဖစ္သည့္ အစည္းအေ၀း ေတြ႔ဆုံမွုမ်ဳိး ျဖစ္သင့္သည္။ တစ္ဦးေကာင္းတစ္ေယာက္ေကာင္း ၊ တစ္ဖြဲ႕ေကာင္းပုံစံကေန အေျခခံမူ မ်ားေကာင္းသည့္ ဥပေဒေကာင္း၊စနစ္ေကာင္းပုံစံ ျဖစ္လာေစဖုိ႔ ပန္းတုိင္အျဖစ္ ဦးတည္ဖုိ႔ၾကဳိးစားသင့္သည္။ အခ်ဳိ႔ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အသစ္မေရးဆြဲေတာ့ဘဲ ရွိနွင့္ျပီးသားမူ၀ါဒမ်ား၊ေရးဆြဲျပီးသားမူ၀ါဒ မ်ားအား  ေဆြးေႏြးညွိနွုိင္းနုိင္လွ်င္ ပုိ၍အဆင္ေျပ ေခ်ာ့ေမြ႔နဳိင္ပါသည္။ ရခုိင္တစ္မ်ဳိးသားလုံး ဦီးေဆာင္သည့္ ရခုိင္ျပည္ဖြဲ႕စည္းပုံေရးဆြဲမည့္ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ မူ၀ါဒလမ္းေၾကာင္းခ်မွတ္ရာတြင္ မိမိတုိ႔၏ပါတီ၊ မိမိတုိ႔၏ အဖြဲ႔အစည္း အားေကာင္းလာဖုိ႔၊ လူၾကဳိက္လာဖုိ႔ထက္ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ေျမျပင္အေျခအေန ေရေျမသဘာ၀၊ ရာသီဥတု ကုိက္ညီမည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံသာျဖစ္သင့္သည္။ နဳိင္ငံေရးအက်ဳိးအျမတ္အတြက္ မိမိတုိ႔၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ အသုံးမခ်ၾကရန္လည္း လုိအပ္ပါမည္။

ေနာက္တစ္ခုက ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံေရးဆြဲဖုိ႔ ၾကဳိးစားေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျမဲဆက္သြယ္ရွိေနၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူ ျဖစ္မေနသင့္။ ရခုိင္ တစ္မ်ဳိးသားလုံးညီညႊတ္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း သံတြဲ၌ က်င္းပခ့ဲစဥ္က ANPCC ၌ မူ၀ါဒ ေရးဆြဲခ့ဲသူမ်ားထဲမွ အလုပ္အမွုေဆာင္အဖြဲ႔ (Task Force ) အား   ဖိတ္ၾကားခ့ဲသည္ကုိ မေတြ႔ျမင္ရ၍ ငါႏွင့္မတည့္လွ်င္ ငါရန္သူ၊ ရခုိင္လူထုေခါင္းေဆာင္ ေနရာလုိခ်င္၍ တစင္ေထာင္မည္စိတ္ထားႏွင့္ အစည္းအေ၀း က်င္းပေနၾကမည္ဆုိလွ်င္ ရခုိင္ျပည္နယ္ မည္သည့္အခါမွ ညီညႊတ္ေပါင္းစည္းလာနဳိင္မည္ မဟုတ္ဟုထင္ျမင္ယူဆမိသည္။ ရခုိင္ျပည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းပုံေရးဆြဲရာ၌ ရခုိင္တစ္ျပည္နယ္လုံးက ကုိယ္စားျပဳသည့္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ နဳိင္ငံေရးပါတီ၊ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား အားလုံးပါ၀င္ျပီး စုေပါင္းေရးဆြဲသည့္ အေျခခံမူမ်ား ျဖစ္လာခ့ဲလွ်င္ ရခုိင္တစ္မ်ဳိးသားလုံးက ေလးစားမည္။ အသိအမွတ္ျပဳၾကမည္လည္းျဖစ္သည္။ အေရးအၾကီးဆုံးအခ်က္က ေရးဆြဲထားရွိေသာ ရခုိင္ျပည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းပုံသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ လက္ရွိနဳိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း၊ ျပည္သူ႔၏ အသံႏွင့္ တထပ္တည္း က်ေနဖုိ႔က အဓိက  လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ရခုိင္ျပည္ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပုံေရးဆြဲၾကရာ၌ နဳိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမွဳ႔အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက တစ္ဖြဲ႔တည္း ဦးစီးလုပ္ေဆာင္၍ ေရးဆြဲလွ်င္ ျပီးျပည့္စုံေသာ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပုံ ျဖစ္လာမည္ မဟုုတ္ပါေပ။ သုိ႔ျဖစ္၍ မည္သည့္အဖြဲ႔ကပင္ အေျခခံမူ၀ါဒေရးဆြဲေနၾကပါေစ အားလုံးကုိစုျပီး မူတစ္ခုတည္း ျဖစ္လာေအာင္ အေျခခံမူမ်ားအား၀ုိင္း၀န္းဆြးေႏြးၾကပါမွ အားလုံးပါ၀င္သည့္ ဘုံသေဘာတူညီတစ္ခု ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ေဒါသ၊ေမာဟ၊ ေလာဘ မေကာင္းသည့္ လူမ်ားေရးဆြဲလွ်င္ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္မညီမူမ်ား ရွိေနတတ္သည္ကုိ သတိျပဳၾကရပါမည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၌ အမ်ဳိးသားနဳိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပနဳိင္ရန္ အားစုိက္ေနရမ့ဲအခ်ိန္ စစ္ေဘးေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေရးေပၚကူညီကယ္ဆယ္ေရး ေထာက္ပ့ံပစၥည္းမ်ားရရွိဖုိ႔ အစုိးရမွေဆာင္ရြက္ေပးနဳိင္ရန္ တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိေနၾကရသည္က အမ်ဳိးသားအဆင့္ နဳိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲနွင့္ ေ၀းေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ရခုိင္ေဒသ၌ တုိက္ပြဲ ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ (AA) တုိ႔ နဳိင္ငံေရးစားပြဲ၀ုိင္းတြင္ အျမန္ေတြ႔ဆုံေရး အဓိက ျဖစ္ေနသည္။

                      ရခုိင္ျပည္သူတုိ႔ လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရေသာ အေထြေထြအက်ပ္အတည္းကုိ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမွာ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ULA (AA) တပ္ဖြဲ႕အား ျငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲ၀ုိင္းအား ေခၚယူေစလုိပါသည္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း ULA (AA) ကုိ လက္နက္စြန္႔မွသာ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခြင့္ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားထားေသာ အစုိးရဘက္မွ ေျပာဆုိခ်က္ႏွင့္ ULA(AA) က ေတာင္းဆုိထားေသာ နဳိင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တုိ႔အၾကား ေစ့စပ္ညွိနွုိင္းေရးသည္ ခက္ခဲမည့္သေဘာ ရွိေန၏။

ရခုိင္ေဒသအျမန္ဆုံးျငိမ္းခ်မ္းျပီး ဖြံျဖဳိးတုိးတက္လာဖုိ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က ေၾကညာထားသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ ရခုိင္ေဒသကုိ ခ်န္လွပ္မထားဘဲ နဳိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲ၀ုိင္းတြင္ အေျဖရွာၾကဖုိ႔ အဓိက လုိအပ္ေနျပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥတုိ႔၌ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသျဖင့္ ယေန႔ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စ ုတည္ေဆာက္ေရး၌ ရခုိင္လူမ်ဳိးတုိ႔အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔ လုိအပ္ေနသည့္ မိမိတုိ႔ ျပည္နယ္ေဒသတု႔ိ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာစုိးမုိးမွုကုိ လုိအပ္ေနၾကသည္။ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ ဖြံျဖဳိးတုိးတက္ေနပါလွ်င္  ရခုိင္လူမ်ဳိးႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ မည္သည့္အခါ၌ ခြဲထြက္ၾကမည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္းပါဗ်ာ။

ေအာင္ၾကည္မုိး(စစ္ေတြ)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button