ဆောင်းပါး

ျငိမ္ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေတြ့ၾကံဳေနရသည့္စိန္ေခၚမွဳ မ်ားႏွင့္ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား (၂)

အပိုင္း(၂)

ေမာင္ေမာင္စိုး

ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္ ၅ ခ်က္

               ဤသုိ့ေသာ စိန္ေခၚမွဳ မ်ားေတြ့ေနခ်ိန္တြင္ေအာက္ပါအခ်က္ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္သည့္ဖက္အားလုံးအေနႏွင့္ ေအာက္ပါအခ်က္ ၅ ခ်က္အားထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေပသည္။ ပထမဆံုးစဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္မွာNCA တနိုင္ငံလုံးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္အားျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ျဖစ္သည္။ NCA အားျပန္လည္သုံးသပ္ရန္လိုေၾကာင္းမိမိအပါအဝင္ ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက အၾကိမ္ၾကိမ္ဆိုခ့ဲျပီးျဖစ္သည္။သုိ့ေသာ္ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္က နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္ခြင့္ရွိေရးအတြက္ NCA မျဖစ္မေနထိုးရမည္ဟူ၍ NCA အား ဆုပ္ကိုင္ထားခ့ဲသည္။ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၇ ဖြဲ့က NCA မဟုတ္သည့္လမ္းေၾကာင္းမွသြားမည္ဟု၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာအခါ NCAႏွင့္ ပတ္သက္၍အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တိ့ု၏ ဆုပ္ကိုင္ရပ္ခံမွဳ သည္ ပို၍ တင္းၾကပ္လာခ့ဲသည္။ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ့မ်ားNCA ေရးထိုးေရးသည္ မူဝါဒျပသနာသာမကအစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာျပသနာပါ ျဖစ္လာခ့ဲသည္။

              သုိ့ေသာ္ NCA တြင္ ပါဝင္ေသာအခ်က္မ်ားသာမကျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္အားလုံးပါဝင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အကန့္အသတ္မ်ားရွိေနျခင္း၊အပစ္အခတ္ရပ္ေရးbiletral မေရးထိုးမီ သုိ့မဟုတ္ NCA မေရးထိုးမီ တဖက္က ၾကိဳ တင္သတ္မွတ္ထားသည္မ်ားကိုသေဘာတူခိုင္းျခင္းတိ့ုသည္လည္းNCA ပတ္လည္မွျပသနာမ်ားဟုဆိုရပါမည္။  မည္သုိ့ပင္ NCA အားရပ္ခံသည္ဆိုေစကာမူNCA ပါအခ်က္အလက္မ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းမျပဳပါက ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ တစ္ဆိ့ုမွဳ မ်ားျဖစ္ေနသည္ကိုလက္ေတြ့တြင္ ျငင္းပယ္၍မရနိုင္ေပ။ ထင္ရွားသည့္အခ်က္ ၂ ခ်က္ကိုေထာက္ျပရလ်င္ ပထမအခ်က္မွာ အမ် ဳိ းသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္သည္။NCA ပါ အမ် ဳိ းသားနုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကြဲလြဲေနေပရာ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္မွျမိဳ့နယ္အလိုက္ျပဳလုပ္သည့္ အမ် ဳိးသားအဆင့္ နိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား တပ္မွ လိုက္လံပိတ္ပင္ခ့ဲျခင္းျဖင့္ပ်က္ျပားခ့ဲသည္ကို ေတြ့ရသည္။သုိ့ျဖစ္ရာ ဤအခ်က္သည္ မုခ် ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္ကိုေတြ့ရသည္။

             NCA တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္လည္ပတ္နိုင္ရန္ ယႏၲယား ဝါအင္စတီက်ဴ းရွင္း ၄ ခုျဖစ္ေသာ UPDJC/JMC/JICM/UPC တိ့ုကို ဖြဲ့စည္းထားခ့ဲသည္။သုိ့ေသာ္ လက္ေတြ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ဆိ့ုေနသည့္ အခါ ထိုအင္စတီက် ဴ းရွင္း၄ ခုႏွင့္လည္ပတ္၍မရေတာ့ဘဲ “သီးသန့္ေဆြးေႏြးပြဲ”ဆိုသည္ကိုေခၚယူခ့ဲရသည္ကို ေတြ့ျမင္ရသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ NCA အား ျပန္လည္ သုံးသပ္ျပီးထို့က့ဲသုိ့မျဖစ္ေစရန္ JICM ၏ အခန္းကဏၰကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္လိုအပ္လာသည္။   

             ထိ့ုျပင္ NCA ပါ အျခားမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ သုံးသပ္ရန္ လ္ိုအပ္သည္ဟုတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားက ဆိုေနေပရာ မည္သုိ့ဆိုေစျငိမ္းခ်မ္းလုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ့တဆင့္တိုးနိုင္ေရးအတြက္ NCAအားျပန္လည္သုံးသပ္ေရးသည္ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္တခ်က္ျဖစ္ပါသည္။         

            ဒုတိယစဥ္းစားသင့္အခ်က္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုသည္မွာရွင္းလင္းစြာဆိုရလ်င္တဖက္ႏွင့္တဖက္ အျပဳ တ္မတိုက္နိုင္၍ ေစ့စပ္ညိွႏွဳိင္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။တဖက္ဖက္က အျပဳ တ္တိုက္နိုင္လ်င္ မိမိလိုခ်င္သည္ကိုအကုန္ရနိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္းယခုက့ဲသုိ့ မည္သူ့ကမ်ွ တဖက္ဖက္ကို အျပဳတ္မတိုက္ႏိုင္သည့္အေျခအေနတြင္ မိမိလိုခ်င္သည္ကိုအကုန္မရႏိုင္ေပ။ သုိ့ျဖစ္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ မိမိေတာင္းဆိုထားသည့္အခ်က္မ်ားအားလုံးရရွိေရးထက္သင့္ေတာ္သည့္အေျဖတခုရရွိေရးကို ပါဝင္သည့္ဖက္အား လုံးက အားထုတ္သင့္သည္။ ယခုအေျခအေနတြင္အေျဖတခုရဖိ့ု လိုအပ္သည္မွာ ဖက္အားလုံးကျပိဳင္တူဆုတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သည့္ ဖက္တဖက္ဖက္က မိမိရပ္တည္မွဳ ကိုမိမိမူဝါဒကို လုံးဝမေလ်ွာ့ဘဲအျခားဖက္မ်ားကိုသာေလ်ွာ့ခိုင္းေနလ်င္ေဆြးေႏြးပြဲေအာင္ျမင္ရန္ မျဖစ္နိုင္ေပ။ ဤအခ်က္ကိုမျဖစ္မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္။ တဖက္ဖက္က မိမိလိုခ်င္သည္ကိုအကုန္ရမွျဖစ္မည္ဆိုလ်င္ အျပဳတ္တိုက္ေရးဆီသုိ့ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားေပလိ္မ့္မည္။

          စီးပြါးေရးလုပ္လိုလ်င္ ကုမၸဏီေထာင္၊ နိုင္ငံေရးလုပ္လိုလ်င္ပါတီေထာင္၊ ကာကြယ္ေရးလုပ္လ္ုိလ်င္တပ္ထဲဝင္ဟုဆိုရာ၌ အားလုံးအတြက္ ျခြင္းခ်က္မရွိတန္းတူျဖစ္မွသာ အားလုံးလက္ခံနိုင္ေပလိမ့္မည္။ တဖက္ဖက္က အထူးအခြင့္အေရးယူေနလ်င္ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။           တတိယစဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္၏လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျပသနာသည္ႏွစ္ဖက္ ႏွစ္ဖြဲ့တည္းျဖစ္ေနသည့္အခ်က္မဟုတ္ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။နီေပါပဋိပကၡသည္ နီေပါအစိုးရႏွင့္ ေမာ္ဝါဒီသူပုန္မ်ား၏ ႏွစ္ဖက္ပဋိပကၡျဖစ္သည္။မီဇိုရမ္ပဋိပကၡသည္ အိႏၵိယအစိုးရႏွင့္ မီဇိုသူပုန္မ်ား၏ႏွစ္ဖက္ ပဋိပကၡျဖစ္သည္။ေခ် ခ်င္းပဋိပကၡသည္ အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရႏွင့္ ေခ် ခ်င္းသူပုန္မ်ား၏ႏွစ္ဖက္ပဋိပကၡျဖစ္သည္။ကိုလံဘီယာပဋိပကၡသည္ ကိုလံဘီ ယာအစိုးရႏွင့္ FARC သူပုန္မ်ား၏ ႏွစ္ဖက္ ပဋိပကၡျဖစ္သည္။ျပသနာျဖစ္ပြါးေနေသာႏွစ္ဖက္ညိွႏွဳိင္းျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္လြယ္ကူသည္။

           ျမန္မာျပည္တြင္ကား ႏွစ္ဖက္ ႏွစ္ဖြဲ့ျပသနာမ်ွသာမဟုတ္ေပ။ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္တိုင္းလိုလိုတြင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ားရွိေနသည္။တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ့ဲ ၂၀ ခန့္ရွိသည္။ ထိုအဖြဲ့အခ် ဳိ့၌ အဖြဲ့အခ်င္းခ်င္းလည္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡရွိသည္။ ထိ့ုျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားၾကားတြင္ျပည္မအစိုးရႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရာတြင္ အင္အားရွိေစရန္တတ္နိုင္သမ်ွ စုစည္းၾကသည္။ သုိ့ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ် ဳိ းမ်ားၾကားတြင္ဘာသာစကား၊ စာေပယဥ္ေက် းမွဳ ၊ သမိုင္းျဖတ္သန္းမွဳ ၊ ဘာသာကိုးကြယ္မွဳတိ့ု တူညီမွဳ မရွိၾက။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ားၾကားတြင္လည္းလူအင္အား၊ လက္နက္ခဲယမ္းအင္အား၊ ဘတ္ဂ်က္အင္အား၊ ထိမ္းခ် ဳပ္နိုင္သည့္နယ္ေျမအမ် ဳိ းအစားႏွင့္အက်ယ္အဝန္းစသည္တိ့ု တူညီမွဳ မရွိၾကေပ။ထိ့ုျပင္ တိုင္းရင္းသားလူမ် ဳိ းမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ား၏အင္အားႏွင့္နယ္ေျမအေနအထားသည္စစ္ေရးတပ္ေပါင္းစုျပဳ လုပ္ရန္ အကန့္အသတ္ရွိေပသည္။ သုိ့ျဖစရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့တိ့ု၏သေဘာထား၊ေတာင္းဆိုခ်က္စသည္တိ့ုမွာ မူအရတူသည္ဟုဆိုေသာ္လည္းလက္ေတြ့အေျခအေနမ်ားအရကြာျခားမွဳမ်ားရွိေနသည္။

             သုိ့ျဖစ္ရာ ဤသုိ့ေသာအေျခအေနေအာက္တြင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အားလုံးအားတေနရာတည္းတြင္ စုစည္း၍ ဘုံသေဘာတူခ်က္ရရွိရန္ ၾကိဳးပမ္းမွဳ မွာ မလြယ္ကူသည္ထက္ ျဖစ္နိုင္ရန္ ခက္ခဲေနေပသည္။သုိ့ျဖစ္ရာမတူကြဲျပားေသာ အေျခအေနမ်ားအား အထူးျပဳ ၍ သီးျခား ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားျပဳရန္သင့္၏ မသင့္၏ဆိုသည့္အခ်က္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ သုိ့ေသာ္ဤအခ်က္တြင္ အေရးၾကီးသည္မွာ ဤသုိ့သီးျခားေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည္ကိုတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကိုယ္တိုင္က လက္ခံႏိုင္ရန္ဦးစြာလိုအပ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေနႏွင့္၎တိ့ုအားေသြးခြဲရန္ၾကိဳ းစားေနသည္ဟူေသာ ၾကည့္ျမင္မွဳ မ် ဳိးမေပၚေပါက္ေစရန္ အထူးလိုအပ္သည္။ ထိုသုိ့ျဖစ္ေပၚပါက ပို၍ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနကိုရင္ဆိုင္ရေပလိမ့္မည္။

             သုိ့ျဖစ္ရာ အားလုံးအတူပါျပီး ျပသနာေျဖရွင္းေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍  အားလုံးပါဝင္ေရးဆိုသည္ကို၎ တေနရာထဲစု၍ျပသနာေျဖရွင္းျခင္းကို၎ ေသခ်ာစြာသုံးသပ္စဥ္းစားသင့္သည့္ျပသနာျဖစ္ပါသည္။

           စတုတၳ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္သည့္ျပသနာမွာျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စဥ္းစားပုံမတူသည္ ျပသနာျဖစ္သည္။ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္၏ စဥ္းစားမွဳ မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအား အေျခခံထားျပီးအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ အခ် ဳိ့အား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျပီးတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့ႏွင့္လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျပသနာကိုေျဖရွင္းရန္စဥ္းစားသည္။ တပ္မေတာ္ အုပ္ခ် ဳပ္ခ့ဲသည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း နိုင္ငံေတာ္ယႏၲယားမ်ားကိုတည္ေဆာက္ခ့ဲျပီးျဖစ္၍ နိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးဟုေသာအျမင္ေပၚမွမစဥ္းစားေပ။

           ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍NLD အစိုးရစဥ္းစားပုံ အေျခ ခံမွာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္နိုင္ငံေတာ္တရပ္တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္သျဖင့္နိုင္ ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးအျမင္မွ စဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ့ေသာ္ NLD အစိုးရအေနႏွင့္ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္အိပ္မက္စံအား တဆင့္ခ်င္းတည္ေဆာက္သြားရမည္ဟုစဥ္းစားသုံးသပ္ထားသည္။ စံအိပ္မက္ႏွင့္ လက္ေတြ့အရွိ တရားၾကား ကြာျခားမွဳ ကို သတိျပဳဆုပ္ကိုင္ရန္လုိအပ္သည္ဟု စဥ္းစားသုံးသပ္သည္။ ထိ့ုျပင္NLD အေနႏွင့္ လက္ရွိနိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းအား ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွသာေလ်ွာက္လွမ္းရန္ စဥ္းစားထားပုံရသည္။

         ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏စဥ္းစားပုံအေျခခံမွာဖက္ဒရယ္နိုင္ငံေတာ္တရပ္ တည္ေဆာက္ေရးဆိုသည့္ အေျခခံမွစဥ္းစားသည္။ ၎တိ့ုအတြက္ ဖက္ဒရယ္သည္ စံအိပ္မက္သုိ့မဟုတ္ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္သည္ဆိုသက့ဲသုိ့ ၎တိ့ုအတြက္ ရသင့္ရထိုက္ေသာအခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ရသင့္ရထိုက္သည္မ်ား ရရွိနိုင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟုစဥ္းစားသည္။အကယ္၍ မရပါက လက္နက္ဆက္လက္စြဲကိုင္ရန္ အသင့္ရွိေနသည္။ဝ ေဒသက့ဲသုိ့ လက္နက္ကိုင္ အင္အားေတာင့္တင္းမွာ မိမိတိုင္းရင္းသားေဒသကိုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ် ဳပ္ခြင့္ရႏိုင္မည္။ လက္နက္မရွိပါက မိမိတိ့ုရပိုင္ခြင့္မ်ားမရႏိုင္ဟုစဥ္းစားထားသည္။

         သုိ့ျဖစ္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားေျဖရွင္းရာတြင္  ဤစဥ္းစားပုံ မတူသည့္ အေျခအေနမ်ားကို အထူးထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္။ဤ သုိ့ေသာအေျခအေနေအာက္တြင္  တရားဥပေဒေရွ့ေမွာက္တြင္အားလုံးအညီအမ်ွ ျဖစ္ေရးသည္၎၊အမ် ဳိ းသားကိုယ္ပိုင္လကၡဏာေပၚအေျချပဳ သည့္နိုင္ငံေရးအား၎၊ဖက္ဒရယ္ေဘာင္၊ ဒီမိုကေရစီမူေဘာင္အေျခခံမ်ား တတ္နိုင္သမ်ွခ့်ဲထြင္ခ် မွတ္သြားရန္သည္၎၊ အေရးၾကီးသည္ကို သတိျပဳ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ရန္ လ္ိုအပ္ပါသည္။

          ပဥၥမအခ်က္အျဖစ္ ျဖည့္စြက္စဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္မွာျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားအေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား အားျပဳအေလးထား၍ နားလည္မွဳ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ သေဘာတူညီမွဳ မ်ားရယူျခင္းတိ့ုျပဳလုပ္သြားရန္ လိုအပ္သည္။

          လက္ရွိ NLD အစိုးရလက္ထက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကအားနည္းသည္မွာအလြတ္သေဘာေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးမွဳ လြန္စြာအားနည္းသည္ကို ေတြ့ေနရသည္။တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုသာ က်င္းပေနရာ ထိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္မိမိမူဝါဒကိုသာ အျပန္အလွန္ဆုပ္ကိုင္ထားၾကျပီး အေလ်ွာ့အတင္း မျပဳလုပ္နိုင္သည္က မ်ား၍ေနသည္။ တကယ္တမ္းဆိုလ်င္ အလြတ္သေဘာေတြ့ဆံုမွဳမ်ားျပဳ လုပ္၍ ရင္းႏွီးမွဳ ယူ၍ တင္းမာမွဳ ေလ်ွာ့ခ် ျခင္း၊ နားလည္မွဳ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ႏွစ္ဖက္သေဘာတူနိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းရွာေဖြျခင္းတိ့ုအားျပဳ လုပ္ျပီးမွ တရားဝင္ေဆြးေႏြးမွဳ ျပဳ လုပ္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါကလြယ္ကူလ်င္ျမန္နိုင္ေပမည္။ဥပမာ အလြတ္သေဘာ ၁၀ ၾကိမ္ေတြ့ဆံုညိွႏွဳိင္းျပီးမွ တရားဝင္တၾကိမ္ေတ့ြဆံု၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်သည္က ပို၍ အဆင္ေျပနိုင္ေပမည္။လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ KNU အေနႏွင့္ တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္မွဳ အား ရပ္ဆိုင္းထားျပီး အလြတ္သေဘာေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ဟုဆိုထားရာအလြတ္သေဘာေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးမွဳ မ်ားသည္ ပို၍အေရးပါလာေနသည္ကို မျဖစ္မေနထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အလားအလာ

               လက္ရွိျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေျခအေနမွာတစ္ဆိ့ုေနရာမွ ေနာက္သုိ့ျပန္ေလ်ွာက် သည့္ အေျခသုိ့ဆိုက္ေရာက္ေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာ ၁၅/၁၆ ေန့က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခ့ဲေသာသီးသန့္ေဆြးေႏြးပြဲျပီးမၾကာမီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ျငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းရွိ လတ္တေလာက်င္းပသည့္အစည္းအေဝးမ်ား၌ KNU ပါဝင္မွဳေခတၲရပ္ဆိုင္းထားေၾကာင္း KNU ဥကၠဌ မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံေပးစာတေစာင္ပိ့ုလာပါသည္။ KNU အတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ျပန္လည္သုံးသပ္သြားမည္ဟုဆိုခ့ဲသည္။

             ထိ့ုေနာက္ ၆ ၾကိမ္ KNU အျမဲတမ္းဗဟိုေကာ္မတီအေရးေပၚအစည္းအေဝးအား ၂၀၁၈ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာ ၆ ရက္မွ ၁၀ ရက္ေန့ထိ ဘားအံခရိုင္ ေလးဝါး၌ ျပဳလုပ္ခ့ဲရာ အျမဲတမ္းဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ KNU တပ္မွဴ းၾကီးမ်ား အထူးဖိတ္ၾကားသူမ်ားပါ၈၈ ဦးတက္ေရာက္ခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ ထိုအစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အား၂၀၁၈ နိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန့ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္KNU အေနႏွင့္ တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္မွဳအား ဆက္လက္ရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ျပီးအလြတ္သေဘာေတြ့ဆံု ေဆြးေႏြး မွဳ မ်ားအားဦးစြာျပဳ လုပ္သြားမည္ဟုဆိုပါသည္။

         ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန့က RCSS ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ၎တိ့ုအေနႏွင့္JMC ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၏အစည္အေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္မွဳ အား ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊RCSS အတြင္းျပန္လည္သုံးသပ္ေဆြးေႏြးျပီးမွသာ ျပန္လည္သုံးသပ္ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖၚျပထားသည္ကို ေတြ့ရပါသည္။

            သုိ့ုျဖစ္ရာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ JMC ၌NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဖြဲ့၁၀ ဖြဲ့မွ လက္နက္ကိုင္အင္အားအေကာင္းဆံုးအဖြဲ့ ၂ ခုျဖစ္သည့္ KNU ေရာ RCSS ပါ ပါဝင္မွဳရပ္ဆိုင္းထားသည္ကို ေတြ့ရမည္ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွဳမ်ားအား အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးသည္မွာ ျပသနာမၾကီးဟုဆိုနိုင္ေသာ္လည္းစစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားအား ေျဖရွင္းသည့္ေနရာမရွိပါက ဝါညိွႏွဳိင္းနိုင္သည့္JMC က့ဲသုိ့ေနရာ မရွိပါက စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာနိုင္သည္ကိုစိုးရိမ္ဘြယ္ျဖစ္ပါသည္။

           ဤသုိ့ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေျခအေနသည္ အေကာင္းဆံုးကိုေမ်ွာ္လင့္၍ အဆိုးဆံုးအတြက္ ျပင္ဆင္ထားရွိရမည့္ အေျခအေနသုိ့ဆိုက္ေရာက္ေနေပေတာ့သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ၂၀၁၅ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန့ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးသည္မွစ၍ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အဆိုးဆံုးအေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟုဆိုရပါမည္။ဘဝ၏အနိမ့္၊ အျမင့္၊ အတက္အက် ၊ တိုးတက္မွဳ ၊ဆုတ္ယုတ္မွဳ ၊ ေအာင္ျမင္မွဳ ၊ ဆံုးရွံဳ းမွဳ တိ့ုအား ေလာကဓံဟု ေခၚၾကပါသည္။ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္လည္း ေလာကဓံဝဲဂယက္တြင္း က်င္လည္ေနရသည္ဟုဆိုရ ပါမည္။

ေမာင္ေမာင္စိုး

ဆရာေမာင္ေမာင္စိုး Facebook

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button