တိုင်းရင်းသားများသတင်းတိုင်းရင်းသားအကြောင်း

ေန႔စဥ္တိုင္းရင္းသားသတင္းမ်ား စုေဆာင္းတင္ျပျခင္း ၊ နေ့စဉ်တိုင်းရင်းသားသတင်းများ စုဆောင်းတင်ပြခြင်း

zawgyi

ေန႔စဥ္တိုင္းရင္းသားသတင္းမ်ား စုေဆာင္းတင္ျပျခင္း

 

၁။ မူဆယၡ႐ိုျငၱင္ ်မႏၼာစစၱပ္ ႏြင့္ ေ်မာကၸိဳင္းမဟာမိတ္ တိုၾကၸဲ ဆကႅက္ ်ဖျစၸား

၂။ UWSA “ဝ”တျပၹဲ႕ က ပထမဆုံး ဗိုလ္ေလာင္းသငၱႏ္း ကို ပႏၦႏ္းၾတင္ ျဖင့ႅြစ္

၃။ သြ္မ္းတပ္ ၂ တပၼြ တပ္သားမ္ားမဲေပးျခင့္ေရရး ေပၚလစီ မခ္ေရသး

၄။ လားရႈိး ေဒသခံႏြစ္ဦး အသတၡံရမႈ ႐ျာသားေၾတနဲ႔ တပ္ေ်ပာဆိုခ္က္ မတူ

၅။ ျမႏ္ညီၫၾတ္ေရးပါတီ ေအေၾထၾထအၾတင္းေရးမြဴး ေဒါကၱာ မင္းျႏယၥိဳး အသက္ (၇၂) ႏြစ္ ၾကၾယႅႏ္အနိစၥ ေရာက္႐ြိ

၆။ “ဝ” ႏြင့္ မိုင္းလားကို လကၷၾကၥန႔္ၿပီး NCA လမ္းေၾကာင္းေ႐ျးရႏ္ တပၡ္ဳပ္ေ်ပာ

၇။ ဖကၵရယ္ဥေပဒမ္ား ေပၚေပါက္ေရး မဟာမိတၼ္ားႏြင့္အတူလုပ္ေဆာင္ရႏ္ မူဝါဒခ္မြတၳားဟု KNP ေ်ပာ

၈။ စစၷြင့္ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ပလက္ဝ၌ ကိုယၥားလြယၼ္ား စၫ္း႐ုံးေရးဆင္းရႏ္ ခက္ေန

၉။ ျပင့ႅင္း်မင္သာမႈမ႐ြိတဲ့အစိုးရလုပ္ငႏ္းတခ္ိဳ႕ခ္်ပဖို႔ စာရင္းစစၡ္ဳပ္ စစ္ေဆးေန

၁၀။ ်မစ္ႀကီးနား-ဝိုင္းေမာ္-ကႏၸိဳငၱီ နယၥပၠဳႏ္ၾသယ္ေရးလမ္းပိုင္းၾတင္ေ်မၿပိဳမႈ႐ြင္းလင္းေရး လုပ္ငႏ္းမ္ား ေဆာင္႐ၾက္ေန

၁၁။ မဲၾဆယၥၫ္း႐ုံးေရးၾတင္ ရာသီဥတုႏြင့္ လမ္းပႏ္းဆက္ၾသယ္ေရး အခက္အခဲသၫ္ အဓိက်ဖစ္ေနဟု ႐ြမ္းနီ (တိုင္းလ္ႏ္) ေၾသးစၫ္းညီၫၾတ္ေရးပါတီဥကၠ႒ ေ်ပာၾကား

၁၂။ ေဒသခံပါတီေၾတကို ဝႏ္းရံေပးဖို႔ တိုင္းရင္းသားပါတီ ကိုယၥားလြယ္ေလာင္းေၾတ တိုၾကၱႏ္း

၁၃။ ်ပၫ္သဴမ္ားပိုယုံၾကၫႅာသည့္အၾတက္၂၀၁၅ ထက္၂၀၂၀ ေ႐ျးေကာၾကၸဲၾတင္ NLD ေအန်ဖင့ၼဲပိုရမၫ္ဟဳ NLD ပါတီ ခ္င္း်ပၫၷယ္ဥကၠဌဆို

၁၄။ ေက္ာက္ေတာ္၊ ဘုရားေပါင္း႐ျာကို တေပၼတာၠ မီးရႈိ႕ဟု ႐ျာသားတစ္ဦးၾထကၦိဳမႈ ဗီဒီယို AHRDPA ထုတ္်ပႏ္၊ ရဲစခႏ္းမ္ား ၾတင္ အမႈျဖင့ၼၫ္ဟဳဆို

၁၅။ Stay at home ေၾကာင့္ ရႏၠဳႏ္ ကရင္ေရးရာ ကိုယၥားလြယ္ေလာင္းမ္ား အခက္ႀကံဳ

၁၆။ လူ႔အျခင့္ေအရး ေကာငၥီၾတင္ ်မႏၼာ့ေအရး အစီရငၡံစာ တင္ၾသင္း

၁၇။ ပုဏၰားၾကၽႏ္းၾတင္ ေမပါၾကၠဲေသးသည့္ ဗုံးသီးႏြစႅဳံးကို ၾကမ္းယာဆိုင္ေ႐ြ႕ခ္ိၾတၦဲထားသ်ဖင့္ ေဒသခံမ္ားစိုးရိမ္

၁၈။ ်မဝတီမြ ထိုင္း်ပႏ္ အသက္ ၂ ႏြစ္အျရယ္ ကိုဗစႅဴနာႏြင့္ ထိေၾတ႔ႏိုင္သဴ ၄၈ ဦးအား swab နမူနာယူ၍ သီးသႏ္႔ က္ႏ္းမာေရး ေစာင့္ၾကၫ့္ထား

၁၉။ စစ္ေေၾတဆး႐ုံက ကိုဗစ္ေပ္ာကၠင္းသူ ၂၀၀ ေက္ာ္ ေဆး႐ုံမြ ဆင္းျခင့္ရ

၂၀။ ဧရာ၀တီ ကရင္ေရးရာကိုယၥားလြယ္ေလာင္းမ္ားႏြင့္ပတ္သက္သၫ့္ ကရငႅဴထုအ်မင္ေသဘာထား စစၱမ္း စတင္ ေကာက္ယဴ

၂၁။ AA အၾတက္ ရိကၡာသိုေလြာငၳားသၫ္ဟဳဆိုကာ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ဆႏၥကၸိဳင္႐ြငၷြင့္ ရက္ေပါင္း ၁၀ ေက္ာ္ ၾကာသည့ၱိဳင္ မိသားစုမြ ေၾတ႕ျခင့ၼေရသး

၂၂။ ေ႐ျးေကာၾကၸဲၾတင္ ႐ိုဟငၢ္ာမ္ား ပါဝျငၡင့္ေရစရႏ္ ကုလ ေတာင္းဆို

**************

၁။ မူဆယ္ခရိုင္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ တိုက္ပြဲ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြား
15 September 2020

ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ၾကား စက္တင္ဘာ (၁၄) တနလၤာေန႔က ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ခရိုင္တြင္ တိုက္ပြဲ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIA တပ္မဟာ (၆)လက္ေအာက္ တပ္ရင္း (၃၆) နယ္ေျမ ျဖစ္ေသာ ၾကဴကုတ္ (ပန္ဆိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမွာ တပ္မေတာ္ လွုပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းမ်ား ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ သုံးဖြဲ႕ ကိုးကန႔္ MNDAA၊ ရခိုင္ AA ႏွင့္ KIA တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။ KIA စခန္းရွိရာ Hpun Pyen Yang မွာ ျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္တို တိုက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံ တစ္ဦး ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ယခုလို ေျပာပါသည္။ “ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၁နာရီ ၄၅မိနစ္ ကေန Hpun Pyen Yang မွာ KIA တပ္ရင္း (၃၆) တပ္ဖြဲ႕ေတြ ရွိတဲ့ေနရာဆီ မုန္းလီ (Mongli) ဘက္က တက္လာတဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္ စစ္ေၾကာင္းနဲ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္တာပါ။”

ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္မ (၈၈) ႏွင့္ တပ္မ (၉၉) ပူးေပါင္း လွုပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းမ်ားသည္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားရွိသည့္ ၾကဴကုတ္ (ပန္ဆိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္လာေသာေၾကာင့္ စက္တင္ဘာ (၁၁) ရက္မွစၿပီး တိုက္ပြဲမ်ား ေန႔စဥ္လိုလို ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ဧရိယာရွိ မန္ေကာင္း (Man Kawng) ကခ်င္ရြာသားမ်ား ၂၀၀ ေက်ာ္သည္ ေသာၾကာေန႔ကတည္းက နီးစပ္ရာ မန္ပိန္း (Man Pying) ရြာသို႔ စစ္ေရွာင္တိမ္း ခိုလွုံေနရပါသည္ဟု မန္ေကာင္း ရြာလူႀကီးက ဆိုပါသည္။

ႏွစ္ဖက္ bilateral ceasefire ျပဳလုပ္ရန္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ေလးဖြဲ႕ျဖစ္ၾကေသာ KIA၊ MNDAA၊ AA ႏွင့္ တအာင္း TNLA တို႔က လိုလားေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲမႈေၾကာင့္ အပစ္ရပ္ေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္ မစႏိုင္ေသးေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနား အေျခစိုက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္ PCG (Peace-talk Creation Group)မွ Duwa Lamai Gum Ja ဆိုပါသည္။ https://burmes e.kachinnews.com/20 20/09/15/ %e1%80%99%e1%80%b0%e1%80%86%e1%80%9a%e1

**************

၂။ UWSA “ဝ”တပ္ဖြဲ႕ က ပထမဆုံး ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း ကို ပန္ဆန္းတြင္ ဖြင့္လွစ္
14 September 2020

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ မ်ားထဲတြင္ အင္အား အေတာင့္တင္းဆုံး ျဖစ္သည့္ UWSA “ဝ” တပ္ဖြဲ႕သည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း ကို စက္တင္ဘာလ ၁၁ ေန႔က UWSA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ျဖစ္သည့္ ပန္ဆန္း ၿမိဳ႕၊ ေရာင္တိမ္း ေက်း႐ြာ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႔ UWSA ရဲ႕ ဥကၠဌ ေပါက္ယူခ်န္း၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေက်ာက္က်ဴံးတန္း၊ ျပင္ပဆက္ဆံေရး ဌာနမွဴး ေက်ာက္ ေကာ္အန္း၊ စစ္ေဒသအရာရွိမ်ား၊ တပ္မဟာမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး သင္တန္းသားဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

UWSA ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူလည္းျဖစ္၊ လာရႈိးၿမိဳ႕နယ္႐ုံး၏ ဆက္ဆံေရး တာဝန္ခံလည္း ျဖစ္သူ ဦးညီရမ္းက ဗိုလ္ေလာင္း သင္တန္း အမွတ္စဥ္ ၁ ကို စတင္ ဖြင့္လွစ္ရျခင္းမွာ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမြးထုတ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။ ဦးညီရမ္းက“ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြေပါ့ေနာ္။ ေခတ္နဲ႔အညီ စာတတ္ေပတတ္ေတြ ေပါ့။ တကယ့္ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ေမြးထုတ္တဲ့သေဘာေပါ့။ က်ေနာ္ေျပာသလို အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းမွာေတာ့ ဗိုလ္ေလာင္း သင္တန္းေက်ာင္းေတြ၊ စစ္သင္တန္း ေက်ာင္းေတြ ရွိတယ္ဆိုတာ ရွိလည္း ရွိသင့္တယ္ေလ”ဟု ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းကမူ ဝ တပ္ဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ယခုလို ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ ျခင္းထက္ NCA လမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လမ္းသည့္ဘက္သို႔ ပိုအာ႐ုံစိုက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္း ေၾကာင္းေတြကို ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့ေနရာမွာ အင္အားတိုးခ်ဲ႕တာတို႔ နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕တာတို႔ မလုပ္သင့္ဘူး ဆိုတာကိုေတာ့ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာၿပီးျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ကေတာ့ NCA လမ္းေၾကာင္းကိုပဲ ဦးတည္ၿပီး ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔၊ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အက်ိဳးကိုပဲၾကည့္ဖို႔အတြက္ေျပာလိုတယ္”ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္း က ေျပာသည္။

ဝ ေဒသ ဌာနခ်ဳပ္ကို ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ ဟိုပန္၊ မိုင္းေမာ၊ ပန္ဝိုင္၊ နားဖန္း၊ မက္မန္းနဲ႔ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ဝ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပး ထားသည္။ UWSA “ဝ”တပ္ဖြဲ႕က ၎တို႔ကို ျပည္နယ္ အဆင့္ေပးရန္ အၿမဲေတာင္းဆိုေလ့ ရွိေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုံစံအထိ ရရွိေနၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပိုမို နီးစပ္သျဖင့္ ယင္းအခ်က္မွာလည္း အၿမဲေဝဖန္မႈမ်ား ခံေနရ သည့္ အခ်က္တခု ျဖစ္သည္။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/14/229854.html

**************

၃။ သွ်မ္းတပ္ ၂ တပ္မွ တပ္သားမ်ားမဲေပးခြင့္ရေရး ေပၚလစီ မခ်ရေသး
September 14, 2020

လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္က်င္းပမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ ၂ ဖြဲ႕စလုံးမွ တပ္သားမ်ား မဲေပးႏိုင္ေရး ေပၚလစီမခ်မွတ္ရေသးသျဖင့္ တပ္သားမ်ား မဲထည့္ခြင့္မရွိေသးေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးႏိုင္ေရး အတြက္ သွ်မ္းျပည္အတြင္း လႈပ္အစိုးရတပ္မေတာ္တပ္သားမ်ားက ေရာက္သည့္ေနရာမွ ႀကိဳတင္မဲေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးဖို႔ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာရပ္႐ြာသူႀကီးမ်ားထံ ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA တို႔မွ တပ္သားမ်ား မဲေပးခြင့္ အတြက္ ေပၚလစီမခ်မွတ္ရေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

တႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ RCSS/SSA ၏ ေျပာခြင့္ရ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးအုမ္ေခးက “ တပ္သားေတြမဲေပးခြင့္အတြက္ ေတာင္းဆိုတာက်ေနာ္တို႔မွာမရွိေသးဘူး။ အရင္ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ တုန္းကလည္းမရွိခဲ့ဘူး။ အခုလည္းမရွိေသးဘူး။ က်ေနာ္တို႔ RCSS/SSA တပ္သားေတြက အထက္အမိန႔္ကိုဘဲနာခံတယ္။ တကယ္လို႔မဲေပးသင့္တယ္ ဆိုရင္အထက္က ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္စီစဥ္ၫႊန္ၾကားၿပီးမွဘဲတပ္သားေတြကလုပ္တာ။ ဗဟိုကေတာ့ ဘယ္ပါတီဘက္မွ ဘက္မ လိုက္ဘူး။ မေထာက္ခံဘူး။ မဆန႔္က်င္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ခုခ်ိန္အထိ က်ေနာ္တို႔ကေန မဲေပးခြင့္ရေရးအတြက္ေတာင္းဆိုတာ စီစဥ္တာဘာမွမရွိေသးဘူး” ဟု သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္အားေျပာသည္။

အစိုးရသည္ RCSS/SSA အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ (NCA လက္မွတ္မထိုးခင္ ၃ ရက္အလို) က တရားမဝင္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း တရားဝင္ေၾကညာခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ SSPP/SSA ေျပာခြင့္ရ ဗိုလ္မွဴး စိုင္းသန္းေအာင္က “ က်ေနာ္တို႔လည္းအဲလိုေတာင္းတာ မရွိေသးဘူးခင္ဗ်။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ SSPP/SSA ကို တရားဝင္ အျဖစ္အစိုးရ မသတ္မွတ္ေသးလို႔ေလ”ဟု သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္အား ေျပာ သည္။ သွ်မ္းျပည္အတြင္း လႈပ္ရွားေနေသာ အစိုးရတပ္မေတာ္မွာ ခမရ ႏွင့္ ခလရ တပ္ရင္းေပါင္း ၁၆၄ ရင္း( တပ္ရင္းတရင္း လွ်င္ အင္အား ၁၅၀ ဉီးထက္မနဲ) ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ က်န္းမာေရး၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၊ အေျမာက္တပ္၊ ေလ့က်င့္ေရး တပ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးတပ္ တို႔လည္းရွိေၾကာင္း ၊ ၎တို႔၏ (အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ) မိသားစုဝင္တိုင္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိ ေၾကာင္း သိရပါသည္။ တဖက္တြင္လည္း သွ်မ္းျပည္အတြင္း ထပ္မံအင္အားျဖည့္ လႈပ္ရွားလာေသာ တပ္မ်ားမွာ တပ္မ ၁၁၊ ၂၂၊ ၆၆၊၇၇၊ ၈၈ ႏွင့္ ၉၉ တို႔ျဖစ္ၿပီး တပ္မ တခုတြင္ တပ္ရင္း ၁၀ ရင္းရွိသည္။ https://burmese.shannews.org/archi ves/18437

**************

၄။ လားရႈိး ေဒသခံႏွစ္ဦး အသတ္ခံရမႈ ႐ြာသားေတြနဲ႔ တပ္ေျပာဆိုခ်က္ မတူ
14 September 2020

ရွမ္းျပည္နယ္ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္ ပန္သေျပေက်း႐ြာအုပ္စု ဖာလိုင္႐ြာအနီးမွာ ႐ြာသားႏွစ္ဦးကို တပ္မေတာ္က ပစ္ခတ္ခဲ့လို႔ ေသဆုံးသြားတယ္လို႔ ႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရွိသူက ေျပာဆိုေပမယ့္ တပ္မေတာ္ကေတာ့ သူတို႔ ႏွစ္ဦးဟာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လို႔ ပစ္ခတ္ခဲ့တာလို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ႐ြာသားႏွစ္ဦး ေသဆုံးမႈအတြက္ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ဖို႔ ေဒသခံေတြ က လိုလားေနၾကပါတယ္။ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္ ပန္သေျပအုပ္စု ဖာလိုင္႐ြာမွာ ေနထိုင္တဲ့ အသက္ႏွစ္ဆယ္ အ႐ြယ္ မိုင္းပန္ဆာနဲ႔ အသက္ ၃၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ မိုင္းအိုက္ထြန္းတို႔ကို ခမရ (၃၆၁) စစ္ေၾကာင္းက ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ပစ္ခတ္လို႔ ေသဆုံးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း ႐ြာသားေတြက ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးဆီ တိုင္ၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီေန႔ မနက္ ၉ နာရီေလာက္မွာ ေတာင္ယာၿခံစည္း႐ိုးခတ္ဖို႔သြားတဲ့ သူတို႔ ႏွစ္ဦးကို တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက ပစ္ခတ္ခဲ့တာလို႔ မ်က္ျမင္႐ြာသားေတြက တိုင္ၾကားလာတဲ့အေၾကာင္း ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဘာသာျပန္ကေန တဆင့္ ေျပာပါတယ္။ ေတာင္ယာၿခံစည္း႐ိုးခတ္ေနတဲ့ မိုင္းပန္ဆာနဲ႔ မိုင္းအိုက္ေအာင္ တို႔ႏွစ္ဦးဟာ ပထမစစ္ေၾကာင္း ျဖတ္သန္းသြားခ်ိန္မွာ ရပ္ၾကည့္ေနၾကခဲ့ၿပီး ဒုတိယစစ္ေၾကာင္း ေရာက္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ပစ္ခတ္ခံရလို႔ မိုင္းပန္ဆာကို ေသနတ္ထိမွန္ခဲ့ခ်ိန္မွာ သူနဲ႔အတူပါလာတဲ့ မိုင္းအိုက္ေအာင္က ထြက္ေျပးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေတာင္ယာထဲမွာ ရွိေနတဲ့ မိုင္းပန္ဆာရဲ႕ဖခင္ကလည္း ေျမျပင္မွာလဲေနတဲ့ သားျဖစ္သူကို တပ္မေတာ္သားေတြက ေသနတ္နဲ႔ ေထာက္ထားတာကို အေဝးကေန လွမ္းေတြ႕ရေၾကာင္း ႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ေျပာျပခဲ့တယ္လို႔ လားရႈိးမွာရွိတဲ့ တအာန္းပါတီ႐ုံးက ဦးေအာင္မင္းက ေျပာပါတယ္။

အဲဒီေန႔ကတည္းက ႐ြာသား အိုက္ထြန္း ေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔မွာ အပုပ္နံ႔ရတာေၾကာင့္ ရွာေဖြခ်ိန္ မွာေတာ့ ေသနတ္သံၾကားခဲ့တဲ့ ေနာင္ခ်ိဳ႐ြာနဲ႔ ဖာလိုင္႐ြာၾကားက မန္ပန္ ျပည္သူ႔စစ္ဂိတ္အနီး ေရေျမာင္း ထဲမွာ အိုက္ထြန္းရဲ႕ အေလာင္းကို ေတြ႕ရွိခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ေတြကို ႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက လားရႈိးၿမိဳ႕ တအာင္းပေလာင္ ပါတီ႐ုံးကို တိုင္ၾကားခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ပါတီရဲ႕ ယာယီဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက RFA ကို ေျပာပါတယ္။

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကား ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္း ကေတာ့ ဖာလိုင္႐ြာသားႏွစ္ဦးကို တပ္မေတာ္သား ေတြက ပစ္သတ္တယ္ဆိုတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ျငင္းပါတယ္။ တပ္မေတာ္က ေခၚေဆာင္သြားတယ္ဆိုတဲ့ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ကတ္ေက်း႐ြာအုပ္စု မိုင္းဆတ္႐ြာသစ္မွာေနတဲ့ အသက္ ေလးဆယ္အ႐ြယ္ ဦးညီလိတ္၊ မန္ကန္႐ြာမွာေနတဲ့ အသက္ ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္အ႐ြယ္ မိုင္ညီထြန္းနဲ႔ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ လြယ္မြန္႐ြာမွာေနတဲ့ မိုင္းအလုံတို႔ သုံးဦးရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္းေတြကို ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ မိုင္းဆတ္႐ြာေဟာင္းအနီး ေတာထဲမွာ ျမႇဳပ္ႏွံထားတာကို ႐ြာသားေတြက ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကိစၥ ကိုေတာ့ တပ္မေတာ္ဘက္က စုံစမ္းစစ္ေဆးမယ္လို႔ ေျပာထား ၿပီး အခုခ်ိန္ထိေတာ့ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ မထြက္လာေသးပါ ဘူး။ https://www.rfa.org/burmese/news/vil lagers-ac cuse-myanmar-soldiers-killed-two-civilians-0914202

**************

၅။ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ မင္းႏြယ္စိုး အသက္ (၇၂) ႏွစ္ ကြယ္လြန္အနိစၥ ေရာက္ ရွိျခင္း
14 September 2020

မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ MUP အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ မင္းႏြယ္စိုး အသက္ (၇၂) ႏွစ္သည္ ယေန႔ညေန ၇ နာရီ ၄၀ မိနစ္အခ်ိန္ခန႔္တြင္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ကုန္းေက်း႐ြာေနအိမ္၌ လူႀကီးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စိုးသည္ ယခင္ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ AMDP ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရၿပီး မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ စီမံ/ စီးပြားေရးရာဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ငယ္နာမည္ ေမာင္ထြန္းရီ ျဖစ္ၿပီး အထက(၁) မုဒုံၿမိဳ႕၌ ၁၀ တန္းေအာင္ျမင္၍ ရန္ကုန္ ေဆးတကၠသိုလ္(၁) (၂) တို႔တြင္ ပညာဆည္းပူး၍ M.B.B.S ဘြဲ႕၊ D.H.A ေဆး႐ုံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒီပလိုမာဘြဲ႕၊ က်န္းမာေရးအရာရွိဝန္ထမ္းဘဝျဖင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔တာဝန္ အဆင့္ဆင့္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ကယားျပည္နယ္ အၿငိမ္းစားက်န္းမာေရး ဦးစီးမႉးတာဝန္မွ အၿငိမ္းစားယူခဲ့ သည္။

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ မြန္တိုင္းရင္းသားမ်ား စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီစည္း႐ုံးေရးမႉး၊ မဂၢဇင္းထုတ္ေဝေရး အတြင္းေရးမႉး၊ ျပကၡဒိန္ထုတ္ေဝေရးမွဴး၊ မြန္အမ်ိဳးသားဝတ္စုံ ေပၚေပါက္ေရးေကာ္မတီ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ မြန္စာေပယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီ၊ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔က်င္းပေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ/အတြင္းေရးမႉး၊ မြန္-ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဝတၱဳေဆာင္းပါးမ်ားေရးသား ထုတ္ေဝျခင္း။ ေရွးေဟာင္းသုေတသနျပဳစုျခင္းတို႔ကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရင္း ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ http://burmese .monnews.org/2020/09/ 14/%e1%8 0%99%e1%80%bd%e1%80%94%e1%80%ba%e1%

***********

၆။ “ဝ” ႏွင့္ မိုင္းလားကို လက္နက္စြန႔္ၿပီး NCA လမ္းေၾကာင္းေ႐ြးရန္ တပ္ခ်ဳပ္ေျပာ
12. September, 2020

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းခရီးစဥ္တြင္ UWSA ႏွင့္ NDAA တို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ NCA လမ္းေၾကာင္းေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ ေျပာခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အေနျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္မွ ၉ ရက္ေန႔အတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းခရီးစဥ္အျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ့ရာတြင္ “ဝ”ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA)၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (NDAA) တို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Covid-19 ေရာဂါကာကြယ္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား ကူညီခဲ့သည္ကိုသာ သိရေၾကာင္း “ဝ” တပ္ဖြဲ႕၏ လားရွိူးၿမိဳ႕ ဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံ ဦးညီရမ္းက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အေနျဖင့္ အခ်ိန္အခါသင့္သည့္အခါ “ဝ” ေဒသသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္လည္း “ဝ” တပ္ဖြဲ႕ဘက္က ထပ္မံဖိတ္ၾကားခဲ့သည္ဟုလည္းဆိုသည္။“ဝ”တပ္ဖြဲ႕ဦးေဆာင္သည့္ FPNCC အဖြဲ႕ဝင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာလည္း တႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးဘဲ ၿပီးခဲ့သည့္ ဩဂုတ္လက ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ စတုတၳအႀကိမ္ အစည္း အေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ(FPNCC) တြင္“ဝ”ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ(UWSP) ၊ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕(NDAA)၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ ( SSPP/SSA)၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္အဖြဲ႕(MNDAA)၊ တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) ႏွင့္ ရကၡိဳင့္စစ္တပ္(AA) တို႔ပါဝင္သည္။ ကိုးကန႔္အဖြဲ႕ MNDAA အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ စြန႔္လြတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုေၾကာင္း လည္း မိုင္းလားအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာခဲ့သည္။ https://burma.irrawaddy.com/ news/2020/09/13/229782.html

**************

၇။ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္ေရး မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္အတူလုပ္ေဆာင္ရန္ မူဝါဒခ်မွတ္ထားဟု KNP ေျပာ
September 11, 2020

ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အျခား တိုင္းရင္းသား မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ မူဝါဒ ခ်မွတ္ထားသည္ဟု ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ (KNP) အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး၊ မန္းေက်ာ္ၿငိမ္းက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။ KNP ၏ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေဆာင္ပုဒ္သည္ “စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဆီသို႔”ဟု သတ္မွတ္ကာ မဲဆြယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ၍ လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ေရာက္ရွိပါက ယခုလို လုပ္ေဆာင္ရန္ မူဝါဒခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

၎က “၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပုံက ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူေတြပါတာ မဟုတ္ေတာ့ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ဝိုင္းေျပာ ရမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ တဦးတည္းေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ က်န္တဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ဖက္ဒရယ္ ဆိုင္ရာဥပေဒေတြ ေပၚလာေအာင္ ဝိုင္းလုပ္သြားမယ္”ဟု စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔တြင္ေျပာသည္။ ကရင္အမ်ိဳးသား ပါတီသည္ လက္ရွိ ညီၫြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (UNA) အဖြဲ႕ဝင္ ပါတီျဖစ္ကာ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းႏွင့္ ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ စုစုေပါင္း ကိုယ္စား လွယ္ ၁၃ ဦးဝင္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

KNP ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ကရင္လူထုကို အားျပဳကာ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၂၁ ဦးဝင္ၿပိဳင္ေသာ္လည္း အႏိုင္ရျခင္းမရွိေသာ္လည္း လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၃ ဦးထဲတြင္ ထက္ဝက္နီးပါး အႏိုင္ရရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ဟု ပါတီတာဝန္ရွိသူ မ်ား က ေျပာသည္။KNP ပါတီသည္ ပါတီဝင္ အင္အား တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး ပါတီဝင္အမ်ားစုမွာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ http://kicnews.org/2020/09/50987/

***************

၈။ စစ္ႏွင့္ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ပလက္ဝ၌ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စည္း႐ုံးေရးဆင္းရန္ ခက္ေန
11 September 2020

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင္စစ္တပ္ (AA) တို႔ၾကား စစ္ေရး တင္းမာမႈမ်ားရွိသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ နယ္ေျမ လုံၿခဳံေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ စည္း႐ုံးေရးဆင္းရန္ ခက္ခဲ ေနသည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္၂၀၂၀ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးေရး ကာလစတင္ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပါတီအသီးသီးမွ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားကို ဧရာဝတီမွ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္ရာ ထိုသို႔ ေျပာဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ အေျခစိုက္ ခူမီး(ခမီး) အမ်ိဳးသားပါတီမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၇) ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးကံလင္းက “က်ေနာ္တို႔ ဘယ္မွ သြားလို႔ မရဘူးဗ်။ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးတာလည္း မလုပ္ႏိုင္ ေသးပါဘူး”ဟု ေျပာသည္။ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး မသြားႏိုင္ျခင္းမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တို႔ၾကား စစ္ေရး အေျခအေနႏွင့္ နယ္ေျမလုံၿခဳံေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ခူမီး(ခမီး) အမ်ိဳးသားပါတီ အေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာကိုမွ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအတြက္ သြားလာႏိုင္ျခင္း မရွိပါဟု သိရ သည္။ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္၂၀၂၀ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရ မည့္ အမတ္ေနရာ စုစုေပါင္း ၅ ေနရာ ရွိၿပီး အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD)၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP)၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (CNLD)၊ ခူမီး(ခမီး) အမ်ိဳးသားပါတီ၊ ညီၫြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စုစုေပါင္း ၂၄ ဦး ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူဦးေရ ၁ သိန္းေက်ာ္ ေနထိုင္ၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္ ၄ ခု၊ ေက်း႐ြာေပါင္း ၃၈၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။

NLD ပါတီ၏ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၏ စည္ပင္ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဦးစိုးထက္ကလည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ နယ္ေျမလုံၿခဳံေရးေၾကာင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၏ ေက်း႐ြာအားလုံးသို႔ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ဆင္းႏိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိသည္ဟု ေျပာသည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ(CNLD)၏ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဘူးထန္ပိုင္ကလည္း မဲဆြယ္ စည္း႐ုံး ေရး စတင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ္လည္း လုံၿခဳံေရး အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနရၿပီး ပဋိပကၡ ျဖစ္သည့္ ေဒသ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ျခင္း မရွိမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ေနပါသည္ဟု ေျပာသည္။

AA သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ ဦးခိုင္သုခက ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္ေရးအေျခအေန တင္းမာေနရျခင္းမွာ တပ္မေတာ္ဘက္က ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းသာျဖစ္ၿပီး AA က ျပန္ခုခံ တိုက္ခိုက္ေနရသည့္ အေျခအေနတြင္သာ ရွိသည္ဟု ေျပာသည္။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/11 /229744.html

**************

၉။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိတဲ့အစိုးရလုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕ခ်ျပဖို႔ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ စစ္ေဆးေန
September 15, 2020

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိတဲ့ ျပည္နယ္အစိုးရလုပ္ငန္းေတြကို ခ်ျပေပးဖို႔ ကရင္နီအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြေတာင္းဆိုတဲ့ အေပၚ မွာ မၾကာမွီ ခ်ျပေပးႏိုင္ဖို႔ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္႐ြက္ေနၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ကယားျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေမာင္းက ေျပာပါတယ္။ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္စံဆိုတာရွိတယ္ေလ။ “ဘယ္လိုစစ္ရမလဲဆိုတဲ့ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြရွိၿပီးသား အဲ့ဟာေတြနဲ႔ပဲစစ္ရမွာေပါ့။ ဥပေဒနဲ႔အညီပဲေပါ့။” လို႔ ဦးေအာင္ေမာင္းေျပာပါတယ္။

အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတာင္းဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြထဲမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကေန သတၱဳသန႔္စင္စက္႐ုံတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ စက္မႈဇုံစီမံခန႔္ခြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပန္ဥယာဥ္ေျမယာရႈခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကႏၲာေဟဝန္ပန္းၿခံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း စီမံကိန္းေတြကို စာရင္းစစ္ကေနစစ္ေဆးေပးၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲကို အစီရင္ခံစာ တင္ျပေပးႏိုင္ဖို႔ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကို အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်က္ ၃ ခ်က္ကိုတာဝန္ယူၿပီးစစ္ေဆးေပးတဲ့အေပၚ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ အားရေက်နပ္မႈရွိတယ္လို႔ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းထဲက ကယား ( ကရင္နီ) ျပည္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးဗညားကေျပာပါတယ္။ “တခါမွ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ စဥ္းစားခ်က္ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ျပည္နယ္အစိုးရကျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္ကျဖစ္ေစ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ တာက လုံးဝမရွိသေလာက္နည္းပါးခဲ့တယ္။ လႊတ္ေတာ္က အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အားေကာင္း လာတဲ့အေပၚမွာ အခုလိုမ်ိဳး ၃ ခ်က္ကိုတာဝန္ယူၿပီး စီစစ္ေပးတာကို အရမ္းပဲအားရေက်နပ္မိပါတယ္။” လို႔ သူကဆက္ ေျပာပါတယ္။

ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးအယ္ေဖာင္းရႈိကို စက္ယႏၲယားဌားရမ္းတဲ့ကိစၥ၊ ကယား ေဒးကြင္းေျမဌားရမ္းတဲ့ကိစၥ ပြင္လင္းျမင္သာမႈမရွိတဲ့အတြက္ စုံစမ္းစစ္‌ေဆး‌ေရးအဖြဲ႕ ကစုံစမ္းၿပီး ဝန္းႀကီးခ်ဳပ္ကို တာဝန္မွ ရပ္စဲလိုက္တဲ့ကိစၥေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း၂၃ဖြဲ႕က သတၱဳသန႔္စင္ စက္႐ုံ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ စက္မႈဇုံစီမံခန႔္ခြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပန္းဥယာဥ္ေျမယာရႈခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အလွဴ အတန္းျပဳလုပ္မႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစားေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားထံ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ျခင္း၊ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ခရီးစဥ္တိုင္းတြင္ ေပးေဝေသာ ေငြ‌ေၾကးဆိုင္ရာကိစၥ၊ ကႏၲာေဟဝန္ပန္းၿခံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြကို ေတာင္းဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ https://www.bnionline.net/mm/n

***************

၁၀။ ျမစ္ႀကီးနား-ဝိုင္းေမာ္-ကန္ပိုင္တီ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းပိုင္းတြင္ေျမၿပိဳမႈရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေန
13 September 2020

ျမစ္ႀကီးနား-ဝိုင္းေမာ္-ကန္ပိုင္တည္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းပိုင္း ေျမၿပိဳမႈရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းတြင္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနရေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာန မွ သတင္းရရွိသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က ကီလိုမီတာ ၉၀ ႏွင့္ ၉၁ ၾကားရွိ ေဒသအေခၚ တံတားညီ ေနာင္ေနရာတြင္ ေျမၿပိဳက်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္အုန္းက ေျပာၾကားသည္။ ယင္းၿပိဳက်သည့္ေနရာမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္မွ စတင္ကာ မိုးႀကီးေျမၿပိဳမႈ မ်ားႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမထပ္ၿပိဳမႈ မ်ား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီး စက္တင္ဘာ ၈ ရက္မွ စ တင္ကာ လမ္းဖြင့္ခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

ျပည္နယ္လမ္းဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္အုန္းက “စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က ထပ္ၿပိဳတာ တစ္ေတာင္လုံး နီးပါး ျဖစ္သြားပါၿပီ။ အရင္ကလည္း ၿပိဳတဲ့ေနရာေပါ့။လမ္းေပါက္တာ ၄ ရက္ပဲရွိေသးတယ္။ မိုးက ႐ြာေနေတာ့ လမ္းလုပ္ငန္းက သိပ္ဝင္လို႔မရဘူး။ အေပၚက ေက်ာက္တုံးႀကီးေတြထပ္လိုက္ ေနတာ။ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္တယ္။ လမ္းလုပ္တဲ့ သူ ေတြကို။ မိုးမ႐ြာရင္ေတာ့ တစ္ပတ္အတြင္း ၿပီးသြားမွာပါ။ ဘက္ဟိုးက ကန္ပိုင္တည္ဘက္ က ႏွစ္စီး၊ ဆဒုံးဘက္က ႏွစ္စီး အသင့္ ေစာင့္ ေနတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။ ဝိုင္းေမာ္-ကန္ပိုင္တည္ နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးလမ္းပိုင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကုမၸဏီ တစ္ခုက ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းလမ္းပိုင္းျပင္ ဆင္ေရးလုပ္ငန္းကို ကုမၸဏီက ႏွစ္စဥ္ႀကီးၾကပ္ ကိုင္တြယ္ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ ၌ COVID-19 ေရာဂါအေျခအေနေၾကာင့္ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ထိန္းသိမ္းမႈပိုင္း အားနည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုေျမၿပိဳမႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ေနရာ ဆဒုံးၿမိဳ႕အထက္ စင္ႀကိဳင္ႏွင့္ လုၾကည္ၾကား မိုင္တိုင္ ၅၆ ရွိ ၆ ႏွင့္ရ ၾကားရွိ တံတား အမွတ္ ၆/၅၆ အရွည္ ၁၇၃ ေပရွိ ကြန္ကရစ္တံတား ေဒသအေခၚတံတားညီေနာင္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ၂၄ ရက္ကလည္း မိုးႀကီးေျမၿပိဳမႈေၾကာင့္ ေျမႀကီးႏွင့္အတူေတာင္ ေျခသို႔ ၿပိဳဆင္းသြားခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္ မိုးရာသီအတြင္းဝိုင္းေမာ္-မန္ဝိန္းႀကီး-ခ်ီေဖြလမ္းပိုင္း၊ ဝိုင္းေမာ္ -ကန္ပိုင္တည္-တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလမ္းပိုင္း၊ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအိုလမ္း ပိုင္း၊ ပူတာအို-ဒ႐ုခ-ေနာင္မြန္ လမ္းပိုင္းမ်ား မွာ ေျမၿပိဳတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ https://n ews-eleven.com/article/192091

**************

၁၁။ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးတြင္ ရာသီဥတုႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲသည္ အဓိကျဖစ္ေနဟု ရွမ္းနီ (တိုင္းလ်န္) ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီဥကၠ႒ ေျပာၾကား
14 September 2020

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ရာသီဥတုႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအခက္အခဲသည္ အဓိကျဖစ္ေနေၾကာင္း ရွမ္းနီ (တိုင္းလ်န္) ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ (SSP) ဥကၠ႒ ဦးႏိုင္ႏိုင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းနီ (တိုင္းလ်န္) ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ (SSP) က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ေရးလႈပ္ရွားမႈကို စတင္ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီး ေဒသအေနအထားအရ ရာသီဥတုႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မေကာင္းမြန္မႈသည္ အဓိက အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း ဦးႏိုင္ႏိုင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းနီ (တိုင္းလ်န္) ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ (SSP) အေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါက ေဒသအေရး၊ လူမ်ိဳး အေရး ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ေဒသနဲ႔လူမ်ိဳးကို အေျခခံတာျဖစ္တဲ့အ တြက္ အဓိကအက်ိဳးစီးပြားက ေဒသနဲ႔ လူမ်ိဳး အတြက္ပါပဲ။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လိုေနရာ မ်ိဳးေတြကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိေရာက္ သြားရင္ေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕နစ္နာ ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ကိစၥကို ဦးတည္ရမွာ ေပါ့။ ေအာင္ျမင္ ႏိုင္မႈရာခိုင္ႏႈန္းက ဟုမၼလင္းကို အေျခခံၿပီးေျပာရရင္ ဟုမၼလင္းမွာ ငါးေနရာလုံးဝင္ၿပိဳင္ၿပီး ငါးေနရာလုံးအႏိုင္ယူဖို႔ေမွ်ာ္ မွန္းထားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဟုမၼလင္းလူဦးေရ ၁၀၀ မွာ ၈၁ ေယာက္က ရွမ္းနီ ေတြေလ။ SSP ပါတီဟာ ဘာအ‌ေထာက္အပံ့ေတြ၊ ဘာအကူအညီေတြမွ ယူထားတာမရွိ တဲ့ေဒသနဲ႔ လူမ်ိဳးကို အေျခခံထားတဲ့ ပါတီငယ္တစ္ခုေပါ့ ေနာ္။ ဒါေၾကာင့္ SSP အေနနဲ႔ လူမ်ိဳးကိုခ်စ္တဲ့ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕အင္အားစုကိုပဲ အေျခခံၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ရင္လည္း ေဒသတိုးတက္ေရးအတြက္ အၿမဲေဆာင္႐ြက္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးႏိုင္ႏိုင္ေက်ာ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းနီ (တိုင္းလ်န္) ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ (SSP) သည္ က်ားနီပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ယခင္ ရွမ္းနီႏွစ္ပါတီထဲမွ တစ္ပါတီျဖစ္ေသာ ၾကယ္ငါးလုံးအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္း၍ ျပန္လည္ထူေထာင္ထားေသာ ပါတီျဖစ္ေၾကာင္းသိရၿပီး ရွမ္းနီ (တိုင္းလ်န္) ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ (SSP) အမည္ျဖင့္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရွမ္းနီ (တိုင္းလ်န္) ေသြးစည္းညီၫြတ္ ေရးပါတီ (SSP) သည္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၅ ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၀ ေနရာႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္ ငါးေနရာတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ https://news-eleven.com/article/192223

**************

၁၂။ ေဒသခံပါတီေတြကို ဝန္းရံေပးဖို႔ တိုင္းရင္းသားပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ တိုက္တြန္း
September 14, 2020

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားပါတီေတြကိုသာ ဝန္းရံေပးဖို႔ တိုင္းရင္းသား ပါတီ ကိုယ္ယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြက တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ အားေကာင္းဖို႔ ေဒသခံ ျပည္သူ ဝန္းရံေပးဖို႔လိုတယ္လို႔ ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီကေန ဒီေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွာ ျပည္နယ္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ခြန္းျမင့္ႏိုင္က ေျပာပါတယ္။ ခြန္းျမင့္ႏိုင္က“အေရးႀကီးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မလို႔ ဒီပါတီက အားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ႐ုန္းထဖို႔လိုေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္သူလူထုက ဝန္းရံအားေပးဖို႔လိုပါ တယ္။” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ကယားျပည္နယ္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ ၃၄ ေနရာရွိတဲ့အထဲမွာ ကယားျပည္နယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက မဲဆႏၵနယ္ ေနရာ ၃၀ မွာ ဝင္ၿပိဳင္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီက ၄ ေနရာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ပါတီႏွစ္ခုဟာ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားတဲ့ ပါတီျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ ပါတီေတြ အေနနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ေအာင္ႏိုင္ပါက ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းဖို႔ နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ႏိုင္ဖို႔ ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး လူငယ္ေတြရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ပါတီရဲ႕မူဝါဒနဲ႔ အညီ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ကယားျပည္နယ္ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီကေန ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းခူးပလုရယ္က ေျပာပါ တယ္။ ခူးပလုရယ္က “ျပည္သူေတြနဲ႔တစ္သားတည္းေပါ့ေလ မခိုးဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕ျပည္နယ္အတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အေကာင္းဆုံးလုပ္သြားမယ္ဆိုတဲ့ကတိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေပးပါတယ္”လို႔ ေျပာပါ တယ္။ သူက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနနဲ႔လည္း ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား ေတြကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အသီးသီးမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ပါတီ ၁၃ ပါတီ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ၂၇၂ ဦးရွိတယ္လို႔ ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ ထုတ္ျပန္ေၾက ညာခ်က္အရ သိရပါတယ္။ https://www.bnionline.net/mm/news-75492

***************

၁၃။ ျပည္သူမ်ားပိုယုံၾကည္လာသည့္အတြက္၂၀၁၅ ထက္၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အေနျဖင့္မဲပိုရမည္ဟု NLD ပါတီ ခ်င္းျပည္နယ္ဥကၠဌဆို
September 14, 2020

လက္ရွိNLD အစိုးရလုပ္ေဆာင္မႈကိုျပည္သူမ်ားပိုယုံၾကည္လာသည့္အတြက္ ၂၀၁၅ ထက္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အေနျဖင့္မဲပိုရမည္ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ခ်င္းျပည္နယ္ဥကၠဌ ဦးဇိုေဘြမွ ေျပာသည္။

“႐ြာရွိရင္ ႐ြာရွိတဲ့အတိုင္း ေက်ာင္းကို တိုးေပးပါဆိုၿပီးေတာ့ ေထာင္ခ်ီၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းေတြကိုလည္း တိုးေပးတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေဆး႐ုံလည္းဒီတိုင္းပဲ၊ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးလည္း ဒီတိုင္းပဲ၊ အကုန္လုံးေဆာင္႐ြက္မႈအေပၚမွာ ျပည္သူေတြ ကလည္း အစိုးရအေပၚ ယုံၾကည္မႈအျပည့္ရွိတယ္၊ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ၿပီးမွ သာတစ္ျခား တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ကိုမွီဖို႔ေရာ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ျပည္နယ္တိုးတက္ေရးအတြက္ေရာ အစစအရာရာ ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊က်န္းမာေရး၊ လမ္းပမ္း ဆက္သြယ္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး အကုန္လုံး ျပည္သူေတြရဲ႕ အျမင္နဲ႔ အရင္ကထက္ အခုေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မဲပိုရမယ္လို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကိုလည္း ကိုယ့္အေနနဲ႔ေျပာျပလိုပါတယ္၊“ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀/၆၀ ဖ်က္ဆီးၿပီးသား ဥစၥာကို (က)ကေနျပန္စမယ္ဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ခက္ခဲတယ္ဆိုတာ ျပည္သူအသိပဲ၊ဒါေပမယ့္ ဒီေလာက္ တိုင္းျပည္ အခက္အခဲ၊ျပသာနာထဲက ဒီေလာက္အတိုင္းအတာအထိ ျပည္သူ႔အေပၚမွာေရာ ႏိုင္င့ံအေပၚမွာေရာ ႏိုင္ငံေတာ္

အစိုးရအေနနဲ႔ အေလးထားေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္တဲ့အေပၚမွာ ျပည္သူေတြကလည္း ၾကည့္ၿပီးေတာ့ အဲဒီအေပၚမွာ လည္း ၂၀၁၅ ထက္ ဒီNLD အစိုးရအေပၚမွာ ပိုၿပီးေတာ့ယုံၾကည္မႈရွိလာၿပီးေတာ့ ၂၀၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ အခု ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မွာလည္း မဲေပးမႈပိုရမယ္လို႔ယုံၾကည္တယ္လို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ NLD ဥကၠဌ ဦးဇိုေဘြ မွ ေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ေနရာစုစုေပါင္း ၃၉ ေနရာအတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း တင္သြင္းသူ ၂၁၀ ဦးရွိၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၂ ပါတီနဲ႔ တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၇ ဦးပါဝင္ကာ၊ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ၁၈ ဦးပါဝင္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ေနရာအမ်ားဆုံးယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ပါတီမ်ားမွာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)(၃၉)ေနရာ၊ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(CNLD)(၃၇)ေနရာ၊ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP)၃၆ ေနရာယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ေနရာစုစုေပါင္း ၃၉ ေနရာအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၀၂ ဦးယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ေနရာအမ်ားစုကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)မွအႏိုင္ရခဲ့သည္။ https://www.chinworld.org/2020/ 09/14/%e1%80% 95%e1%80%bc%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80

**************

၁၄။ ေက်ာက္ေတာ္၊ ဘုရားေပါင္း႐ြာကို တပ္မေတာ္က မီးရႈိ႕ဟု ႐ြာသားတစ္ဦးထြက္ဆိုမႈ ဗီဒီယို AHRDPA ထုတ္ျပန္၊ ရဲစခန္းမ်ား တြင္ အမႈဖြင့္မည္ဟုဆို
September 14, 2020 6

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားေပါင္းေက်း႐ြာကို စက္တင္ ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က တပ္မေတာ္က မီးရႈိ႕ေၾကာင္း ေနအိမ္ဆုံးရႈံးခဲ့သူ ဘုရားေပါင္းေက်း႐ြာသား ဦးေမာင္ေမာင္သန္း၏ ေျပာဆိုခ်က္ ဗီဒီယိုကို ရခိုင္လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ ျမႇင့္တင္ သူမ်ားအဖြဲ႕ (AHRDPA) က စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ အဆိုပါဗီဒီယိုတြင္ ဘုရားေပါင္း ေက်း႐ြာသား ဦးေမာင္ေမာင္သန္းက စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ ညပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေနအိမ္မ်ား၊ ဆိုင္ကယ္ မ်ား၊ ကားမ်ားကို ဝင္ေရာက္မီးရႈိ႕သြားေၾကာင္း၊ ဘုရားေပါင္း႐ြာတြင္ အိမ္ေျခ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီးအိမ္ ၉၀ ေက်ာ္မီးေလာင္ဆုံးရႈံး သြား ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

ရခိုင္လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႕ (AHRDPA)မွ ကာကြယ္ ေရး တာဝန္ခံ၊ ေရွ႕ေန ဦးေဇာ္ေဇာ္မင္းက AAက ဘုရားေပါင္းေက်း႐ြာမွ ေနအိမ္မ်ားကို မီးရႈိ႕ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု တပ္မေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ကာယကံရွင္ ေက်း႐ြာသားမ်ားကမူ တပ္မေတာ္သားမ်ားက မီးရႈိ႕သည္ဟု ထြက္ဆိုထားေၾကာင္း၊ ေနအိမ္မ်ား မီးရႈိ႕ခံရမႈသည္ စစ္ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ နစ္နာဆုံးရႈံးသူမ်ားက ရဲစခန္းမ်ားတြင္ အမႈဖြင့္လွစ္ရန္ရွိသည္ဟု ေျပာဆိုသည္။

“က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ Statement ေတာ့ ထုတ္ၿပီးၿပီ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အဲဒါက စစ္ရာဇဝတ္မႈေျမာက္တယ္။ အဲဒါ War Crime ပါ။ ျပည္သူပိုင္ ပစၥည္းေတြကို မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးတယ္ဆိုေတာ့ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔က နစ္နာတဲ့သူေတြက ျပည္တြင္းမွာ လည္း ရဲစခန္းေတြမွာ အမႈဖြင့္ဖို႔ဆိုတဲ့ကိစၥလည္းရွိပါတယ္။ မီးတိုက္ခဲ့သူေတြကို အေရးယူေပးဖို႔။ ကာယကံရွင္ေတြ၊ သက္ေသေတြ ဆုံးရႈံးနစ္နာတဲ့သူေတြ၊ ေဒသခံေတြ၊ မီးေလာင္မႈမွာ အိမ္ေတြပါသြားတဲ့သူေတြ၊ ပိုင္ရွင္ေတြကေတာ့ စစ္တပ္ကပဲ ရႈိ႕တယ္၊ ညအခ်ိန္ဝင္လာၿပီးေတာ့ ဓာတ္ဆီေလာင္းၿပီးေတာ့ ရႈိ႕တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ဖို႔ ကူညီ ေပးမယ္” ဟု ရန္ကုန္ေခတ္သစ္သတင္းဌာနသို႔ ေျပာဆိုသည္။

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္မူ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားေပါင္းေက်း႐ြာႏွင့္ ေတာင္ေပါက္ေက်း႐ြာတို႔အား တပ္မေတာ္က ႐ြာလုံးကြၽတ္ မီးရႈိ႕ခဲ့သည္ဆိုသည့္ သတင္းမွားမ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕က လုပ္ႀကံသတင္းမ်ား ျဖန္႔ေဝလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ AA က မီးရႈိ႕ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ https://www.khitthitnews.com/2020/09/%e1%80%8 0%e1%80%bb%e1% 80%b1%e1%80%ac%e1%80

*************

၁၅။ Stay at home ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ ကရင္ေရးရာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အခက္ႀကံဳ
September 11, 2020

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ စုစုေပါင္း ၂၈ ၿမိဳ႕နယ္ကို Stay at Home အစီအစဥ္အျဖစ္ သတ္ မွတ္ေၾက ညာလိုက္သည့္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးေရးရာ၀န္ႀကီးေနရာ ၀င္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္းရံုး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မ်ားစြာအခက္ေတြ႔ေနရေၾကာင္း ကရင္ေရးရာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ေျပာဆိုသည္။ ယခု Stay at Home အစီအစဥ္အျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား အမ်ားဆံုးေန ထိုင္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ထက္၀က္ခန္႔ပါ၀င္ေနသည့္အတြက္ ကရင္ေရးရာ၀န္ႀကီး ေနရာ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ေျပာဆိုမႈမ်ား ယခုလိုထြက္ ေပၚလာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ -KPP မွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကရင္ေရးရာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မန္းသန္း၀င္းဦးက “ အခုအေျခ အေနအရဆို က်ေနာ္တို႔အတြက္ မဲဆြယ္ဖို႔က အခက္အခဲ အမ်ားႀကီးရွိေနၿပီ။ Stay at Home မဟုတ္တဲ့ ေနရာ ေတြေတာ့ သြားလို႔ရမယ္။ ေနာက္ဆို ဒီထက္မ်ားလာရင္ က်ေနာ္တို႔သြားလို႔ရမယ့္ေနရာ ေတာင္ရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ Social Media ကေနတစ္ဆင့္ သြားရမယ့္အေနအထားေတာ့ရွိတယ္” ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ သကၤန္းကြ်န္း၊ အင္းစိန္၊ ေျမာက္ဥကၠလာ၊ သာေကတ၊ လိႈင္၊ ပုဇြန္ေတာင္၊ မဂၤလာဒံုစသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္ကို Stay at Home အျဖစ္ ပထမအႀကိမ္ေၾကညာထားသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးသည္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၀.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ရွိပါက အဆိုပါ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေရးရာ ၀န္ႀကီးေနရာ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။ http://kicnews.org/2020/09/stay-at-home-%e1%80%b1%e1% 81%be%e1%80%80% e1%80%ac%e1%80%84%e 1%80%b9%e1%8

***************

၁၆။ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီတြင္ ျမန္မာ့အေရး အစီရင္ခံစာ တင္သြင္း
14 September 2020

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (OHCHR) က ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီထံ တင္သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္စံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄ နာရီခန႔္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး မစ္ရွဲလ္ ဘာရွေလက လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ (မူရင္းႏွင့္) အျခား တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၄၂/၃ အရ အဖြဲ႕ဝင္ ၄၇ ႏိုင္ငံပါ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ ၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ မဟာမင္းႀကီး ဘာရွေလ၊ ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ ျမန္မာအၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္း၊ ေရွ႕ေျပးအသံ (Progressive Voice) အဖြဲ႕၏ အႀကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ႏွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ဥမၼာတို႔၏ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးပြဲလည္း ပါဝင္သည္။

ထို႔အျပင္ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ယႏၲရား (IIMM) အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ နီကိုလပ္ ကုမ္ဂ်ီအမ္ကလည္း IIMM ၏ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ ေနာက္ဆုံး အေျခအေနမ်ား အေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို သီးျခားတင္သြင္းသည္။ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားအလိုက္ ထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ NGO အဖြဲ႕မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ http://www.mi zzimaburmese.com/article/73412

**************

၁၇။ ပုဏၰားကြၽန္းတြင္ မေပါက္ကြဲေသးသည့္ ဗုံးသီးႏွစ္လုံးကို ကြမ္းယာဆိုင္ေရွ႕ခ်ိတ္ဆြဲထားသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားစိုးရိမ္
September 15, 2020

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕ရွိ ကြမ္းယာဆိုင္ေရွ႕တြင္ မေပါက္ကြဲေသးသည့္ ဗုံးသီးႏွစ္လုံးအား ခ်ိတ္ဆြဲထားသျဖင့္ ေဒသခံ မ်ားမွာ စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ဗုံးသီးႏွစ္လုံးအား ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕ ႐ြာေဟာင္းရပ္ကြက္ရွိ မဟာဓာတ္အား ခြဲစက္႐ုံေရွ႕ရွိ ကြမ္းယာဆိုင္တြင္ ပလက္စတစ္ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္ကို စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေဒသခံ မ်ားမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “ပုဏၰားကြၽန္းမွာက ညမထြက္ရအမိန႔္ ထုတ္ထားတာဆိုေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္က ခ်ိတ္သြားလဲ ဆိုတာေတာ့ မသိဘူး။ ဒီေန႔နံနက္ပိုင္းက သြားၾကည့္ေတာ့ လက္နက္ႀကီးႏွစ္လုံး ႀကိဳးႏွင့္ခ်ိတ္ထားတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီကြမ္းယာ ဆိုင္လည္းပိတ္ထားတာ တစ္ပတ္ေလာက္ရွိၿပီ” ဟု ဗုံးသီးခ်ိတ္ဆြဲထားသည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္လတ္က ထိုသို႔ဗုံးသီးႏွစ္လုံးအား ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ “လက္နက္ႀကီးကေတာ့ ၈၀ မမ ဗုံးသီးႏွစ္လုံးကို ႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္းၿပီးေတာ့ ခ်ိတ္ထားတာ။ ဘယ္အခ်ိန္က ခ်ိတ္သြားလဲဆိုတာေတာ့ မသိေသးဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။ အလားတူ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားေပါင္းေက်း႐ြာႏွင့္ေတာင္ေပါက္ေက်း႐ြာတို႔တြင္လည္း မေပါက္ကြဲဘဲ က်န္ရွိေနသည့္ လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ားရွိေနသည့္အတြက္ စိုးရိမ္ေနရ ေၾကာင္း ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။ အဆိုပါ ဘုရားေပါင္းေက်း႐ြာႏွင့္ ေတာင္ေပါက္ေက်း႐ြာ တို႔မွာ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ ညဥ့္ (၉)နာရီခြဲအခ်ိန္က မီးရႈိ႕ခံရမႈ ေၾကာင့္ ေနအိမ္စုစုေပါင္း ၁၇၉ ေဆာင္ မီးေလာင္ပ်က္စီး သြားခဲ့ၿပီး ေဒသခံ၁၅၀၀ ေက်ာ္မွာေနရပ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးလ်က္ရွိၾကသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-7551

***************

၁၈။ ျမဝတီမွ ထိုင္းျပန္ အသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ ကိုဗစ္လူနာႏွင့္ ထိေတြ႔ႏိုင္သူ ၄၈ ဦးအား swab နမူနာယူ၍ သီးသန္႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ၾကည့္ထား
September 14, 2020

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ယမန္ေန႔ (စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္) ည ၈ နာရီသတင္းထုတ္ျပန္မႈမွ Covid- 19 အတည္ျပဳလူနာ ၁၃၆ ဦးအနက္ ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕မွ ထိုင္းျပန္ အသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ ပိုးေတြ႔ လူနာႏွင့္ ထိႏိုင္ေတြ႔ ႏိုင္သူ (၄၈) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာ(swab)ယူ၍ ၎တို႔အား သီးသန္႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ၾကည့္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမဝတီၿမိဳ့ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္ ေရႊျမဝတီေစ်းသစ္ Quarantine Center မွာ ထား႐ွိတဲ့ ထိုင္းျပန္ အသက္ ၂ ႏွစ္ အရြယ္ covid-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိတဲ့ လူနာတစ္ဦး ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး သူနဲ႔ ထိေတြ႔မႈ႐ွိႏိုင္သူ (၄၈)အား (swab)ယူၿပီး သီးသန္႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ၾကည့္ထားပါတယ္”ဟု ျမဝတီခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေတဇာေအာင္က ေျပာသည္။ အဆိုပါ Covid- 19 ပိုးကူးစက္ခံရ သူမွာ ျမဝတီၿမိဳ့၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ ခြန္ဆာဝင္း၌ ေနထိုင္သူ အ သက္(၂) ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္ျဖစ္ၿပီး ၎၏မိခင္ႏွင့္ အစ္မျဖစ္သူတို႔ႏွင့္အတူ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က ထိုင္းနိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျမဝတီနယ္စပ္၊ ျမန္မာ-ထိုင္း အမွတ္(၂) တံတား ( BCF)မွတဆင့္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ လာခဲ့ၿပီး ေရႊျမဝတီ Quarantine စခန္းတြင္ ထား႐ွိထားျခင္းျဖစ္ သည္။

လူနာႏွင့္ထိေတြ႔ ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ထိုင္း-ျမန္မာ အမွတ္(၂)တံတား (BCF)ဇုန္မွ ႀကိဳဆိုေရးေဆာင္ရြက္သူ (၈) ဦး၊ ေရႊျမဝတီေစ်း Quarantine Center မွာ ယင္းကေလးငယ္၏ အနီးဝန္းက်င္ေနထိုင္သူ (၁၁)ဦး ႏွင့္ Volunteer မ်ား၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း(၄၈)ဦးအား သီးသန္႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ၾကည့္ ထားၿပီး ၎တို႔၏ ဓာတ္ခြဲ နမူနာ (swab)ယူ၍ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ေပးပို႔စစ္ေဆးသြားမည္ဟု ျမဝတီခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေတဇာေအာင္ က ေျပာ သည္။ http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%9d%e1%80%90%e1%80%ae%

***************

၁၉။ စစ္ေတြေဆး႐ုံက ကိုဗစ္ေပ်ာက္ကင္းသူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ေဆး႐ုံမွ ဆင္းခြင့္ရ
14 September 2020

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးမွ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ယေန႔အထိ ကို႐ိုနာဗိုင္း ရပ္ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း သူ စုစုေပါင္း လူ ၂၁၄ ဦး ေဆး႐ုံမွ ဆင္းခြင့္ ရရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေတြျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးမွ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဇာ္လြင္က ေျပာသည္။ ေဒါက္တာေဇာ္လြင္က “ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသူ ဒီေန႔ ေဆး႐ုံက ၃၈ ဦးဆင္းပါတယ္။ အားလုံးေပါင္းဆိုရင္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းတဲ့အတြက္ ေဆး႐ုံက ဆင္းခြင့္ ရရွိသူ စုစုေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္” ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

လက္ရွိရခိုင္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ကိုဗစ္ေရာဂါမွာ ကူးစက္မႈျပန္ဆန္ေသာ္လည္း ပိုးေတြ႕လူနာအမ်ားစုမွာ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ၊ သို႔ေသာ္လည္း ယမန္ေန႔ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းတြင္ နဂိုအခံေရာဂါရွိေသာ ကိုဗစ္ လူနာ သက္ႀကီးပိုင္း ၁ ဦး ေသဆုံးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဇာ္လြင္က ေျပာသည္။ ၎က “မေန႔က ၇၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသား ၁ ဦးေသဆုံးတယ္။ သူကေတာ့ ဖ်ားတဲ့အခါ ေဆး႐ုံမွာ ကုသဖို႔ ေရာက္လာတဲ့အခါ ေဆးစစ္လိုက္တာ ပိုးေတြ႕တာေပါ့။ နဂိုလည္း ေသြးတိုး၊ ႏွလုံးနဲ႔ ေလျဖတ္ေရာဂါေတြ ရွိတယ္။ ေရာဂါအခံလည္း ရွိတယ္။ အသက္ႀကီးပိုင္းလည္း ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ သူကေတာ့ ကုသရင္းနဲ႔ ဆုံးသြားတာေပါ့” ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူအမ်ားစု၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ပုံမွန္ျဖစ္သည့္ ဖ်ားျခင္း၊ နားေစးျခင္း၊ လည္ ေခ်ာင္းနာျခင္းစသည့္ ေရာဂါလကၡဏာထက္ ႏွာေခါင္းအနံ႔မရသူ အမ်ားစုပါဝင္ ေနေသာ္လည္း အားသာခ်က္အေနျဖင့္ အသက္ရႈ လမ္းေၾကာင္းမြန္းၾကပ္ၿပီး အေရးေပၚတင္ရသည့္ အေျခအေနမရွိသေလာက္ နည္းပါးေၾကာင္း စစ္ေတြေဆး႐ုံ အုပ္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္လြင္က ဆိုသည္။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/14/229871.html

**************

၂၀။ ဧရာ၀တီ ကရင္ေရးရာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကရင္လူထုအျမင္သေဘာထား စစ္တမ္း စတင္ ေကာက္ယူ
September 14, 2020

ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ကရင္တိုင္း ရင္းသားေရးရာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျမင္သေဘာထား စစ္တမ္းတစ္ခုကို ယေန႔ (စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္)မွ စတင္ကာ ေကာက္ယူေနၿပီျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေကာက္ယူသြားမည့္ အဆိုပါအျမင္သေဘာထားစစ္တမ္းမ်ားကို ဧရာ၀တီကရင္လူငယ္ယာယီ ေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဓိက အားျဖင့္ ကရင္ေရးရာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေပၚ ကရင္လူထု၏ အျမင္သေဘာထား သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ဧရာ၀တီကရင္လူငယ္ယာယီေကာ္မတီမွ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ စထြဋ္ေ၀ေအာင္က“ ဒါကလာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အေထာက္အကူျပဳေစဖို႔နဲ႔ အသိပညာေပးတဲ့အေနနဲ႔ေရာေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက အခုကိုဗစ္ကာလမွ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းၿပီး ရွင္းျပဖို႔ကလည္း မလြယ္ကူတာေၾကာင့္ နည္းပညာပိုင္းနဲ႔ပဲ လူထုသေဘာထားသိရွိဖို႔ အခ်က္အလက္ေကာက္ခံသြားဖို႔ အတြက္ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ေျပာသည္။ အဆိုပါ အြန္လိုင္းအျမင္သေဘာထားစစ္တမ္းတြင္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္း ကရင္ေရးရာ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ကရင္ပါတီမ်ားအပါအ၀င္ အျခားပါတီမ်ားမွ ကရင္ေရးရာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆ ဦးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကရင္လူ ထုအျမင္သေဘာထားမ်ားကို ရက္သတၱပတ္ ၂ ပတ္အထိ ေကာက္ယူမည့္ စစ္တမ္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

ယခုျပဳလုပ္သည့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကို ဧရာ၀တီကရင္လူငယ္ ယာယီေကာ္မတီႏွင့္ ရန္ကုန္ကရင္လူငယ္၊ နည္းပ ညာပိုင္းဆိုင္ရာကို YC Media Team အဖြ႔ဲမွ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ မၾကာမီ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကရင္လူထု၏ အျမင္ သေဘာထား စစ္တမ္းဆက္လက္ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။ http://kicnews.org/2020/09/% e1%80%a7%e1%80%9b%e1%80 %ac%e1%81%80%e1%80%90%e1%

************

၂၁။ AA အတြက္ ရိကၡာသိုေလွာင္ထားသည္ဟုဆိုကာ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ရက္ေပါင္း ၁၀ ေက်ာ္ ၾကာသည့္တိုင္ မိသားစုမွ                                    ေတြ႕ခြင့္မရေသး
September 15, 2020

AA အတြက္ ရိကၡာသိုေလာင္ထားသည္ဟုဆိုကာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၊ စပါးထားေက်း႐ြာမွ ဆန္စက္ ပိုင္ရွင္တစ္ဦးအား တပ္မေတာ္ကဖမ္းဆီးသြားၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း ၁၀ ေက်ာ္ၾကာသည္တိုင္ မိသားစုမွေတြ႕ခြင့္ မရရွိေသး ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္ ဦးရဲေက်ာ္ထြန္း(၄၈)ႏွစ္၏ ဆန္စက္႐ုံအတြင္း ဆန္အိတ္မ်ားေတြ႕ရွိသျဖင့္ စစ္ေဆး ေမးျမန္းရန္ တပ္မေတာ္က ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း မိသားစုဝင္မ်ားကေျပာသည္။ ယင္းေနာက္ ဦးရဲေက်ာ္ထြန္းအား တပ္မေတာ္က တစ္ရက္ေက်ာ္ၾကာ စစ္ေဆးေမးျမန္ၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၁)ရဲစခန္းသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕အမွတ္(၁)ရဲစခန္း၌ ထိန္းသိမ္းခံထားရစဥ္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းစရာ က်န္ရွိေသး သည္ဟုဆိုကာ တပ္မေတာ္မွ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္သြားၿပီး စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရဲစခန္းသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ ခဲ့ေၾကာင္း မိသားစုဝင္မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။ ယင္းသို႔ ဦးရဲေက်ာ္ထြန္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကားသိေနရ ေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးခံရသည့္ေန႔မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ လူခ်င္းေတြ႕ခြင့္မရရွိေသးေၾကာင္း သမီးျဖစ္သူ မစုလႈိင္ဦးက ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က ဦးရဲေက်ာ္ထြန္း၏ေနအိမ္၌ ေအေအအဖြဲ႕ရိကၡာအတြက္ သိုေလွာင္ထားသည့္ ဆန္အိတ္ ၈၀ အားသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္ဟု စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ကထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး မိသားစုဝင္မ်ားက ယင္းကိစၥမွာ စြပ္စြဲခ်က္သာျဖစ္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားသည္။ လက္ရွိမွာ ဦးရဲေက်ာ္ထြန္းအား အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ-၅၀(က)ျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္ထားကာ လာမည့္ စက္တက္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ႐ုံးထုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိသားစုဝင္မ်ား ထံမွ သိရသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-75517

****************

၂၂။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ပါဝင္ခြင့္ရေစရန္ ကုလ ေတာင္းဆို
13 September 2020

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား (မူရင္း) ပါဝင္ခြင့္ရေစရန္ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္ ရွစ္ႏိုင္ငံက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ တံခါးပိတ္ ဗီဒီယို ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္း ဆိုေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဒိုမီနီကန္ သမၼတႏိုင္ငံ၊ အက္စတိုးနီးယား၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ တူနီးရွား၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႔က ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရး အစိုးရ၏ အားထုတ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ရံပုံေငြႏွင့္ နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား အေထာက္အကူေပးေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးအတြက္ လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ မွတ္တိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယုံၾကည္ရၿပီး အားလုံး ပါဝင္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစရန္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား (မူရင္း) အပါအဝင္ တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ လုံၿခဳံစြာ၊ အျပည့္အဝႏွင့္ တန္းတူညီမွ် ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္ရေရး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အထူးတိုက္တြန္းထားသည္။ ထို႔အျပင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ား အျမန္ဆုံး ရပ္ဆိုင္းရန္လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ကာလရွည္ၾကာျဖစ္ပြားေနသည့္ အက်ပ္အတည္းအတြက္ ေျဖရွင္းေရး ပိုမို အားထုတ္ရန္ႏွင့္ မြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ား လုံၿခဳံစြာ၊ ဆႏၵအေလ်ာက္၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရး အျပဳသေဘာေဆာင္ အေျခ အေန ဖန္တီးေပးရန္၊ ပဋိပကၡတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တာဝန္ခံမႈရွိေရး လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္တြန္းထား သည္။ http://www.mizzimaburmese.com/article/73377

 

မွတ္ခ်က္။ သက္ဆိုင္ရာသတင္းမီဒီယာအသီးသီးမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

*** ၿပီး ***

 

unicode

နေ့စဉ်တိုင်းရင်းသားသတင်းများ စုဆောင်းတင်ပြခြင်း

 

၁။ မူဆယ်ခရိုင်တွင် မြန်မာစစ်တပ် နှင့် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် တိုက်ပွဲ ဆက်လက် ဖြစ်ပွား

၂။ UWSA “ဝ”တပ်ဖွဲ့ က ပထမဆုံး ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း ကို ပန်ဆန်းတွင် ဖွင့်လှစ်

၃။ သျှမ်းတပ် ၂ တပ်မှ တပ်သားများမဲပေးခွင့်ရရေး ပေါ်လစီ မချရသေး

၄။ လားရှိုး ဒေသခံနှစ်ဦး အသတ်ခံရမှု ရွာသားတွေနဲ့ တပ်ပြောဆိုချက် မတူ

၅။ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ မင်းနွယ်စိုး အသက် (၇၂) နှစ် ကွယ်လွန်အနိစ္စ ရောက်ရှိ

၆။ “ဝ” နှင့် မိုင်းလားကို လက်နက်စွန့်ပြီး NCA လမ်းကြောင်းရွေးရန် တပ်ချုပ်ပြော

၇။ ဖက်ဒရယ်ဥပဒေများ ပေါ်ပေါက်ရေး မဟာမိတ်များနှင့်အတူလုပ်ဆောင်ရန် မူဝါဒချမှတ်ထားဟု KNP ပြော

၈။ စစ်နှင့် ကိုဗစ်ကြောင့် ပလက်ဝ၌ ကိုယ်စားလှယ်များ စည်းရုံးရေးဆင်းရန် ခက်နေ

၉။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့အစိုးရလုပ်ငန်းတချို့ချပြဖို့ စာရင်းစစ်ချုပ် စစ်ဆေးနေ

၁၀။ မြစ်ကြီးနား-ဝိုင်းမော်-ကန်ပိုင်တီ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းပိုင်းတွင်မြေပြိုမှုရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေ

၁၁။ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွင် ရာသီဥတုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲသည် အဓိကဖြစ်နေဟု ရှမ်းနီ (တိုင်းလျန်) သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြား

၁၂။ ဒေသခံပါတီတွေကို ဝန်းရံပေးဖို့ တိုင်းရင်းသားပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ တိုက်တွန်း

၁၃။ ပြည်သူများပိုယုံကြည်လာသည့်အတွက်၂၀၁၅ ထက်၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD အနေဖြင့်မဲပိုရမည်ဟု NLD ပါတီ ချင်းပြည်နယ်ဥက္ကဌဆို

၁၄။ ကျောက်တော်၊ ဘုရားပေါင်းရွာကို တပ်မတော်က မီးရှို့ဟု ရွာသားတစ်ဦးထွက်ဆိုမှု ဗီဒီယို AHRDPA ထုတ်ပြန်၊ ရဲစခန်းများ တွင် အမှုဖွင့်မည်ဟုဆို

၁၅။ Stay at home ကြောင့် ရန်ကုန် ကရင်ရေးရာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အခက်ကြုံ

၁၆။ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီတွင် မြန်မာ့အရေး အစီရင်ခံစာ တင်သွင်း

၁၇။ ပုဏ္ဏားကျွန်းတွင် မပေါက်ကွဲသေးသည့် ဗုံးသီးနှစ်လုံးကို ကွမ်းယာဆိုင်ရှေ့ချိတ်ဆွဲထားသဖြင့် ဒေသခံများစိုးရိမ်

၁၈။ မြဝတီမှ ထိုင်းပြန် အသက် ၂ နှစ်အရွယ် ကိုဗစ်လူနာနှင့် ထိတွေ့နိုင်သူ ၄၈ ဦးအား swab နမူနာယူ၍ သီးသန့် ကျန်းမာရေး စောင့်ကြည့်ထား

၁၉။ စစ်တွေဆေးရုံက ကိုဗစ်ပျောက်ကင်းသူ ၂၀၀ ကျော် ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့်ရ

၂၀။ ဧရာဝတီ ကရင်ရေးရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် ကရင်လူထုအမြင်သဘောထား စစ်တမ်း စတင် ကောက်ယူ

၂၁။ AA အတွက် ရိက္ခာသိုလှောင်ထားသည်ဟုဆိုကာ ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ဆန်စက်ပိုင်ရှင်နှင့် ရက်ပေါင်း ၁၀ ကျော် ကြာသည့်တိုင် မိသားစုမှ တွေ့ခွင့်မရသေး

၂၂။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရိုဟင်ဂျာများ ပါဝင်ခွင့်ရစေရန် ကုလ တောင်းဆို

**************

 

၁။ မူဆယ်ခရိုင်တွင် မြန်မာစစ်တပ် နှင့် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် တိုက်ပွဲ ဆက်လက် ဖြစ်ပွား
15 September 2020

မြန်မာစစ်တပ် နှင့် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များ ကြား စက်တင်ဘာ (၁၄) တနင်္လာနေ့က ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင်တွင် တိုက်ပွဲ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာ (၆)လက်အောက် တပ်ရင်း (၃၆) နယ်မြေ ဖြစ်သော ကြူကုတ် (ပန်ဆိုင်း)မြို့နယ်ခွဲမှာ တပ်မတော် လှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းများ နှင့် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် သုံးဖွဲ့ ကိုးကန့် MNDAA၊ ရခိုင် AA နှင့် KIA တို့အကြား တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်သည်။ KIA စခန်းရှိရာ Hpun Pyen Yang မှာ ဖြစ်ပွားသည့် အချိန်တို တိုက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒေသခံ တစ်ဦး ကချင်သတင်းဌာန KNG ကို ယခုလို ပြောပါသည်။ “မြန်မာစံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၁နာရီ ၄၅မိနစ် ကနေ Hpun Pyen Yang မှာ KIA တပ်ရင်း (၃၆) တပ်ဖွဲ့တွေ ရှိတဲ့နေရာဆီ မုန်းလီ (Mongli) ဘက်က တက်လာတဲ့ မြန်မာစစ်တပ် စစ်ကြောင်းနဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်တာပါ။”မြန်မာစစ်တပ် တပ်မ (၈၈) နှင့် တပ်မ (၉၉) ပူးပေါင်း လှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းများသည် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များရှိသည့် ကြူကုတ် (ပန်ဆိုင်း)မြို့နယ်ခွဲတွင် နယ်မြေရှင်းလင်းရေး လုပ်ဆောင်လာသောကြောင့် စက်တင်ဘာ (၁၁) ရက်မှစပြီး တိုက်ပွဲများ နေ့စဉ်လိုလို ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်။ တိုက်ပွဲကြောင့် ဧရိယာရှိ မန်ကောင်း (Man Kawng) ကချင်ရွာသားများ ၂၀၀ ကျော်သည် သောကြာနေ့ကတည်းက နီးစပ်ရာ မန်ပိန်း (Man Pying) ရွာသို့ စစ်ရှောင်တိမ်း ခိုလှုံနေရပါသည်ဟု မန်ကောင်း ရွာလူကြီးက ဆိုပါသည်။

နှစ်ဖက် bilateral ceasefire ပြုလုပ်ရန် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် လေးဖွဲ့ဖြစ်ကြသော KIA၊ MNDAA၊ AA နှင့် တအာင်း TNLA တို့က လိုလားသော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရအဖွဲ့ နှင့် တပ်မတော်အကြား သဘောထား ကွဲလွဲမှုကြောင့် အပစ်ရပ်ဆွေးနွေးပွဲ ပြန် မစနိုင်သေးကြောင်း မြစ်ကြီးနား အခြေစိုက် ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင် PCG (Peace-talk Creation Group)မှ Duwa Lamai Gum Ja ဆိုပါသည်။ https://burmes e.kachinnews.com/2020/09/15/%e1%80%99%e1%80%b0%e1%80%86%e1%80%9a%e1

**************

၂။ UWSA “ဝ”တပ်ဖွဲ့ က ပထမဆုံး ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း ကို ပန်ဆန်းတွင် ဖွင့်လှစ်
14 September 2020

တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ များထဲတွင် အင်အား အတောင့်တင်းဆုံး ဖြစ်သည့် UWSA “ဝ” တပ်ဖွဲ့သည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း ကို စက်တင်ဘာလ ၁၁ နေ့က UWSA ထိန်းချုပ်နယ်မြေ ဖြစ်သည့် ပန်ဆန်း မြို့၊ ရောင်တိမ်း ကျေးရွာ စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ သင်တန်းဖွင့်ပွဲသို့ UWSA ရဲ့ ဥက္ကဌ ပေါက်ယူချန်း၊ စစ်ဦးစီးချုပ် ကျောက်ကျူံးတန်း၊ ပြင်ပဆက်ဆံရေး ဌာနမှူး ကျောက် ကော်အန်း၊ စစ်ဒေသအရာရှိများ၊ တပ်မဟာမှူးများ တက်ရောက် ခဲ့ပြီး သင်တန်းသားဦးရေ ၁၀၀ ကျော် ရှိကြောင်း သိရ သည်။

UWSA ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူလည်းဖြစ်၊ လာရှိုးမြို့နယ်ရုံး၏ ဆက်ဆံရေး တာဝန်ခံလည်း ဖြစ်သူ ဦးညီရမ်းက ဗိုလ်လောင်း သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၁ ကို စတင် ဖွင့်လှစ်ရခြင်းမှာ နောင်မျိုးဆက်သစ် ခေါင်းဆောင်များ မွေးထုတ်ရန် လိုအပ်ချက်ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ ဦးညီရမ်းက“နောင်မျိုးဆက်သစ်တွေပေါ့နော်။ ခေတ်နဲ့အညီ စာတတ်ပေတတ်တွေ ပေါ့။ တကယ့်ကို မျိုးဆက်သစ်တွေ မွေးထုတ်တဲ့သဘောပေါ့။ ကျနော်ပြောသလို အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာတော့ ဗိုလ်လောင်း သင်တန်းကျောင်းတွေ၊ စစ်သင်တန်း ကျောင်းတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ ရှိလည်း ရှိသင့်တယ်လေ”ဟု ပြောသည်။

တပ်မတော်ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းကမူ ဝ တပ်ဖွဲ့ အနေဖြင့် ယခုလို ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ် ခြင်းထက် NCA လမ်းကြောင်းကို လျှောက်လမ်းသည့်ဘက်သို့ ပိုအာရုံစိုက်သင့်ကြောင်း ပြောသည်။“ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်း ကြောင်းတွေကို လျှောက်လှမ်းတဲ့နေရာမှာ အင်အားတိုးချဲ့တာတို့ နယ်မြေတိုးချဲ့တာတို့ မလုပ်သင့်ဘူး ဆိုတာကိုတော့ အကြိမ်ကြိမ်ပြောပြီးဖြစ်တယ်။ တပ်မတော်ရဲ့ သဘောထားအမြင်ကတော့ NCA လမ်းကြောင်းကိုပဲ ဦးတည်ပြီး ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင် လျှောက်လှမ်းဖို့၊ ပြည်ထောင်စုရဲ့ အကျိုးကိုပဲကြည့်ဖို့အတွက်ပြောလိုတယ်”ဟု ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်း က ပြောသည်။

ဝ ဒေသ ဌာနချုပ်ကို ပန်ဆန်းမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ ရှမ်းပြည်နယ်ထဲတွင် ပါဝင်သည့် ဟိုပန်၊ မိုင်းမော၊ ပန်ဝိုင်၊ နားဖန်း၊ မက်မန်းနဲ့ ပန်ဆန်းမြို့နယ်များကို ဝ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ပေး ထားသည်။ UWSA “ဝ”တပ်ဖွဲ့က ၎င်းတို့ကို ပြည်နယ် အဆင့်ပေးရန် အမြဲတောင်းဆိုလေ့ ရှိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ပုံစံအထိ ရရှိနေပြီး တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပိုမို နီးစပ်သဖြင့် ယင်းအချက်မှာလည်း အမြဲဝေဖန်မှုများ ခံနေရ သည့် အချက်တခု ဖြစ်သည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/14/229854.html

**************

၃။ သျှမ်းတပ် ၂ တပ်မှ တပ်သားများမဲပေးခွင့်ရရေး ပေါ်လစီ မချရသေး
September 14, 2020

လာမည့် နိုဝင်ဘာလတွင်ကျင်းပမည့်ရွေးကောက်ပွဲ၌ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် ၂ ဖွဲ့စလုံးမှ တပ်သားများ မဲပေးနိုင်ရေး ပေါ်လစီမချမှတ်ရသေးသဖြင့် တပ်သားများ မဲထည့်ခွင့်မရှိသေးကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးနိုင်ရေး အတွက် သျှမ်းပြည်အတွင်း လှုပ်အစိုးရတပ်မတော်တပ်သားများက ရောက်သည့်နေရာမှ ကြိုတင်မဲပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးဖို့ အတွက် သက်ဆိုင်ရာရပ်ရွာသူကြီးများထံ ပြောဆိုထားသော်လည်း ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် RCSS/SSA နှင့် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တို့မှ တပ်သားများ မဲပေးခွင့် အတွက် ပေါ်လစီမချမှတ်ရသေးကြောင်း ပြောဆိုသည်။

တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး NCA လက်မှတ်ထိုးထားသည့် RCSS/SSA ၏ ပြောခွင့်ရ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအုမ်ခေးက “ တပ်သားတွေမဲပေးခွင့်အတွက် တောင်းဆိုတာကျနော်တို့မှာမရှိသေးဘူး။ အရင် ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ တုန်းကလည်းမရှိခဲ့ဘူး။ အခုလည်းမရှိသေးဘူး။ ကျနော်တို့ RCSS/SSA တပ်သားတွေက အထက်အမိန့်ကိုဘဲနာခံတယ်။ တကယ်လို့မဲပေးသင့်တယ် ဆိုရင်အထက်က ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်စီစဉ်ညွှန်ကြားပြီးမှဘဲတပ်သားတွေကလုပ်တာ။ ဗဟိုကတော့ ဘယ်ပါတီဘက်မှ ဘက်မ လိုက်ဘူး။ မထောက်ခံဘူး။ မဆန့်ကျင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ခုချိန်အထိ ကျနော်တို့ကနေ မဲပေးခွင့်ရရေးအတွက်တောင်းဆိုတာ စီစဉ်တာဘာမှမရှိသေးဘူး” ဟု သျှမ်းသံတော်ဆင့်အားပြောသည်။

အစိုးရသည် RCSS/SSA အား ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ (NCA လက်မှတ်မထိုးခင် ၃ ရက်အလို) က တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ကြောင်း တရားဝင်ကြေညာခဲ့သည်။ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA ပြောခွင့်ရ ဗိုလ်မှူး စိုင်းသန်းအောင်က “ ကျနော်တို့လည်းအဲလိုတောင်းတာ မရှိသေးဘူးခင်ဗျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ SSPP/SSA ကို တရားဝင် အဖြစ်အစိုးရ မသတ်မှတ်သေးလို့လေ”ဟု သျှမ်းသံတော်ဆင့်အား ပြော သည်။ သျှမ်းပြည်အတွင်း လှုပ်ရှားနေသော အစိုးရတပ်မတော်မှာ ခမရ နှင့် ခလရ တပ်ရင်းပေါင်း ၁၆၄ ရင်း( တပ်ရင်းတရင်း လျှင် အင်အား ၁၅၀ ဉီးထက်မနဲ) ရှိကြောင်း၊ ထို့အပြင် ကျန်းမာရေး၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ အမြောက်တပ်၊ လေ့ကျင့်ရေး တပ်၊ ဆောက်လုပ်ရေးတပ် တို့လည်းရှိကြောင်း ၊ ၎င်းတို့၏ (အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူ) မိသားစုဝင်တိုင်း မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိ ကြောင်း သိရပါသည်။ တဖက်တွင်လည်း သျှမ်းပြည်အတွင်း ထပ်မံအင်အားဖြည့် လှုပ်ရှားလာသော တပ်များမှာ တပ်မ ၁၁၊ ၂၂၊ ၆၆၊၇၇၊ ၈၈ နှင့် ၉၉ တို့ဖြစ်ပြီး တပ်မ တခုတွင် တပ်ရင်း ၁၀ ရင်းရှိသည်။ https://burmese.shannews.org/archi ves/18437

**************

၄။ လားရှိုး ဒေသခံနှစ်ဦး အသတ်ခံရမှု ရွာသားတွေနဲ့ တပ်ပြောဆိုချက် မတူ
14 September 2020

ရှမ်းပြည်နယ် လားရှိုးမြို့နယ် ပန်သပြေကျေးရွာအုပ်စု ဖာလိုင်ရွာအနီးမှာ ရွာသားနှစ်ဦးကို တပ်မတော်က ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ သေဆုံးသွားတယ်လို့ ရွာအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူက ပြောဆိုပေမယ့် တပ်မတော်ကတော့ သူတို့ နှစ်ဦးဟာ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လို့ ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ရွာသားနှစ်ဦး သေဆုံးမှုအတွက် အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ ဒေသခံတွေ က လိုလားနေကြပါတယ်။ လားရှိုးမြို့နယ် ပန်သပြေအုပ်စု ဖာလိုင်ရွာမှာ နေထိုင်တဲ့ အသက်နှစ်ဆယ် အရွယ် မိုင်းပန်ဆာနဲ့ အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ် မိုင်းအိုက်ထွန်းတို့ကို ခမရ (၃၆၁) စစ်ကြောင်းက သြဂုတ် ၃၀ ရက်နေ့မှာ ပစ်ခတ်လို့ သေဆုံးခဲ့တဲ့ အကြောင်း ရွာသားတွေက ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆီ တိုင်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။

အဲဒီနေ့ မနက် ၉ နာရီလောက်မှာ တောင်ယာခြံစည်းရိုးခတ်ဖို့သွားတဲ့ သူတို့ နှစ်ဦးကို တပ်မတော်စစ်ကြောင်းက ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ မျက်မြင်ရွာသားတွေက တိုင်ကြားလာတဲ့အကြောင်း ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဘာသာပြန်ကနေ တဆင့် ပြောပါတယ်။ တောင်ယာခြံစည်းရိုးခတ်နေတဲ့ မိုင်းပန်ဆာနဲ့ မိုင်းအိုက်အောင် တို့နှစ်ဦးဟာ ပထမစစ်ကြောင်း ဖြတ်သန်းသွားချိန်မှာ ရပ်ကြည့်နေကြခဲ့ပြီး ဒုတိယစစ်ကြောင်း ရောက်လာချိန်မှာတော့ ပစ်ခတ်ခံရလို့ မိုင်းပန်ဆာကို သေနတ်ထိမှန်ခဲ့ချိန်မှာ သူနဲ့အတူပါလာတဲ့ မိုင်းအိုက်အောင်က ထွက်ပြေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တောင်ယာထဲမှာ ရှိနေတဲ့ မိုင်းပန်ဆာရဲ့ဖခင်ကလည်း မြေပြင်မှာလဲနေတဲ့ သားဖြစ်သူကို တပ်မတော်သားတွေက သေနတ်နဲ့ ထောက်ထားတာကို အဝေးကနေ လှမ်းတွေ့ရကြောင်း ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောပြခဲ့တယ်လို့ လားရှိုးမှာရှိတဲ့ တအာန်းပါတီရုံးက ဦးအောင်မင်းက ပြောပါတယ်။

အဲဒီနေ့ကတည်းက ရွာသား အိုက်ထွန်း ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာ ၇ ရက်နေ့မှာ အပုပ်နံ့ရတာကြောင့် ရှာဖွေချိန် မှာတော့ သေနတ်သံကြားခဲ့တဲ့ နောင်ချိုရွာနဲ့ ဖာလိုင်ရွာကြားက မန်ပန် ပြည်သူ့စစ်ဂိတ်အနီး ရေမြောင်း ထဲမှာ အိုက်ထွန်းရဲ့ အလောင်းကို တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်တွေကို ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက လားရှိုးမြို့ တအာင်းပလောင် ပါတီရုံးကို တိုင်ကြားခဲ့တဲ့အကြောင်း ပါတီရဲ့ ယာယီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မင်းက RFA ကို ပြောပါတယ်။

တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြား ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်း ကတော့ ဖာလိုင်ရွာသားနှစ်ဦးကို တပ်မတော်သား တွေက ပစ်သတ်တယ်ဆိုတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ငြင်းပါတယ်။ တပ်မတော်က ခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ မူဆယ်မြို့နယ် နမ့်ကတ်ကျေးရွာအုပ်စု မိုင်းဆတ်ရွာသစ်မှာနေတဲ့ အသက် လေးဆယ်အရွယ် ဦးညီလိတ်၊ မန်ကန်ရွာမှာနေတဲ့ အသက် နှစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ်အရွယ် မိုင်ညီထွန်းနဲ့ နမ့်ခမ်းမြို့နယ် လွယ်မွန်ရွာမှာနေတဲ့ မိုင်းအလုံတို့ သုံးဦးရဲ့ ရုပ်အလောင်းတွေကို သြဂုတ် ၂၀ ရက်နေ့မှာ မိုင်းဆတ်ရွာဟောင်းအနီး တောထဲမှာ မြှုပ်နှံထားတာကို ရွာသားတွေက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စ ကိုတော့ တပ်မတော်ဘက်က စုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်လို့ ပြောထား ပြီး အခုချိန်ထိတော့ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် မထွက်လာသေးပါ ဘူး။ https://www.rfa.org/burmese/news/vil lagers-ac cuse-myanmar-soldiers-killed-two-civilians-0914202

**************

၅။ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ မင်းနွယ်စိုး အသက် (၇၂) နှစ် ကွယ်လွန်အနိစ္စ ရောက် ရှိခြင်း
14 September 2020

မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ MUP အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ မင်းနွယ်စိုး အသက် (၇၂) နှစ်သည် ယနေ့ညနေ ၇ နာရီ ၄၀ မိနစ်အချိန်ခန့်တွင် မုဒုံမြို့နယ် ညောင်ကုန်းကျေးရွာနေအိမ်၌ လူကြီးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ရှိကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။

ဒေါက်တာမင်းနွယ်စိုးသည် ယခင် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ AMDP ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မုဒုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မြေ အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရပြီး မွန်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် စီမံ/ စီးပွားရေးရာဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ငယ်နာမည် မောင်ထွန်းရီ ဖြစ်ပြီး အထက(၁) မုဒုံမြို့၌ ၁၀ တန်းအောင်မြင်၍ ရန်ကုန် ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) (၂) တို့တွင် ပညာဆည်းပူး၍ M.B.B.S ဘွဲ့၊ D.H.A ဆေးရုံအုပ်ချုပ်မှု ဒီပလိုမာဘွဲ့၊ ကျန်းမာရေးအရာရှိဝန်ထမ်းဘဝဖြင့် နိုင်ငံအနှံ့တာဝန် အဆင့်ဆင့်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ကယားပြည်နယ် အငြိမ်းစားကျန်းမာရေး ဦးစီးမှူးတာဝန်မှ အငြိမ်းစားယူခဲ့ သည်။

တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတွင် မွန်တိုင်းရင်းသားများ စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီစည်းရုံးရေးမှူး၊ မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေရေး အတွင်းရေးမှူး၊ ပြက္ခဒိန်ထုတ်ဝေရေးမှူး၊ မွန်အမျိုးသားဝတ်စုံ ပေါ်ပေါက်ရေးကော်မတီ၊ မော်လမြိုင် မွန်စာပေယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီ၊ မွန်အမျိုးသားနေ့ကျင်းပရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ/အတွင်းရေးမှူး၊ မွန်-မြန်မာဘာသာဖြင့် ဝတ္တုဆောင်းပါးများရေးသား ထုတ်ဝေခြင်း။ ရှေးဟောင်းသုတေသနပြုစုခြင်းတို့ကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရင်း ကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ http://burmese .monnews.org/2020/09/14/%e1%80%99%e1%80%bd%e1 %80%94%e1%80%ba%e1%

*************

၆။ “ဝ” နှင့် မိုင်းလားကို လက်နက်စွန့်ပြီး NCA လမ်းကြောင်းရွေးရန် တပ်ချုပ်ပြော
12. September, 2020

တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၏ ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းခရီးစဉ်တွင် UWSA နှင့် NDAA တို့နှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် NCA လမ်းကြောင်းလျှောက်လှမ်းဖို့ ပြောခဲ့ကြောင်း တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အနေဖြင့် စက်တင်ဘာ ၅ ရက်မှ ၉ ရက်နေ့အတွင်း ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းခရီးစဉ်အဖြစ် သွားရောက်ခဲ့ရာတွင် “ဝ”ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် (UWSA)၊ အမျိုးသား ဒီမိုကကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် (NDAA) တို့နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် တွေ့ဆုံမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ရေး အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ ကူညီခဲ့သည်ကိုသာ သိရကြောင်း “ဝ” တပ်ဖွဲ့၏ လားရှိူးမြို့ ဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံ ဦးညီရမ်းက ပြောသည်။ သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အနေဖြင့် အချိန်အခါသင့်သည့်အခါ “ဝ” ဒေသသို့ လာရောက်လည်ပတ်ရန်လည်း “ဝ” တပ်ဖွဲ့ဘက်က ထပ်မံဖိတ်ကြားခဲ့သည်ဟုလည်းဆိုသည်။“ဝ”တပ်ဖွဲ့ဦးဆောင်သည့် FPNCC အဖွဲ့ဝင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များမှာလည်း တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) တွင် ပါဝင်လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်းမရှိသေးဘဲ ပြီးခဲ့သည့် ဩဂုတ်လက နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ၂၁ ရာစုပင်လုံ စတုတ္ထအကြိမ် အစည်း အဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။

ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ(FPNCC) တွင်“ဝ”ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ(UWSP) ၊ ကချင် လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့(KIO)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်အဖွဲ့(NDAA)၊ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ( SSPP/SSA)၊ မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်အဖွဲ့(MNDAA)၊ တအာင်း (ပလောင်) အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (TNLA) နှင့် ရက္ခိုင့်စစ်တပ်(AA) တို့ပါဝင်သည်။ ကိုးကန့်အဖွဲ့ MNDAA အပါအဝင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ အနေဖြင့် လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ် စွန့်လွတ်ပြီး နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရန် လိုကြောင်း လည်း မိုင်းလားအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောခဲ့သည်။ https://burma.irrawaddy.com/ news/2020/09/13/229782.html

**************

၇။ ဖက်ဒရယ်ဥပဒေများ ပေါ်ပေါက်ရေး မဟာမိတ်များနှင့်အတူလုပ်ဆောင်ရန် မူဝါဒချမှတ်ထားဟု KNP ပြော
September 11, 2020

ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက် လွှတ်တော်တွင်း၌ ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက် အခြား တိုင်းရင်းသား မဟာမိတ်များနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်သွားရန် မူဝါဒ ချမှတ်ထားသည်ဟု ကရင်အမျိုးသားပါတီ (KNP) အထွေထွေအတွင်း ရေးမှူး၊ မန်းကျော်ငြိမ်းက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ KNP ၏ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဆောင်ပုဒ်သည် “စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုဆီသို့”ဟု သတ်မှတ်ကာ မဲဆွယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အကယ်၍ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ၍ လွှတ်တော်တွင်းသို့ ရောက်ရှိပါက ယခုလို လုပ်ဆောင်ရန် မူဝါဒချမှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။

၎င်းက “၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံက ဖက်ဒရယ် အခြေခံမူတွေပါတာ မဟုတ်တော့ ဖက်ဒရယ်အခြေခံမူတွေ ဖြစ်လာအောင် ဝိုင်းပြော ရမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ တဦးတည်းတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ကျန်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဖက်ဒရယ် ဆိုင်ရာဥပဒေတွေ ပေါ်လာအောင် ဝိုင်းလုပ်သွားမယ်”ဟု စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့တွင်ပြောသည်။ ကရင်အမျိုးသား ပါတီသည် လက်ရှိ ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ မဟာမိတ်အဖွဲ့ (UNA) အဖွဲ့ဝင် ပါတီဖြစ်ကာ ၂၀၂၀ ရွေးကောက် ပွဲတွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းနှင့် ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ်တို့တွင် စုစုပေါင်း ကိုယ်စား လှယ် ၁၃ ဦးဝင်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်သည်။

KNP ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကရင်လူထုကို အားပြုကာ တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၂၁ ဦးဝင်ပြိုင်သော်လည်း အနိုင်ရခြင်းမရှိသော်လည်း လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၁၃ ဦးထဲတွင် ထက်ဝက်နီးပါး အနိုင်ရရန် မျှော်မှန်းထားသည်ဟု ပါတီတာဝန်ရှိသူ များ က ပြောသည်။KNP ပါတီသည် ပါတီဝင် အင်အား တစ်သောင်းကျော်ရှိပြီး ပါတီဝင်အများစုမှာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ http://kicnews.org/2020/09/50987/

***************

၈။ စစ်နှင့် ကိုဗစ်ကြောင့် ပလက်ဝ၌ ကိုယ်စားလှယ်များ စည်းရုံးရေးဆင်းရန် ခက်နေ
11 September 2020

တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင်စစ်တပ် (AA) တို့ကြား စစ်ရေး တင်းမာမှုများရှိသည့် ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် နယ်မြေ လုံခြုံရေး အခြေအနေကြောင့် ရွေးကောက်ခံမည့် ကိုယ်စားလှယ်များ ကျေးရွာများသို့ စည်းရုံးရေးဆင်းရန် ခက်ခဲ နေသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ကျင်းပမည့်၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး ကာလစတင်နေပြီဖြစ်သဖြင့် ပလက်ဝမြို့နယ်အတွင်း ပါတီအသီးသီးမှ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ကိုယ်စား လှယ်လောင်းများကို ဧရာဝတီမှ ဆက်သွယ် မေးမြန်ရာ ထိုသို့ ပြောဆိုကြခြင်း ဖြစ်သည်။

ပလက်ဝမြို့နယ် အခြေစိုက် ခူမီး(ခမီး) အမျိုးသားပါတီမှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် အမျိုးသား လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၇) ၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးကံလင်းက “ကျနော်တို့ ဘယ်မှ သွားလို့ မရဘူးဗျ။ မဲဆွယ်စည်းရုံးတာလည်း မလုပ်နိုင် သေးပါဘူး”ဟု ပြောသည်။ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး မသွားနိုင်ခြင်းမှာ တပ်မတော်နှင့် AA တို့ကြား စစ်ရေး အခြေအနေနှင့် နယ်မြေလုံခြုံရေးကြောင့် ဖြစ်ပြီး ခူမီး(ခမီး) အမျိုးသားပါတီ အနေဖြင့် မည်သည့်နေရာကိုမှ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက် သွားလာနိုင်ခြင်း မရှိပါဟု သိရ သည်။ ပလက်ဝမြို့နယ်တွင်၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရ မည့် အမတ်နေရာ စုစုပေါင်း ၅ နေရာ ရှိပြီး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD)၊ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP)၊ ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (CNLD)၊ ခူမီး(ခမီး) အမျိုးသားပါတီ၊ ညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနှင့် တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ စုစုပေါင်း ၂၄ ဦး ယှဉ်ပြိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် လူဦးရေ ၁ သိန်းကျော် နေထိုင်ပြီး မြို့ပေါ် ရပ်ကွက် ၄ ခု၊ ကျေးရွာပေါင်း ၃၈၀ ကျော် ရှိသည်။

NLD ပါတီ၏ ပြည်နယ် လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တဦးဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ချင်းပြည်နယ် ၏ စည်ပင်ဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဦးစိုးထက်ကလည်း ၎င်းတို့အနေဖြင့် နယ်မြေလုံခြုံရေးကြောင့် ပလက်ဝမြို့နယ်၏ ကျေးရွာအားလုံးသို့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ဆင်းနိုင်ရန် အခက်အခဲရှိသည်ဟု ပြောသည်။ ချင်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ(CNLD)၏ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဘူးထန်ပိုင်ကလည်း မဲဆွယ် စည်းရုံး ရေး စတင်ရန် ပြင်ဆင်နေသော်လည်း လုံခြုံရေး အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေရပြီး ပဋိပက္ခ ဖြစ်သည့် ဒေသ ဖြစ်နေသဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခြင်း မရှိမည်ကိုလည်း စိုးရိမ်နေပါသည်ဟု ပြောသည်။

AA သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ဦးခိုင်သုခက ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းနှင့် ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် တပ်မတော်နှင့် စစ်ရေးအခြေအနေ တင်းမာနေရခြင်းမှာ တပ်မတော်ဘက်က ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်နေခြင်းသာဖြစ်ပြီး AA က ပြန်ခုခံ တိုက်ခိုက်နေရသည့် အခြေအနေတွင်သာ ရှိသည်ဟု ပြောသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/11 /229744.html

**************

၉။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့အစိုးရလုပ်ငန်းတချို့ချပြဖို့ စာရင်းစစ်ချုပ် စစ်ဆေးနေ
September 15, 2020

ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရလုပ်ငန်းတွေကို ချပြပေးဖို့ ကရင်နီအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေတောင်းဆိုတဲ့ အပေါ် မှာ မကြာမှီ ချပြပေးနိုင်ဖို့ ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်နေပြီးဖြစ်တယ်လို့ ကယားပြည်နယ် စာရင်းစစ်ချုပ် ဦးအောင်မောင်းက ပြောပါတယ်။ “အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်စံဆိုတာရှိတယ်လေ။ “ဘယ်လိုစစ်ရမလဲဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေရှိပြီးသား အဲ့ဟာတွေနဲ့ပဲစစ်ရမှာပေါ့။ ဥပဒေနဲ့အညီပဲပေါ့။” လို့ ဦးအောင်မောင်းပြောပါတယ်။

အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတောင်းဆိုတဲ့ အချက်တွေထဲမှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကနေ သတ္တုသန့်စင်စက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် စက်မှုဇုံစီမံခန့်ခွဲလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ပန်ဥယာဉ်မြေယာရှုခင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကန္တာဟေဝန်ပန်းခြံတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်နှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများတည်ဆောက်ခြင်း စီမံကိန်းတွေကို စာရင်းစစ်ကနေစစ်ဆေးပေးပြီး လွှတ်တော်ထဲကို အစီရင်ခံစာ တင်ပြပေးနိုင်ဖို့ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ စာရင်းစစ်ချုပ်ကို အကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

အချက် ၃ ချက်ကိုတာဝန်ယူပြီးစစ်ဆေးပေးတဲ့အပေါ် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် အားရကျေနပ်မှုရှိတယ်လို့ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းထဲက ကယား ( ကရင်နီ) ပြည်လူမှုအဖွဲ့အစည်းဒါရိုက်တာ ဦးဗညားကပြောပါတယ်။ “တခါမှ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ စဉ်းစားချက်တောင်းဆိုချက်တွေကို ပြည်နယ်အစိုးရကဖြစ်စေ လွှတ်တော်ကဖြစ်စေ ဖော်ဆောင်ခဲ့ တာက လုံးဝမရှိသလောက်နည်းပါးခဲ့တယ်။ လွှတ်တော်က အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်း လာတဲ့အပေါ်မှာ အခုလိုမျိုး ၃ ချက်ကိုတာဝန်ယူပြီး စီစစ်ပေးတာကို အရမ်းပဲအားရကျေနပ်မိပါတယ်။” လို့ သူကဆက် ပြောပါတယ်။

ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်က ပြီးခဲ့တဲ့လမှာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအယ်ဖောင်းရှိုကို စက်ယန္တယားဌားရမ်းတဲ့ကိစ္စ၊ ကယား ဒေးကွင်းမြေဌားရမ်းတဲ့ကိစ္စ ပွင်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့အတွက် စုံစမ်းစစ်‌ဆေး‌ရေးအဖွဲ့ ကစုံစမ်းပြီး ဝန်းကြီးချုပ်ကို တာဝန်မှ ရပ်စဲလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း၂၃ဖွဲ့က သတ္တုသန့်စင် စက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် စက်မှုဇုံစီမံခန့်ခွဲလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ပန်းဥယာဉ်မြေယာရှုခင်းလုပ်ငန်းများ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အလှူ အတန်းပြုလုပ်မှုနှင့် တိုင်းရင်းသားစားပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အသင်းအဖွဲ့များထံ ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခြင်း၊ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်၏ ခရီးစဉ်တိုင်းတွင် ပေးဝေသော ငွေ‌ကြေးဆိုင်ရာကိစ္စ၊ ကန္တာဟေဝန်ပန်းခြံတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်နှင့် ဆက်စပ် လုပ်ငန်းများတည်ဆောက်ခြင်း စတဲ့အချက်တွေကို တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ https://www.bnionline.net/mm/n

***************

၁၀။ မြစ်ကြီးနား-ဝိုင်းမော်-ကန်ပိုင်တီ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းပိုင်းတွင်မြေပြိုမှုရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေ
13 September 2020

မြစ်ကြီးနား-ဝိုင်းမော်-ကန်ပိုင်တည် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းပိုင်း မြေပြိုမှုရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွင် အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင် နေရကြောင်း ကချင်ပြည်နယ် လမ်းဦးစီးဌာန မှ သတင်းရရှိသည်။

စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်က ကီလိုမီတာ ၉၀ နှင့် ၉၁ ကြားရှိ ဒေသအခေါ် တံတားညီ နောင်နေရာတွင် မြေပြိုကျခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ် လမ်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်မောင်အုန်းက ပြောကြားသည်။ ယင်းပြိုကျသည့်နေရာမှာ လွန်ခဲ့သည့် သြဂုတ် ၁၈ ရက်မှ စတင်ကာ မိုးကြီးမြေပြိုမှု များနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီး မြေထပ်ပြိုမှု များ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး စက်တင်ဘာ ၈ ရက်မှ စ တင်ကာ လမ်းဖွင့်ခဲ့သည့် နေရာဖြစ်ကြောင်း လည်း သိရသည်။

ပြည်နယ်လမ်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်မောင်အုန်းက “စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်က ထပ်ပြိုတာ တစ်တောင်လုံး နီးပါး ဖြစ်သွားပါပြီ။ အရင်ကလည်း ပြိုတဲ့နေရာပေါ့။လမ်းပေါက်တာ ၄ ရက်ပဲရှိသေးတယ်။ မိုးက ရွာနေတော့ လမ်းလုပ်ငန်းက သိပ်ဝင်လို့မရဘူး။ အပေါ်က ကျောက်တုံးကြီးတွေထပ်လိုက် နေတာ။ အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်။ လမ်းလုပ်တဲ့ သူ တွေကို။ မိုးမရွာရင်တော့ တစ်ပတ်အတွင်း ပြီးသွားမှာပါ။ ဘက်ဟိုးက ကန်ပိုင်တည်ဘက် က နှစ်စီး၊ ဆဒုံးဘက်က နှစ်စီး အသင့် စောင့် နေတယ်”ဟု ပြောကြားသည်။ ဝိုင်းမော်-ကန်ပိုင်တည် နယ်စပ်ကုန် သွယ်ရေးလမ်းပိုင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုက ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ယင်းလမ်းပိုင်းပြင် ဆင်ရေးလုပ်ငန်းကို ကုမ္ပဏီက နှစ်စဉ်ကြီးကြပ် ကိုင်တွယ်သော်လည်း ယခုနှစ် ၌ COVID-19 ရောဂါအခြေအနေကြောင့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် ထိန်းသိမ်းမှုပိုင်း အားနည်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ယခုမြေပြိုမှုများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်နေရာ ဆဒုံးမြို့အထက် စင်ကြိုင်နှင့် လုကြည်ကြား မိုင်တိုင် ၅၆ ရှိ ၆ နှင့်ရ ကြားရှိ တံတား အမှတ် ၆/၅၆ အရှည် ၁၇၃ ပေရှိ ကွန်ကရစ်တံတား ဒေသအခေါ်တံတားညီနောင်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ၂၄ ရက်ကလည်း မိုးကြီးမြေပြိုမှုကြောင့် မြေကြီးနှင့်အတူတောင် ခြေသို့ ပြိုဆင်းသွားခဲ့သည်။ ကချင်ပြည်နယ် တွင် မိုးရာသီအတွင်းဝိုင်းမော်-မန်ဝိန်းကြီး-ချီဖွေလမ်းပိုင်း၊ ဝိုင်းမော် -ကန်ပိုင်တည်-တရုတ်နိုင်ငံလမ်းပိုင်း၊ မြစ်ကြီးနား-ဆွမ်ပရာဘွမ်-ပူတာအိုလမ်း ပိုင်း၊ ပူတာအို-ဒရုခ-နောင်မွန် လမ်းပိုင်းများ မှာ မြေပြိုတတ်ကြောင်း သိရသည်။ https://n ews-eleven.com/article/192091

**************

၁၁။ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွင် ရာသီဥတုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲသည် အဓိကဖြစ်နေဟု ရှမ်းနီ (တိုင်းလျန်) သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြား
14 September 2020

မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် ရာသီဥတုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲသည် အဓိကဖြစ်နေကြောင်း ရှမ်းနီ (တိုင်းလျန်) သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ (SSP) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးနိုင်နိုင်ကျော်က ပြောကြားသည်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှမ်းနီ (တိုင်းလျန်) သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ (SSP) က ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည် ၎င်းတို့၏ မဲဆွယ်စည်းရုံး ရေးလှုပ်ရှားမှုကို စတင်ပြုလုပ်နေကြပြီး ဒေသအနေအထားအရ ရာသီဥတုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းမွန်မှုသည် အဓိက အခက်အခဲဖြစ်နေကြောင်း ဦးနိုင်နိုင်ကျော်က ပြောကြားသည်။

ရှမ်းနီ (တိုင်းလျန်) သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ (SSP) အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ပါက ဒေသအရေး၊ လူမျိုး အရေး နှင့် ဖက်ဒရယ်ရေးကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “ဒေသနဲ့လူမျိုးကို အခြေခံတာဖြစ်တဲ့အ တွက် အဓိကအကျိုးစီးပွားက ဒေသနဲ့ လူမျိုး အတွက်ပါပဲ။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်လိုနေရာ မျိုးတွေကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိရောက် သွားရင်တော့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နစ်နာ ချက်ဖြစ်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ကိစ္စကို ဦးတည်ရမှာ ပေါ့။ အောင်မြင် နိုင်မှုရာခိုင်နှုန်းက ဟုမ္မလင်းကို အခြေခံပြီးပြောရရင် ဟုမ္မလင်းမှာ ငါးနေရာလုံးဝင်ပြိုင်ပြီး ငါးနေရာလုံးအနိုင်ယူဖို့မျှော် မှန်းထားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဟုမ္မလင်းလူဦးရေ ၁၀၀ မှာ ၈၁ ယောက်က ရှမ်းနီ တွေလေ။ SSP ပါတီဟာ ဘာအ‌ထောက်အပံ့တွေ၊ ဘာအကူအညီတွေမှ ယူထားတာမရှိ တဲ့ဒေသနဲ့ လူမျိုးကို အခြေခံထားတဲ့ ပါတီငယ်တစ်ခုပေါ့ နော်။ ဒါကြောင့် SSP အနေနဲ့ လူမျိုးကိုချစ်တဲ့ လူမျိုးတွေရဲ့အင်အားစုကိုပဲ အခြေခံပြီး ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အောင်မြင်မှုမရခဲ့ရင်လည်း ဒေသတိုးတက်ရေးအတွက် အမြဲဆောင်ရွက်နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဦးနိုင်နိုင်ကျော်က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။

ရှမ်းနီ (တိုင်းလျန်) သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ (SSP) သည် ကျားနီပါတီမှ မြို့နယ် အလုပ်အမှုဆောင်များနှင့် ယခင် ရှမ်းနီနှစ်ပါတီထဲမှ တစ်ပါတီဖြစ်သော ကြယ်ငါးလုံးအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ ပြန်လည်ထူထောင်ထားသော ပါတီဖြစ်ကြောင်းသိရပြီး ရှမ်းနီ (တိုင်းလျန်) သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ (SSP) အမည်ဖြင့် ပထမဆုံးအကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲဝင် ရောက်ယှဉ်ပြိုင် ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ရှမ်းနီ (တိုင်းလျန်) သွေးစည်းညီညွတ် ရေးပါတီ (SSP) သည် ၂၀၂၀ ရွေးကောက် ပွဲတွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၁၅ နေရာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ၁၀ နေရာနှင့် ကချင်ပြည်နယ် တွင် ငါးနေရာတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https://news-eleven.com/article/192223

**************

၁၂။ ဒေသခံပါတီတွေကို ဝန်းရံပေးဖို့ တိုင်းရင်းသားပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ တိုက်တွန်း
September 14, 2020

၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကိုသာ ဝန်းရံပေးဖို့ တိုင်းရင်းသား ပါတီ ကိုယ်ယ်စားလှယ်လောင်းတွေက တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ အားကောင်းဖို့ ဒေသခံ ပြည်သူ ဝန်းရံပေးဖို့လိုတယ်လို့ ကယန်းအမျိုးသားပါတီကနေ ဒီမော့ဆိုမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) မှာ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ခွန်းမြင့်နိုင်က ပြောပါတယ်။ ခွန်းမြင့်နိုင်က“အရေးကြီးတဲ့ အတွက်ကြောင့်မလို့ ဒီပါတီက အားကောင်းကောင်းနဲ့ ရုန်းထဖို့လိုနေတဲ့အချိန်မှာ ပြည်သူလူထုက ဝန်းရံအားပေးဖို့လိုပါ တယ်။” လို့ ပြောပါတယ်။ ကယားပြည်နယ်မှာ မြို့နယ် ၇ မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် ၃၄ နေရာရှိတဲ့အထဲမှာ ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက မဲဆန္ဒနယ် နေရာ ၃၀ မှာ ဝင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပြီး ကယန်းအမျိုးသားပါတီက ၄ နေရာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ပါတီနှစ်ခုဟာ မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့ ပါတီဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီ ပါတီတွေ အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အောင်နိုင်ပါက ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုတွေမှာ ပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့နိုင်ဖို့ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီး လူငယ်တွေရဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပါတီရဲ့မူဝါဒနဲ့ အညီ လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီကနေ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းခူးပလုရယ်က ပြောပါ တယ်။ ခူးပလုရယ်က “ပြည်သူတွေနဲ့တစ်သားတည်းပေါ့လေ မခိုးဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်အတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးကို အကောင်းဆုံးလုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကတိတော့ ကျွန်တော်ပေးပါတယ်”လို့ ပြောပါ တယ်။ သူက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအနေနဲ့လည်း ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာစကား တွေကို ပိုမိုမြှင့်တင်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။

လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ ကယားပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အသီးသီးမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ပါတီ ၁၃ ပါတီ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်း ၂၇၂ ဦးရှိတယ်လို့ ပြည်နယ်ရွေးကောက်ကော်မရှင်ရဲ့ သြဂုတ် ၃၀ ရက် ထုတ်ပြန်ကြေ ညာချက်အရ သိရပါတယ်။ https://www.bnionline.net/mm/news-75492

***************

၁၃။ ပြည်သူများပိုယုံကြည်လာသည့်အတွက်၂၀၁၅ ထက်၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD အနေဖြင့်မဲပိုရမည်ဟု NLD ပါတီ ချင်းပြည်နယ်ဥက္ကဌဆို
September 14, 2020

လက်ရှိNLD အစိုးရလုပ်ဆောင်မှုကိုပြည်သူများပိုယုံကြည်လာသည့်အတွက် ၂၀၁၅ ထက် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD အနေဖြင့်မဲပိုရမည်ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ချင်းပြည်နယ်ဥက္ကဌ ဦးဇိုဘွေမှ ပြောသည်။

“ရွာရှိရင် ရွာရှိတဲ့အတိုင်း ကျောင်းကို တိုးပေးပါဆိုပြီးတော့ ထောင်ချီပြီးတော့ ကျောင်းတွေကိုလည်း တိုးပေးတယ်၊ ပြီးတော့ ဆေးရုံလည်းဒီတိုင်းပဲ၊ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးလည်း ဒီတိုင်းပဲ၊ အကုန်လုံးဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မှာ ပြည်သူတွေ ကလည်း အစိုးရအပေါ် ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်၊ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပြီးမှ သာတစ်ခြား တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကိုမှီဖို့ရော နောက်ပြီးတော့ ကိုယ်ပြည်နယ်တိုးတက်ရေးအတွက်ရော အစစအရာရာ ပညာရေး၊စီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပမ်း ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး အကုန်လုံး ပြည်သူတွေရဲ့ အမြင်နဲ့ အရင်ကထက် အခုရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပိုရမယ်လို့ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်း ကိုယ့်အနေနဲ့ပြောပြလိုပါတယ်၊“ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည် နှစ်ပေါင်း ၅၀/၆၀ ဖျက်ဆီးပြီးသား ဥစ္စာကို (က)ကနေပြန်စမယ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ ပြည်သူအသိပဲ၊ဒါပေမယ့် ဒီလောက် တိုင်းပြည် အခက်အခဲ၊ပြသာနာထဲက ဒီလောက်အတိုင်းအတာအထိ ပြည်သူ့အပေါ်မှာရော နိုင်ငံ့အပေါ်မှာရော နိုင်ငံတော် အစိုးရအနေနဲ့ အလေးထားဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အပေါ်မှာ ပြည်သူတွေကလည်း ကြည့်ပြီးတော့ အဲဒီအပေါ်မှာ လည်း ၂၀၁၅ ထက် ဒီNLD အစိုးရအပေါ်မှာ ပိုပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိလာပြီးတော့ ၂၀၁၅ ရာခိုင်နှုန်းထက် အခု ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ မှာလည်း မဲပေးမှုပိုရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်” ဟု ချင်းပြည်နယ် NLD ဥက္ကဌ ဦးဇိုဘွေ မှ ပြောသည်။

ချင်းပြည်နယ်တွင် လွှတ်တော်နေရာစုစုပေါင်း ၃၉ နေရာအတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်း တင်သွင်းသူ ၂၁၀ ဦးရှိပြီး၊ နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၂ ပါတီနဲ့ တသီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၁၇ ဦးပါဝင်ကာ၊ အမျိုးသမီး ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ ၁၈ ဦးပါဝင်ကြောင်း ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်စာရင်းများအရ သိရသည်။ ချင်းပြည်နယ်တွင် လွှတ်တော်နေရာအများဆုံးယှဉ်ပြိုင်မည့်ပါတီများမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)(၃၉)နေရာ၊ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(CNLD)(၃၇)နေရာ၊ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP)၃၆ နေရာယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်သည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ချင်းပြည်နယ်တွင် လွှတ်တော်နေရာစုစုပေါင်း ၃၉ နေရာအတွက် နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၂၀၂ ဦးယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး နေရာအများစုကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)မှအနိုင်ရခဲ့သည်။ https://www.chinworld.org/2020/09/14/%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80

**************

၁၄။ ကျောက်တော်၊ ဘုရားပေါင်းရွာကို တပ်မတော်က မီးရှို့ဟု ရွာသားတစ်ဦးထွက်ဆိုမှု ဗီဒီယို AHRDPA ထုတ်ပြန်၊ ရဲစခန်းများ တွင် အမှုဖွင့်မည်ဟုဆို
September 14, 2020 6

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ ဘုရားပေါင်းကျေးရွာကို စက်တင် ဘာလ ၃ ရက်နေ့က တပ်မတော်က မီးရှို့ကြောင်း နေအိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့သူ ဘုရားပေါင်းကျေးရွာသား ဦးမောင်မောင်သန်း၏ ပြောဆိုချက် ဗီဒီယိုကို ရခိုင်လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ် မြှင့်တင် သူများအဖွဲ့ (AHRDPA) က စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည်။ အဆိုပါဗီဒီယိုတွင် ဘုရားပေါင်း ကျေးရွာသား ဦးမောင်မောင်သန်းက စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် တပ်မတော်သားများက နေအိမ်များ၊ ဆိုင်ကယ် များ၊ ကားများကို ဝင်ရောက်မီးရှို့သွားကြောင်း၊ ဘုရားပေါင်းရွာတွင် အိမ်ခြေ ၂၀၀ ကျော်ရှိပြီးအိမ် ၉၀ ကျော်မီးလောင်ဆုံးရှုံး သွား ကြောင်း ပြောဆိုထားသည်။

ရခိုင်လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မြှင့်တင်သူများအဖွဲ့ (AHRDPA)မှ ကာကွယ် ရေး တာဝန်ခံ၊ ရှေ့နေ ဦးဇော်ဇော်မင်းက AAက ဘုရားပေါင်းကျေးရွာမှ နေအိမ်များကို မီးရှို့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု တပ်မတော်က ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း ကာယကံရှင် ကျေးရွာသားများကမူ တပ်မတော်သားများက မီးရှို့သည်ဟု ထွက်ဆိုထားကြောင်း၊ နေအိမ်များ မီးရှို့ခံရမှုသည် စစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်ပြီး ဥပဒေကြောင်းအရ နစ်နာဆုံးရှုံးသူများက ရဲစခန်းများတွင် အမှုဖွင့်လှစ်ရန်ရှိသည်ဟု ပြောဆိုသည်။

“ကျနော်တို့ကတော့ Statement တော့ ထုတ်ပြီးပြီ။ နောက်ပြီးတော့ အဲဒါက စစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်။ အဲဒါ War Crime ပါ။ ပြည်သူပိုင် ပစ္စည်းတွေကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတော့ ပြီးတော့ ကျနော်တို့က နစ်နာတဲ့သူတွေက ပြည်တွင်းမှာ လည်း ရဲစခန်းတွေမှာ အမှုဖွင့်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းရှိပါတယ်။ မီးတိုက်ခဲ့သူတွေကို အရေးယူပေးဖို့။ ကာယကံရှင်တွေ၊ သက်သေတွေ ဆုံးရှုံးနစ်နာတဲ့သူတွေ၊ ဒေသခံတွေ၊ မီးလောင်မှုမှာ အိမ်တွေပါသွားတဲ့သူတွေ၊ ပိုင်ရှင်တွေကတော့ စစ်တပ်ကပဲ ရှို့တယ်၊ ညအချိန်ဝင်လာပြီးတော့ ဓာတ်ဆီလောင်းပြီးတော့ ရှို့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ဖို့ ကူညီ ပေးမယ်” ဟု ရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနသို့ ပြောဆိုသည်။

တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်မူ ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ ဘုရားပေါင်းကျေးရွာနှင့် တောင်ပေါက်ကျေးရွာတို့အား တပ်မတော်က ရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့ခဲ့သည်ဆိုသည့် သတင်းမှားများကို အဖွဲ့အစည်းတချို့က လုပ်ကြံသတင်းများ ဖြန့်ဝေလျက်ရှိကြောင်း၊ AA က မီးရှို့ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
https://www.khitthitnews.com/2020/09/%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80

*************

၁၅။ Stay at home ကြောင့် ရန်ကုန် ကရင်ရေးရာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အခက်ကြုံ
September 11, 2020

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ် စုစုပေါင်း ၂၈ မြို့နယ်ကို Stay at Home အစီအစဉ်အဖြစ် သတ် မှတ်ကြေ ညာလိုက်သည့်အတွက် တိုင်းဒေသကြီးရေးရာဝန်ကြီးနေရာ ဝင်ပြိုင်ကြမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံး ရေးလုပ်ငန်းများတွင် များစွာအခက်တွေ့နေရကြောင်း ကရင်ရေးရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများက ပြောဆိုသည်။ ယခု Stay at Home အစီအစဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်သည့် မြို့နယ်များတွင် ကရင်လူမျိုးများ အများဆုံးနေ ထိုင်သည့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ် ထက်ဝက်ခန့်ပါဝင်နေသည့်အတွက် ကရင်ရေးရာဝန်ကြီး နေရာဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ပြောဆိုမှုများ ယခုလိုထွက် ပေါ်လာခြင်းလည်းဖြစ်သည်။

ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ -KPP မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကရင်ရေးရာကိုယ်စားလှယ်လောင်း မန်းသန်းဝင်းဦးက “ အခုအခြေ အနေအရဆို ကျနော်တို့အတွက် မဲဆွယ်ဖို့က အခက်အခဲ အများကြီးရှိနေပြီ။ Stay at Home မဟုတ်တဲ့ နေရာ တွေတော့ သွားလို့ရမယ်။ နောက်ဆို ဒီထက်များလာရင် ကျနော်တို့သွားလို့ရမယ့်နေရာ တောင်ရှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ အဲဒီတော့ Social Media ကနေတစ်ဆင့် သွားရမယ့်အနေအထားတော့ရှိတယ်” ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့် အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းရှိ သင်္ကန်းကျွန်း၊ အင်းစိန်၊ မြောက်ဥက္ကလာ၊ သာကေတ၊ လှိုင်၊ ပုဇွန်တောင်၊ မင်္ဂလာဒုံစသည့် မြို့နယ် ၇ မြို့နယ်ကို Stay at Home အဖြစ် ပထမအကြိမ်ကြေညာထားသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးသည် နိုင်ငံလူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ ဝ.၁ ရာခိုင်နှုန်းအထက်ရှိပါက အဆိုပါ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များအတွက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာ ဝန်ကြီးနေရာ ရွေးကောက်တင်မြောက်နိုင်သည်ဟု သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/09/stay-at-home-%e1%80%b1%e1% 81%be%e1%80%80%e1%80%ac%e1 %80%84%e1%80%b 9%e1%80%b7

***************

၁၆။ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီတွင် မြန်မာ့အရေး အစီရင်ခံစာ တင်သွင်း
14 September 2020

ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (OHCHR) က မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာကို လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီထံ တင်သွင်းမည် ဖြစ်သည်။

စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ ရန်ကုန်စံတော်ချိန် ညနေ ၄ နာရီခန့်တွင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး မစ်ရှဲလ် ဘာရှလေက လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီသို့ တင်သွင်းမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုဟင်ဂျာ (မူရင်းနှင့်) အခြား တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများ၏ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက် ၄၂/၃ အရ အဖွဲ့ဝင် ၄၇ နိုင်ငံပါ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီ ၏ တောင်းဆိုမှုကြောင့် တင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းပြီးနောက် မဟာမင်းကြီး ဘာရှလေ၊ ကုလသမဂ္ဂ ဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မိုးထွန်း၊ ရှေ့ပြေးအသံ (Progressive Voice) အဖွဲ့၏ အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အရပ်ဖက် အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်ဥမ္မာတို့၏ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပွဲလည်း ပါဝင်သည်။

ထို့အပြင် စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက် ညနေပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ယန္တရား (IIMM) အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် နီကိုလပ် ကုမ်ဂျီအမ်ကလည်း IIMM ၏ ဆောင်ရွက်နေမှု နောက်ဆုံး အခြေအနေများ အကြောင်း အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို သီးခြားတင်သွင်းသည်။ အစီရင်ခံစာတင်သွင်းပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများအလိုက် ထုတ်ပြန် ချက်များ ထုတ်ပြန်ရန်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် NGO အဖွဲ့များ၏ ဆွေးနွေးမှုလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ http://www.mi zzimaburmese.com/article/73412

**************

၁၇။ ပုဏ္ဏားကျွန်းတွင် မပေါက်ကွဲသေးသည့် ဗုံးသီးနှစ်လုံးကို ကွမ်းယာဆိုင်ရှေ့ချိတ်ဆွဲထားသဖြင့် ဒေသခံများစိုးရိမ်
September 15, 2020

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ရှိ ကွမ်းယာဆိုင်ရှေ့တွင် မပေါက်ကွဲသေးသည့် ဗုံးသီးနှစ်လုံးအား ချိတ်ဆွဲထားသဖြင့် ဒေသခံ များမှာ စိုးရိမ်နေရကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ဗုံးသီးနှစ်လုံးအား ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ ရွာဟောင်းရပ်ကွက်ရှိ မဟာဓာတ်အား ခွဲစက်ရုံရှေ့ရှိ ကွမ်းယာဆိုင်တွင် ပလက်စတစ်ကြိုးဖြင့် ချိတ်ဆွဲထားသည်ကို စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက် နံနက်ပိုင်းက ဒေသခံ များမှ တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “ပုဏ္ဏားကျွန်းမှာက ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ်ထားတာဆိုတော့ ဘယ်အချိန်က ချိတ်သွားလဲ ဆိုတာတော့ မသိဘူး။ ဒီနေ့နံနက်ပိုင်းက သွားကြည့်တော့ လက်နက်ကြီးနှစ်လုံး ကြိုးနှင့်ချိတ်ထားတာကို တွေ့ရတယ်။ အဲဒီကွမ်းယာ ဆိုင်လည်းပိတ်ထားတာ တစ်ပတ်လောက်ရှိပြီ” ဟု ဗုံးသီးချိတ်ဆွဲထားသည်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့် ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။

အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်လတ်က ထိုသို့ဗုံးသီးနှစ်လုံးအား ချိတ်ဆွဲထားသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း ပြောသည်။ “လက်နက်ကြီးကတော့ ၈၀ မမ ဗုံးသီးနှစ်လုံးကို ကြိုးနှင့်ချည်းပြီးတော့ ချိတ်ထားတာ။ ဘယ်အချိန်က ချိတ်သွားလဲဆိုတာတော့ မသိသေးဘူး” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ အလားတူ ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ ဘုရားပေါင်းကျေးရွာနှင့် တောင်ပေါက်ကျေးရွာတို့တွင်လည်း မပေါက်ကွဲဘဲ ကျန်ရှိနေသည့် လက်နက်ကြီးကျည်များရှိနေသည့်အတွက် စိုးရိမ်နေရ ကြောင်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။ အဆိုပါ ဘုရားပေါင်းကျေးရွာနှင့် တောင်ပေါက်ကျေးရွာ တို့မှာ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက် ညဉ့် (၉)နာရီခွဲအချိန်က မီးရှို့ခံရမှု ကြောင့် နေအိမ်စုစုပေါင်း ၁၇၉ ဆောင် မီးလောင်ပျက်စီး သွားခဲ့ပြီး ဒေသခံ၁၅၀၀ ကျော်မှာနေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးလျက်ရှိကြသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-7551

***************

၁၈။ မြဝတီမှ ထိုင်းပြန် အသက် ၂ နှစ်အရွယ် ကိုဗစ်လူနာနှင့် ထိတွေ့နိုင်သူ ၄၈ ဦးအား swab နမူနာယူ၍ သီးသန့် ကျန်းမာရေး စောင့်ကြည့်ထား
September 14, 2020

ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ယမန်နေ့ (စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်) ည ၈ နာရီသတင်းထုတ်ပြန်မှုမှ Covid- 19 အတည်ပြုလူနာ ၁၃၆ ဦးအနက် ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့မှ ထိုင်းပြန် အသက် ၂ နှစ်အရွယ် ပိုးတွေ့ လူနာနှင့် ထိနိုင်တွေ့ နိုင်သူ (၄၈) ဦး၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာ(swab)ယူ၍ ၎င်းတို့အား သီးသန့် ကျန်းမာရေးစောင့်ကြည့် ထားကြောင်း သိရသည်။

“မြဝတီမြို့ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက် ရွှေမြဝတီဈေးသစ် Quarantine Center မှာ ထားရှိတဲ့ ထိုင်းပြန် အသက် ၂ နှစ် အရွယ် covid-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတဲ့ လူနာတစ်ဦး တွေ့ရှိခဲ့ပြီး သူနဲ့ ထိတွေ့မှုရှိနိုင်သူ (၄၈)အား (swab)ယူပြီး သီးသန့် ကျန်းမာရေး စောင့်ကြည့်ထားပါတယ်”ဟု မြဝတီခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတေဇာအောင်က ပြောသည်။ အဆိုပါ Covid- 19 ပိုးကူးစက်ခံရ သူမှာ မြဝတီမြို့၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ခွန်ဆာဝင်း၌ နေထိုင်သူ အ သက်(၂) နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏မိခင်နှင့် အစ်မဖြစ်သူတို့နှင့်အတူ ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ ၄ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ မြဝတီနယ်စပ်၊ မြန်မာ-ထိုင်း အမှတ်(၂) တံတား ( BCF)မှတဆင့် ပြန်လည်ဝင်ရောက် လာခဲ့ပြီး ရွှေမြဝတီ Quarantine စခန်းတွင် ထားရှိထားခြင်းဖြစ် သည်။

လူနာနှင့်ထိတွေ့ နိုင်သူများဖြစ်သော ထိုင်း-မြန်မာ အမှတ်(၂)တံတား (BCF)ဇုန်မှ ကြိုဆိုရေးဆောင်ရွက်သူ (၈) ဦး၊ ရွှေမြဝတီဈေး Quarantine Center မှာ ယင်းကလေးငယ်၏ အနီးဝန်းကျင်နေထိုင်သူ (၁၁)ဦး နှင့် Volunteer များ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ အပါအဝင် စုစုပေါင်း(၄၈)ဦးအား သီးသန့် ကျန်းမာရေး စောင့်ကြည့် ထားပြီး ၎င်းတို့၏ ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (swab)ယူ၍ ကျန်းမာရေးဌာနသို့ ပေးပို့စစ်ဆေးသွားမည်ဟု မြဝတီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတေဇာအောင် က ပြော သည်။ http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%bb% e1%80%99%e1%80%9d%e 1%80%90%e1%80%ae%

***************

၁၉။ စစ်တွေဆေးရုံက ကိုဗစ်ပျောက်ကင်းသူ ၂၀၀ ကျော် ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့်ရ
14 September 2020

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ယနေ့အထိ ကိုရိုနာဗိုင်း ရပ်ရောဂါ ပျောက်ကင်း သူ စုစုပေါင်း လူ ၂၁၄ ဦး ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့် ရရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း စစ်တွေပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာ ဇော်လွင်က ပြောသည်။ ဒေါက်တာဇော်လွင်က “ရောဂါပျောက်ကင်းသူ ဒီနေ့ ဆေးရုံက ၃၈ ဦးဆင်းပါတယ်။ အားလုံးပေါင်းဆိုရင် ရောဂါပျောက်ကင်းတဲ့အတွက် ဆေးရုံက ဆင်းခွင့် ရရှိသူ စုစုပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ရှိပါတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။

လက်ရှိရခိုင်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော ကိုဗစ်ရောဂါမှာ ကူးစက်မှုပြန်ဆန်သော်လည်း ပိုးတွေ့လူနာအများစုမှာ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ကြောင်း ၊ သို့သော်လည်း ယမန်နေ့ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင် နဂိုအခံရောဂါရှိသော ကိုဗစ် လူနာ သက်ကြီးပိုင်း ၁ ဦး သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းလည်း ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာ ဇော်လွင်က ပြောသည်။ ၎င်းက “မနေ့က ၇၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသား ၁ ဦးသေဆုံးတယ်။ သူကတော့ ဖျားတဲ့အခါ ဆေးရုံမှာ ကုသဖို့ ရောက်လာတဲ့အခါ ဆေးစစ်လိုက်တာ ပိုးတွေ့တာပေါ့။ နဂိုလည်း သွေးတိုး၊ နှလုံးနဲ့ လေဖြတ်ရောဂါတွေ ရှိတယ်။ ရောဂါအခံလည်း ရှိတယ်။ အသက်ကြီးပိုင်းလည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ သူကတော့ ကုသရင်းနဲ့ ဆုံးသွားတာပေါ့” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။

ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူအများစု၏ ထူးခြားချက်မှာ ပုံမှန်ဖြစ်သည့် ဖျားခြင်း၊ နားစေးခြင်း၊ လည် ချောင်းနာခြင်းစသည့် ရောဂါလက္ခဏာထက် နှာခေါင်းအနံ့မရသူ အများစုပါဝင် နေသော်လည်း အားသာချက်အနေဖြင့် အသက်ရှု လမ်းကြောင်းမွန်းကြပ်ပြီး အရေးပေါ်တင်ရသည့် အခြေအနေမရှိသလောက် နည်းပါးကြောင်း စစ်တွေဆေးရုံ အုပ်ကြီး ဒေါက်တာဇော်လွင်က ဆိုသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/14/229871.html

**************

၂၀။ ဧရာဝတီ ကရင်ရေးရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် ကရင်လူထုအမြင်သဘောထား စစ်တမ်း စတင် ကောက်ယူ
September 14, 2020

နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ကရင်တိုင်း ရင်းသားရေးရာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း များနှင့်ပတ်သက်သည့် အမြင်သဘောထား စစ်တမ်းတစ်ခုကို ယနေ့ (စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်)မှ စတင်ကာ ကောက်ယူနေပြီဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ကောက်ယူသွားမည့် အဆိုပါအမြင်သဘောထားစစ်တမ်းများကို ဧရာဝတီကရင်လူငယ်ယာယီ ကော်မတီမှ ဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အဓိက အားဖြင့် ကရင်ရေးရာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအပေါ် ကရင်လူထု၏ အမြင်သဘောထား သိရှိနိုင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ် ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများက ပြောဆိုသည်။

ဧရာဝတီကရင်လူငယ်ယာယီကော်မတီမှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ စထွဋ်ဝေအောင်က“ ဒါကလာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အထောက်အကူပြုစေဖို့နဲ့ အသိပညာပေးတဲ့အနေနဲ့ရောပေါ့။ နောက်တစ်ခုက အခုကိုဗစ်ကာလမှ မြေပြင်ကွင်းဆင်းပြီး ရှင်းပြဖို့ကလည်း မလွယ်ကူတာကြောင့် နည်းပညာပိုင်းနဲ့ပဲ လူထုသဘောထားသိရှိဖို့ အချက်အလက်ကောက်ခံသွားဖို့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။ အဆိုပါ အွန်လိုင်းအမြင်သဘောထားစစ်တမ်းတွင် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး အတွင်း ကရင်ရေးရာဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ကရင်ပါတီများအပါအဝင် အခြားပါတီများမှ ကရင်ရေးရာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၆ ဦးနှင့် ပတ်သက်သည့် ကရင်လူ ထုအမြင်သဘောထားများကို ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်အထိ ကောက်ယူမည့် စစ်တမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။

ယခုပြုလုပ်သည့် စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းကို ဧရာဝတီကရင်လူငယ် ယာယီကော်မတီနှင့် ရန်ကုန်ကရင်လူငယ်၊ နည်းပ ညာပိုင်းဆိုင်ရာကို YC Media Team အဖွ့ဲမှ ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မကြာမီ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်း ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်ပတ်သက်သော ကရင်လူထု၏ အမြင် သဘောထား စစ်တမ်းဆက်လက်ကောက်ယူသွားမည်ဖြစ်သည်ဟုလည်း သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/09/% e1%80%a7%e1%80%9b%e1%80%ac%e1%81%80%e1%80%90%e1%

*************

၂၁။ AA အတွက် ရိက္ခာသိုလှောင်ထားသည်ဟုဆိုကာ ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ဆန်စက်ပိုင်ရှင်နှင့် ရက်ပေါင်း ၁၀ ကျော် ကြာသည့်တိုင်                   မိသားစုမှ တွေ့ခွင့်မရသေး
September 15, 2020

AA အတွက် ရိက္ခာသိုလောင်ထားသည်ဟုဆိုကာ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်၊ စပါးထားကျေးရွာမှ ဆန်စက် ပိုင်ရှင်တစ်ဦးအား တပ်မတော်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက် ရက်ပေါင်း ၁၀ ကျော်ကြာသည်တိုင် မိသားစုမှတွေ့ခွင့် မရရှိသေး ကြောင်း သိရသည်။ ဆန်စက်ပိုင်ရှင် ဦးရဲကျော်ထွန်း(၄၈)နှစ်၏ ဆန်စက်ရုံအတွင်း ဆန်အိတ်များတွေ့ရှိသဖြင့် စစ်ဆေး မေးမြန်းရန် တပ်မတော်က သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်း မိသားစုဝင်များကပြောသည်။ ယင်းနောက် ဦးရဲကျော်ထွန်းအား တပ်မတော်က တစ်ရက်ကျော်ကြာ စစ်ဆေးမေးမြန်ပြီးနောက် စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် စစ်တွေမြို့၊ အမှတ်(၁)ရဲစခန်းသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။

စစ်တွေမြို့အမှတ်(၁)ရဲစခန်း၌ ထိန်းသိမ်းခံထားရစဉ် စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် စစ်ဆေးမေးမြန်းစရာ ကျန်ရှိသေး သည်ဟုဆိုကာ တပ်မတော်မှ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားပြီး စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ရဲစခန်းသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင် ခဲ့ကြောင်း မိသားစုဝင်များက ပြောဆိုကြသည်။ ယင်းသို့ ဦးရဲကျော်ထွန်း၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ကြားသိနေရ သော်လည်း ဖမ်းဆီးခံရသည့်နေ့မှ ယနေ့အချိန်ထိ လူချင်းတွေ့ခွင့်မရရှိသေးကြောင်း သမီးဖြစ်သူ မစုလှိုင်ဦးက ပြောသည်။

တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ဦးရဲကျော်ထွန်း၏နေအိမ်၌ အေအေအဖွဲ့ရိက္ခာအတွက် သိုလှောင်ထားသည့် ဆန်အိတ် ၈၀ အားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်ဟု စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး မိသားစုဝင်များက ယင်းကိစ္စမှာ စွပ်စွဲချက်သာဖြစ်ကြောင်း ငြင်းဆိုထားသည်။ လက်ရှိမှာ ဦးရဲကျော်ထွန်းအား အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ-၅၀(က)ဖြင့် အမှုဖွင့်လှစ်ထားကာ လာမည့် စက်တက်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ရုံးထုတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မိသားစုဝင်များ ထံမှ သိရသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-75517

****************

၂၂။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရိုဟင်ဂျာများ ပါဝင်ခွင့်ရစေရန် ကုလ တောင်းဆို
13 September 2020

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် ၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ၌ ရိုဟင်ဂျာများ (မူရင်း) ပါဝင်ခွင့်ရစေရန် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင် ရှစ်နိုင်ငံက တောင်းဆိုလိုက်သည်။ တံခါးပိတ် ဗီဒီယို ဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင် ယခုကဲ့သို့ တောင်း ဆိုကြောင်း စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ဒိုမီနီကန် သမ္မတနိုင်ငံ၊ အက်စတိုးနီးယား၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ တူနီးရှား၊ ဗြိတိန်နှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတို့က ပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းရေး အစိုးရ၏ အားထုတ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းက ရံပုံငွေနှင့် နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်သူများ အထောက်အကူပေးနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံ အသွင်ကူး ပြောင်းရေးအတွက် လာမည့် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက် ရွေးကောက်ပွဲသည် မှတ်တိုင်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

ယုံကြည်ရပြီး အားလုံး ပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စေရန် ရိုဟင်ဂျာများ (မူရင်း) အပါအဝင် တစ်ဦးချင်းစီသည် လုံခြုံစွာ၊ အပြည့်အဝနှင့် တန်းတူညီမျှ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်ရရေး ထုတ်ပြန်ချက်တွင် အထူးတိုက်တွန်းထားသည်။ ထို့အပြင် ရခိုင် ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တွင် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများ အမြန်ဆုံး ရပ်ဆိုင်းရန်လည်း ဖော်ပြထားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကာလရှည်ကြာဖြစ်ပွားနေသည့် အကျပ်အတည်းအတွက် ဖြေရှင်းရေး ပိုမို အားထုတ်ရန်နှင့် မွတ်စလင် ဒုက္ခသည်များ လုံခြုံစွာ၊ ဆန္ဒအလျောက်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ နေရပ်ပြန်နိုင်ရေး အပြုသဘောဆောင် အခြေ အနေ ဖန်တီးပေးရန်၊ ပဋိပက္ခတွင် တာဝန်ရှိသူများ တာဝန်ခံမှုရှိရေး လုပ်ဆောင်ရန်လည်း မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်းထား သည်။ http://www.mizzimaburmese.com/article/73377

 

မှတ်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာသတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

*** ပြီး ***

Related Articles

Back to top button