အင်တာဗျူး

ဦးမ်ိဳးထပ္(ခ)ဆလိုင္းမ်ိဳးထိုက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

ဦးမ်ိဳးထပ္(ခ)ဆလိုင္းမ်ိဳးထိုက္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ

 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျပီး အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ ျပင္ဆင္မည့္ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္သင့္သည့္အခ်က္မ်ား ႏွင့္ ထည့္တြင္း စဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုသိရွိရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ႏွင့္ လက္ ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိးထပ္ (ခ) ဆလိုင္မ်ဳိးထိုက္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားသည္ မ်ားကိုျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ဆရာ႔ရဲ႕ ပါတီတာဝန္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တာဝန္ယူထားရတဲ့ ေကာ္မတီတာဝန္ေတြ မိတ္ဆက္ေပးပါ။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ဆရာအခု၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ေနၾကတယ္။ အဲတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းအခြင့္အေရးေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္ကလိုလားေနတဲ့အခ်က္ေတြ ပါဝင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ အခုလက္ရွိအေျခခံဥပေဒရဲ႕ဘယ္အစိတ္အပိုင္း  ေတြကို ျပဳျပင္ဖို႔လိုအပ္မလဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ပယ္ဖ်က္ဖို႔လိုအပ္မလဲ။

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးေသာဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အျမင့္ဆံုး ဥပေဒျဖစ္သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲဖို႔ ျပင္ဆင္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္ကလိုလားေနတဲ့ အခ်က္ေတြပါဝင္ႏုိင္ဖုိ႔ဆိုရင္ အခန္း(၅)၊ အခန္း(၄)၊ အခန္း(၆) ပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးစသည့္ အခန္းေတြထဲက တခ်ိဳ႕ပုဒ္မေတြ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲဖို႔ လုိမယ္ထင္ပါ တယ္။ ေနာက္ၿပီး အခန္း(၁)ႏွင့္ အခန္း(၈)ကိုလည္း တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ျပည့္ဝစြာရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ တခ်ိဳ႕ ပုဒ္မေတြကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၿပီး၊ ပယ္ဖ်က္သင့္တဲ့ ဥပေဒပုဒ္မေတြကိုလည္း ပယ္ဖ်က္သင့္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ျပႆနာက အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မမွ်တမႈေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာတဲ့ျပႆေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ပညာရွင္အခ်ိဳ႕သုံးသပ္ထားတာေတြေတြ႔ရတယ္၊ တိုင္းရင္းသားေတြဖက္ကလည္း ေခတ္အဆက္ဆက္  ေတာင္းဆိုခဲ့တာေတြရွိခဲ့တယ္။ ဥပမာ- ေတာင္ႀကီးညီလာခံ၊ ၃၃ ဦးေကာ္မတီအႀကံေပးအဖြဲ႔ထံေပးပို႔တဲ့အႀကံျပဳစာေတြ၊ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆုံး ဒီ၂၀၀၈ မျဖစ္ခင္ေလးအႀကံျပဳခ်က္ေတြရွိခဲ့တယ္။

အခုလႊတ္ေတာ္တြင္းျပင္ဆင္ေရးလုပ္တဲ့အေပၚ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕လိုလားခ်က္ေတြကို ထင္ဟပ္ႏိုင္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ထင္ဟပ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္သလဲဆိုတာ သုံးသပ္ေပးပါ။လက္ရွိလႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္တြင္လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တာဝန္ရွိေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိေတာ့ ထင္ဟပ္ႏိုင္မည္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လိုလားခ်က္ေတြ ထင္ဟပ္ေစႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ တခ်ိဳ႕အခန္းမ်ား ရဲ႕ ပုဒ္မေတြမွာ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ထဲတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုအပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲထည့္သြင္းၿပီး၊ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတည္ျပဳ ေထာက္ခံမွသာလွ်င္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုမည္ဟု ယံုၾကည္ပါတယ္။

လက္ရွိ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွာေရာ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ ေပးတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြပါဝင္တာရွိပါသလား၊ ဘယ္အခ်က္ေတြလဲ။

လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဥပေဒမွာ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေပးတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ အခန္း(၁)၊ အခန္း(၈)ႏွင့္ တခ်ိဳ႕အခန္းေတြရဲ႕ ပုဒ္မေတြမွာ ေတြ႕ရပါတယ္ ဥပမာ- အခန္း(၁) ပုဒ္မ(၂၂)၊ ပုဒ္မ (၂၈(ခ))၊ အခန္း(၈) ပုဒ္မ ၃၅၄(ဃ)၊ ပုဒ္မ ၃၈၇ စသည့္တခ်ိဳ႕အခန္းေတြရဲ႕ ပုဒ္မ ေတြမွာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးအျဖစ္ မျဖစ္မေနထည့္တြက္သင့္တဲ့ အခ်က္ေတြ အျဖစ္ ဘယ္က႑ေတြကိုထည့္သြင္းဖို႔လိုအပ္ပါသလဲ ဆရာ။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး မျဖစ္မေန ထည့္တြက္သင့္တဲ့အခ်က္ေတြအ ျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ဖြဲ႕စည္းပံုရဲ႕ အခန္းေတြမွာ တိက်တဲ့ ဥပေဒေတြ ကို ထည့္သြင္းဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာက ဗဟိုရဲ႕ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေနတာ ေတြ႕ရၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္က နည္းေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရး ျပည့္ဝစြာ ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုရဲ႕ တခ်ိဳ႕အခန္းက႑ေတြမွာ တိက်တဲ့ ဥပေဒေတြ ထည့္သြင္းေရးဆြဲေပးၿပီး အတည္ျပဳ ေပးရန္ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ တိုင္းရင္းသားေတြလိုလားတဲ့ အခ်က္ေတြပါဝင္ဖို႔(အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ (ဖက္ဒရယ္)ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ အဓိကစိန္ေခၚခ်က္က ဘာေတြျဖစ္မလဲဆရာ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ တိုင္းရင္းသားေတြလိုလားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ (ဖက္ဒရယ္) ျဖစ္ဖို႔ ဆိုရင္ အဓိကစိန္ေခၚမႈက ယံုၾကည္မႈလို႔ထင္ပါတယ္။ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးသည့္ေနရာေတြမွာ ခြဲမ ထြက္ေရးႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္ဆိုသည့္အခ်က္ေတြ ကိစၥၾကားေနရပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြလိုခ်င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၊ တိုင္းရင္းသားေတြၾကားမွာ အခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္မယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈက အဓိကစိန္ေခၚမႈလို႔ထင္ပါ တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕က အေရးပါတဲ့ အဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္ေနတယ္လို႔ ထင္ပါသလား၊ ဘဘာျပ႒ာန္းခ်က္ေတြလဲ။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ အခ်ိဳ႕က အေရးပါတဲ့ အဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ဥပမာ- တစ္ခု ေဖာ္ျပရရင္- အခန္း(၇) ပုဒ္မ ၃၃၈ မွာ- လက္နက္ကိုင္အားလံုးက တပ္္မေတာ္ရဲ႕ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ရွိ ရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုရဲ႕ တခ်ိုဳ႕အခန္းေတြမွာ ျပ႒ာန္း တဲ့အခ်က္ေတြဟာ အစာမေက်သလို ေဆြးေႏြးေနၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ပတ္သတ္ၿပီး တာဝန္ရွိတဲ႔သူေတြ ကို အႀကံျပဳခ်င္တာရွိရင္ ေျပာၾကားေပးပါ။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ ရွိသူမ်ားအားလံုး၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ အက်ိဳးအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာဥပေဒေတြ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေပးၾကပါလို႔ ေျပာပါရေစ။

ထပ္မံျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တာရွိရင္ေျပာၾကားေပးပါ။

အထက္ပါေျဖၾကားခ်က္မ်ားသည္ မိမိ၏သေဘာထားအျမင္သာျဖစ္ပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာေမးခြန္းမ်ားသည္ မရွင္းမလင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိရင္လည္းမိမိ၏အားနည္းခ်က္၊ လႊဲမွားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button