အယ်ဒီတာ့အာဘော်

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

၂၀ဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေႅေပးထားခ်က္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲသည္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအၾကား ႀကီးႀကီးမားမား ဝိဝါႅကြဲျပားစရာျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းအမ်ားသိျပီးသားျဖစ္ပါသည္။ အေျပာင္းအလဲကိုေဖာ္ေဆာင္မည့္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ေရးႏွင့္ ျငင္းပယ္ေရး အျငင္းအခုန္အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအၾကားအကြဲအၿပဲကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အဆိုပါအကြဲအၿပဲသည္ တိုင္းရင္သားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကိုပါ ရိုက္ခက္ခဲ့ေၾကာင္း လူမ်ိဳးတူပါတီမ်ား အမ်ားအျပားေပၚေပါက္လာျခင္းက သတ္ေသပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲရလႅ္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေပၚ ႀကီးႀကီးမားမား ရိုက္ခက္မႈမရွိဟု ထင္ရေသာ္လည္း၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲရလႅ္ကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေပၚတြင္လည္း ရိုက္ခက္မႈျပင္းထန္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲရလႅ္က တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစု ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို အကြဲအဲၿပဲအဆံုးသတ္ျပီး ျပန္လည္စုစည္းရန္တြန္းအားတစ္ရပ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္တြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးမူဝါႅမတူညီမႈမ်ားကိုေဘးဖယ္ျပီး မိမိတို႔ေႅသအေလွ်ာက္အင္းအားႀကီးပါတီအျဖစ္ရပ္တည္ေရးေမွ်ာ္မွန္းကာ ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းေရးဘက္ကို ဦးတည္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေမျဖင့္ ၁၉၄၈ ပင္လံုကတိကဝတ္အတိုင္း ဖက္ႅရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးကို ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ခ်မွတ္ထားၾကသည္ျဖစ္ရာ ၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရလႅ္ေကာင္းမ်ားရရွိေရးကိုဦးတည္လာမည္မွာမလြဲေပ။

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္တြင္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အထိုက္အေလွ်ာက္ေနရာရလာမည္ဆိုပါက တိုင္းရင္းသားမ်ားေမွ်ာ္လင့္သည့္ ဖက္ႅရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လမ္းပြင့္ႏိုင္မည္လားဆိုသည္ကိုမႈေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button