ဆောင်းပါး

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆ      နာထဲထြင္ ေျမယာကိစၥ သည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။

ကုိလုိနီမတုိင္ခင္ ဗမာမင္းပုိင္နက္ေျမမ်ားႏွင့္ အျခားတုိင္းသားအသီးသီး၏ ေျမမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ဘာသာ သီးျခား ခန္႔ခြဲမႈမ်ား ေအာက္တြင္ ရွိေနခဲ့ရာမွ အဂၤလိပ္ကုိလုိနီေနာက္ပုိင္းတြင္ Lower/Upper Burma Land Revenue Manual – 1861 ျဖင့္ ဗမာျပည္မေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ စုတင္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ အျခားတုိင္းရင္းသားေဒသ(ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ကရင္နီ)မ်ား တြင္မူ မိမိတုိ႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္အညီ စီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

သုိ႔ရာတြင္လြတ္လပ္ေရးေနာက္ပုိင္း ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစုိးရက လယ္ယာေျမေဝျခမ္းေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္းခဲ့ရာ ေျမအားလုံးကုိ ႏုိင္ငံပုိင္  ေျမသိမ္းျခင္းျဖင့္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ဆုံးခန္းတုိင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ အတူ ေျမယာျပႆ      နာ မ်ားလည္း စတင္ လာခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ပုိင္း အစုိးရအဆက္ဆက္အေနျဖင့္ ေျမယာျပႆ      နာကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး၊ အမ် ိဳး သားစီမံကိန္း မ်ားႏွင့္ စက္မႈ ထုတ္ကုန္၊ သီးႏွံစုိက္ပ်ဳ ဳိးေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ … စသည့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအရ ေျမသိမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာျပႆ      နာမ်ား မွာ ပုိမုိရႈပ္ေထြးလာသည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္မွန္း မသိေရာက္ခဲ့ရသည္။

ယခုေနာက္ဆုံး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ ေျမလြပ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရုိင္း ဥပေဒ ျပ႒ာန္းလုိက္သည့္အခါတြင္ ႏုိင္ငံႏွင့္ အဝွမ္း အသံေပါင္းစုံထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္  တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆုိင္ရာ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ အသိအမွတ္ျပဳေရးႏွင့္ ဥပေဒအရ အကာကြယ္ေပးေရးကုိ ေနရာစုံမွ ေတာင္းဆုိလာခဲ့ၾကသည္။

က်င္းပ ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၄)ၾကိမ္တြင္ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ က႑မူဝါဒ သေဘာတူညီခ်က္(၁၂) ခ်က္ ကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ရာ တုိင္းရင္းသား ဓေလ့ထုံးတမ္း ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္ေအာင္ မည္မွ် အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဆုိသည္ကုိကား ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေျမယာကိစၥမွာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္လည္း တုိက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံႏွင့္အဝွမ္းျဖစ္ေနသည့္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာျပႆ      နာ မ်ားကုိ မည္သုိ႔ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အလႊာေပါင္းစုံ၏ အျမင္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးအပ္ ပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ

(ဖက္ဒရယ္ ဂ်ာနယ္)

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button