ဆောင်းပါး

အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္

ကရင္တိုင္းရင္းသာတို႔၏ အမိ်ဳးသားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၈၈၁-ခုႏွစ္တြင္ ကရင္တို႔၏ အဦးဆံုးေသာအမ်ိဳးသားေရးအသင္းျဖစ္သည့္ “ေဒါကလု”အသင္းႀကီးကို စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့ၾကသည္။ (Karen National Association-KNA)ဟု အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ ေခၚဆိုသည္။ ထိုအသင္း ႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဂ်ပန္မ်ားဝင္ေရာက္လာသည့္ ၁၉၄၂-ခုႏွစ္ဝန္းက်င္အထိ တရားဝင္လႈပ္ရွား ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္မ်ားဝင္ေရာက္လာခ်ိန္၌ ၄င္းတို႔၏အရွိန္အဝါေမွးမွိန္လာခဲ့သည္။

“ေဒါကလု”အသင္းႀကီးၿပီးေနာက္ သစၥာရွိကရင္ မ်ားအသင္း(The Loyal Karen National Associa-tion LKNA) ျမန္မာႏိုင္ငံကရင္အမ်ိဳးသားအသင္း(Burma Karen National Association-BKNA) ကရင္ဗဟိုအ ႀကံေပးအဖြဲ႔ (Karen Central Advisory Board-KCAB) ကရင္ဗဟိုအဖြဲ႔(Karen Central Organiza-tion KCO) ကရင္လူငယ္အဖြဲ႔ (Karen Youth Orga-nization-KYO) စသည္ျဖင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား အလွ်ိဳလွ်ိဳဖြဲ႔စည္းေပၚေပါက္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ထိုအဖြဲ႔မ်ားအားလံုပူးေပါင္းၿပီး ယေန႔သိမိုင္းစာမ်က္ႏွာထက္ ႀကံ႕ႀက႕ံခံရပ္တည္ေနခဲံေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (Karen National Union-KNU) ကို ၁၉၄၇-ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္း၌ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးကို အဂၤလိပ္အစုိးရႏွင့္ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔က အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေရာင္စံုသူပုန္ထၾကေသာအခါ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု က (၃၀-၁-၁၉၄၉)ခုႏွစ္တြင္  KNU ကို ဥ႔ေဒပုဒ္မ-၁၇ အရ မတရားအသင္းထုန္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖင့္ KNU သည္ (၃၀-၁-၁၉၄၉)ရက္ေန႔တြင္ မလႊဲမေရွာင္သာေသာ သမိုင္းဝင္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ခဲ့ရပါသည္။

ကရင္အမိ်ဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈသမိုင္းအက်ဥ္းကို ျပန္လည္အစေဖာ္တင္ျပရျခင္းမွာ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရးေထာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေပၚလြင္ေစလို၍ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၇-ခု၊ ဇန္နဝါရီလမွ KNU လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ (၁၅-၁၀-၂၀၁၆)ရက္ေန႔ထိ (၆၈)ႏွစ္၊ (၈)လႏွင့္(၁၄)ရက္ခန္႔မွ် မေရရာသည့္ သံသယကမာၻထဲတြင္ KNU သည္ ေဝဝါးစြာရုန္းကန္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရသည္။

.ယခု KNU လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ မတရားအသင္းမွေျဖလႊတ္ေပးလိုက္ေသာ္လည္း (၃)ႏွစ္နီး ပါးၾကလာသည္အထိ ကန္႔သတ္တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ အတိတ္ကိုျပန္ေျပာင္း ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပရလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ကရင္တို႔၏ေခါင္းေဆာင္ေစာဘဦးႀကီးတုိ႔သည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲတြင္ အတူလက္တြဲဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ ကရင္-ဗမာအဓိကရုဏ္းမ်ားကို အတူဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းခဲ့ၾကၿပီး ကရင္-ဗမာခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဆိုရပါလွ်င္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မိတ္ေဆြရင္းခ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ထိုေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္။ အဂၤလိပ္အစုိးရအဖုိ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္အတားအဆီးဟု ခံယူေသာ္လည္း ဖဆပလအဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ သူရဲေကာင္းျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီး အေပၚ ဦးႏု၏ ဖဆပလအစိုးရက ေသာင္းက်န္းသူအဖ်က္သမား၊ သစၥာေဖာက္ဟု ကင္ပြန္းတပ္မည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း ကရင္ျပည္သူလူထုကမူ ဦးေစာဘဦးႀကီးသည္ ကရင္တို႔၏ သူရဲေကာင္း၊ ကရင့္အခြင့္အေရး အတြက္ ခုခံစစ္ျဖင့္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားဟု သတ္မွတ္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိသုိ႔ျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး၏ဘဝကို ရႈျမင္ၾကပံုခ်င္းကြာျခားလွပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွာ လြတ္လပ္ေရး၏ ဖခင္၊ ႏိုင္ငံ့အာဇာနည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ေစာဘဦးႀကီး မူကား ေသာင္းက်န္းသူအဖ်က္သမား၊ သူပုန္သူကန္အျဖစ္သာယူဆခဲ့ၾကသည္။ ဤအေျခအေနအေပၚ၌ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ လြန္စြာစိတ္မေကာင္းစိတ္ပ်က္ဝမ္းနည္းခဲ့ရပါသည္။ မတရားအသင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေစာဘဦးႀကီး က်ဆံုးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ(၁၂)ရက္ေန႔ကို ကရင္အာဇာနည္ေန႔အျဖစ္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေအာက္ေမ့ဘြယ္အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာလည္း ျပည္တြင္းရွိ ကရင္မ်ားမွာ မတရားအသင္းမွ ပယ္ဖ်က္လိုက္သည့္တိုင္ ေအာင္ ေစာဘဦးႀကီးက်ဆံုးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ(၁၂)ရက္ေန႔ကို ကရင္အာဇာနည္ေန႔အျဖစ္ အခမ္းအနား က်င္းပရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။ က်င္းပလွ်င္လည္း ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳးသာျဖစ္သည္။ ႀကီးမားစြာ ေသာ ျခားနားမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အာဇာနည္ေန႔ကိုတခမ္းတနားက်င္းပေနခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ကရင္တို႔၏ေခါင္းေဆာင္ ကရင္အာဇာနည္ေန႔အျဖစ္ မက်င္းပဝံ႔ရသနည္း။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အဂၤလိပ္တို႔၏ သလွ်ိဳဒလံ၊ အသားထဲကေလာက္ထြက္သည့္ ဦးေစာ၏ လုပ္ႀကံမႈျဖင့္ က်ဆံုးခဲ့ရသကဲ့သုိ႔ ေစာဘဦးႀကီးသည္လည္း ကရင္အမ်ိဳးသားေစာေမာင္အဲ၏ သတင္းေပးဇာတ္တူသားစားျခင္းျဖင့္ က်ဆံုးခဲ့ရသည္ပဲမဟုတ္ပါလား။ ဤသုိ႔ႏႈိင္းယွဥ္တင္ျပျခင္းအေပၚ အျပစ္မျမင္ေစလိုပါ။ တို္င္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ရပ္မွန္ကိုျမင္ေစလို၍ သာျဖစ္ပါသည္။

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕ရွိ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးကြင္းတြင္ ေစာဘဦးႀကီး၏ ကိုယ္အေပၚပိုင္း ပံုတူရုပ္တုကို စုိက္ထူရန္စီစဥ္ၾကေသာအခါ၌ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တားျမစ္ထားေၾကာင္း၊ ေစာဘဦးႀကီး၏ ရုပ္တုကိုစုိက္ထူလိုပါက ကရင္လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမတြင္စိုက္ထူရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴးကိုယ္စား စစ္ဦးစီးမွဴးထံအေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း လြန္ခဲ့သည့္လအနည္းငယ္က ေဖစ္ဘြတ္တြင္တင္ထားသည္ကို ဖတ္ရႈခဲ့ရပါသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒူးပလာယာခရိုင္ဥကၠ႒ ပဒိုေစာေရႊေမာင္တုိ႔ မည္သို႔ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ကို မသိရပါ။ ဘုရားသံုးဆူတြင္ ေစာဘဦးႀကီး၏ ကိုယ္တစ္ပိုင္းရုပ္တု စိုက္ထူခြင့္မရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ရမည္ဆိုပါက တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ရုပ္တုဘယ္ႏွစ္ခုစိုက္ထူထား သည္ကို မေျပာႏွင့္ဦး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းၿခံ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဥယ်ာဥ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကစားကြင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စာ ၾကည့္တိုက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တံတားစသည္ျဖင့္ ေရတြက္၍ မကုန္ႏိုင္ရွိေနသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ သံလြင္တံတား(ေခ်င္းဆံု)အမည္ျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ဘီလူးကြ်န္းကိုဆက္သြယ္မည့္ တံတားႀကီး၏ အမည္ကိုေပးထားကာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွ လုပ္ငန္းၿပီးစီးေသာအခါ စီးမံကိန္းအရ မွတ္ခ်က္ထားသည့္အမည္ႏွင့္မဟုတ္ဘဲ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား”ဟု အမည္မွည့္လိုေၾကာင္း NLD ပါတီဝင္တစ္ဦး၏ တင္ျပခ်က္အေပၚ မြန္တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မြန္လူမိ်ဳးအဖြဲ႔အစည္း မ်ားက အျပင္အထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေနာက္ဆံုး၌ တံတားႀကီးဖြင့္ေသာအခါ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား”ဟူေသာအမည္ျဖင့္ လမ္းတံတား၊ ေစ်း၊ ပန္းၿခံအမ်ိဳးစံုးမွည့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သာ္လည္း မြန္ျပည္နယ္ရွိ ဤတံတားကို မြန္တိုင္းရင္းသားမ်ားက သူတို႔အတြက္ အမွတ္တရျဖစ္ေသာ အမည္တစ္ခုခုေပးခ်င္ပါလိမ့္မည္။ မဟုတ္လွ်င္ေသာ္မွ မူလအတိုင္း သံလြင္တံတား (ေခ်င္းဆံု)ဟုပင္ ေခၚတြငေစခ်င္ေၾကာင္းေလ့လာၾကားသိရပါသည္။ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဤလိုလားခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံက အဘယ္ေၾကာင့္ မလိုက္ေလ်ာႏိုင္ရသနည္း။ မလိုက္ေလ်ာခ်င္ခ်င္ရသနည္း။ “မင္းတို႔ မြန္တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဆႏၵအတိုင္းပဲျဖစ္ပါေစကြာ”ဟု တစ္ခြန္းဟလိုက္ရံုႏွင့္ ပြဲၿပီးႏိုင္ပါလ်က္ ဒီမိုကေရစီအႏိုင္က်င့္နည္း၊ ဒီမိုကေရစီဗိုလ္က်နည္း (Tyranny of Democracy) ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွတစ္ ဆင့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးေစျခင္းမွာ တရားနည္းလမ္းက်ပါ၏ေလာ . . .။ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ မ်က္ႏွာကို မေထာက္ထား၊ မညွာတာခ်င္ေတာ့သေလာ . . .ဟူသည့္ ေမးခြန္းက ထြက္ေပၚလာပါသည္။ တံတားအမည္ကို “ရာမညတံတား”ဟုေခၚဆိုပါလွ်င္ မည္သို႔ေသာထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားရွိႏိုင္ပါသနည္း။ ျပည္တြင္းတြင္ ကရင္တို႔၏ေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီးရုပ္တု တစ္ခုကို စိုက္ထူျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ဓါတ္ ေရးရာအရ အဘယ္မွ်ထိခုိက္နစ္နာႏိုင္သနည္း။ တစ္ဖက္တြင္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဆႏၵအနည္းငယ္မွ် ကေလးကို မလိုက္ေလ်ာသင့္ပါသေလာ . . . ေငြစကၠဴမ်ားေပၚတြင္ ျခေသၤ့ပံု၊ ဆင္ပံုတို႔အစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုျဖင့္ ျပန္လည္ပံုႏွိပ္မည္ၾကားရေသာအခါ တိုင္းရင္းသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ကန္႔ကြက္သံမၾကားရ။ လိႈက္လွဲပ်ဴ ငွာစြာ ႀကိဳဆိုၾကလ်က္သာျဖစ္သည္။

(၂၉-၄-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထို႔ကိုကိုးေက်းရြာရွိ KNU, KNLA(PC) ဌာနခ်ဳပ္၌ ကရင္ျပည္သူလူထုေတြ႔ဆံုပြဲ (Public Consultation) တစ္ရပ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မြန္းလြဲ(၄း၀၀)နာရီတြင္ ေစာဘဦးႀကီး၏ အုတ္ဂူရွိရာ ရြာအေရွ႕ဘက္သု႔ိ ေလ့လာေရး ခရီးသြားေရာက္ခဲ့ပါ သည္။ စင္စစ္ ေစာဘဦးႀကီး၏ ရုပ္အေလာင္းသည္ ထို႔ကိုကိုးရြာတြင္ မက်န္ခဲ့ပါ။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရၿပီးေနာက္ ေစာဘဦးႀကီး၏ အေလာင္းအား ေမာ္လၿမိဳင္သို႔ သယ္ေဆာင္သြားၿပီး၊ ၄င္းမွတစ္ဆင့္ က်ိဳကမီပင္လယ္ျပင္တြင္ ပစ္ခ်ႏွစ္ျမွဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း အားလံုးသိၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ယခုအုတ္ဂူထားရွိေသာေနရာမွာ ေစာဘဦးႀကီးေသြးေျမက်ေပးက်န္ခဲ့ေသာ ေနရာသာျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ အရိုး၊ အရိုးအိုးတို႔ကို ထည့္သြင္းသၿဂႋဳလ္ထားျခင္းမရွိပါ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပန္ဝင္လာေတာ့ ဒေေနရာမွာ ေက်ာက္ခဲတုံုးပံုအပံုေတြ႔ရတယ္။ ကရင္ေတြဟာ သူတို႔ေခါင္းေဆာင္က်ဆံုးလို႔ ေသြးေျမက်တဲ့ေနရာမွာ ေက်ာက္တုံးေလးပံုထားၿပီး အမွတ္အသားျပဳလုပ္ထားတာေတြ႔ရေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕က အခုလိုအုတ္ဂူလုပ္လိုက္ပါတယ္”ဟု KNLA(PC)၏ စစ္ဦးစီးမွဴးႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာေက်ာ္ညြန္႔က မိမိတို႔ကိုရွင္းျပပါသည္။

“ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔အတူပါတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာစိုင္းေခကေတာ့ ခ်က္ခ်င္းမေသတဲ့အတြက္ ကြင္းျပင္ကို ျဖတ္ေျပးၿပီး တစ္ဖက္ေတာစပ္မွာ ေသြးေျမက်ဆံုးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေသြးေျမက်တဲ့ေနရာမွာ ကရင္ေတြက ေက်ာက္ခဲေတြပံုထားတာ အခုထိရွိေသးတယ္။ သြားၾကည့္ခ်င္ရင္ သြားၾကည့္ႏိုင္တယ္။ အုတ္ဂူကေတာ့ ဥကၠ႒ႀကီးနားမွာပဲ တည္ထားတယ္”ဟု ေစာေက်ာ္ညြန္႔က အက်ယ္တဝင့္ရွင္းျပပါသည္။

ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ျပန္ဝင္လာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္တြင္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္အျဖစ္အသြင္ေျပာင္းရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထိန္ေမာင္(ေဌးေမာင္)ကို ေျပာေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထိန္ေမာင္က “ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပန္လာတာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနခ်င္လို႔ျပန္လာတာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းခ်င္လို႔လာတာ၊ ရဲလုပ္ဖို႔၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္လုပ္ဖို႔မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ပဲ ေအးေအးေဆးေဆးပဲေနမယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အေႏွာက္အယွက္ေပးမွာမဟုတ္ဘူး။ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္၊ ခင္ဗ်ားတို႔က အေႏွာင့္အယွက္ေပးရင္ေတာ့ က်ဳပ္တို႔ကလည္း ရွိတာနဲ႔ ခုခံရမွာပဲ။ ဒီေနရာကေန တစ္ဖဝါးမွ မခြာဘူး၊ လက္နက္လည္းမခ်ဘူး”ဟု တု႔ံျပန္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယခုခ်ိန္ထိ ေစာဘဦးႀကီးက်ဆံုးခဲ့သည့္ ဘူမိနယ္သန္ျဖစ္ေသာ ထို႔ကိုကိုးေျမတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္လ်က္ ယခုအခါ ဂ်ပန္ JICA ေဖာင္ေဒးရွင္းက လံုးခ်င္းအိမ္ယာအလံုးတစ္ရာေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ေပးေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကလည္း ကရင္အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားမ်ား ပီျပင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရး၊ ကရင္အာဇာနည္ ဗိမာန္ခန္႔ညားထည္ဝါစြာတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးကို ညွိႏိႈင္းစီစဥ္ေနေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ ကရင္ေဒသမ်ား၌ ကရင္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးအႀကိဳေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားကို တပ္မေတာ္ကကန္႔ကြက္ဟန္႔တားေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ကရင္တို႕သည္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ကရင္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္း၌သာ မဟုတ္။ မြန္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ရကုန္တိုင္းစသည္တို႔၌လည္း ကရင္လူထုအမ်ားအျပား ျပန္႔က်ဲေနထိုင္ၾကပါသည္။ ေဒသအသီး သီးရွိ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဆႏၵသေဘာထားကို သူတို႔ေနထိုင္ရာေဒသတြင္ ရယူေဆြးေႏြးႏိုင္မွ၊ ေဒသအလိုက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ႏိုင္မွ အမွန္တရားေပၚလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဟိုေနရာမလုပ္ရ၊ သည္လူမပါရဆိုလွ်င္ လူထု၏ ဆဆႏၵအမွန္ကို မည္သို႔ရႏိုင္အံ့နည္။ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ကရင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား တည္ရွိရာေနရာမ်ား၌သာ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္သြားမည္ဟု စီစဥ္လာၾကျပန္သည္။ ကယားျပည္ယန္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္တို႔အတြက္ KNU ဒူးပလာယာခရိုင္ (ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး)၌လည္းေကာင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းအတြက္ KNU တပ္မဟာ(၄)၌လည္းေကာင္း၊ ဧရာဝတီ၊ ရန္ကုန္၊ ပဲခူးတိုင္းမ်ားအတြက္ KNU ေတာင္ငူခရိုင္ဌာနခ်ဳပ္၌လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ျဖစ္ေျမာက္လာမည္လား မေျပာႏိုင္ေသးပါ။ (၂၁)ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးကေရာ ဘယ္လဲ စိုးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တစ္ပါတီတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ “ကရင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ”၏ ပထမဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ မွာ “အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရရွိေရးကို အာမခံေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး” ျဖစ္သည့္အတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔ကလည္း တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဆႏၵအမွန္ကိုလက္ခံႏိုင္ေရး အေလးအနက္ထား စဥ္းစားၾကေစလိုပါသည္။

မန္းေအာင္ျပည္စုိး

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button