ဆောင်းပါး

မိုက္ခရိုစီးပြားေရးက႑ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား

“မိုက္ခရိုစီးပြားေရးက႑ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား”

ျမန္မာ့စီးပြားေရးအရွိန္ကို ၂၀၁၈- ခုႏွစ္အတြင္း က်ဆင္းသည္ႏွင့္ တိုးတက္ေနသည္ဟူေသာ အခ်က္(၂)ခ်က္ျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေနသည္။ ကြဲျပားခ်က္က အစိုးရထံတြင္ စီးပြားေရးတိုး တက္ေန ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံတြင္ စီးပြားေရးက်ဆင္းေနသည္ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္ေနသည္။ ႏွစ္ဖက္လံုး မမွား ဟုဆိုႏိုင္ သလို၊ ႏွစ္ဖက္လံုးမွန္ေနသည္ဟု ယူဆမရႏိုင္ေခ်။

လက္ရွိျမန္မာ့စီးပြားေရး

ကမာၻ ့ဘဏ္ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏႈန္းထားမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (၆.၇) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံဂ်ီဒီပီမွာ ဘီလီယံ(၇၀)နီးပါးရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုထားရာ အာဆီယံေဒ သႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ အရွိန္ေကာင္းေနဆဲျဖစ္ သည္။ အစိုးရဆိုလို သည္က Economy က႑ႏွင့္ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေန ႏွင့္မူ Business က႑ႏွင့္ ေျပာဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ကြဲျပားျခားနားလာသည့္အခ်က္ က စီးပြားေရးတိုးတက္မႈေႏွး ေကြးျခင္းရလဒ္ကို ေျဖရွင္းရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔စီးပြား ေရးက်ဆင္းမႈႏွင့္ အေမရိကန္- တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေနျခင္းရလဒ္က ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနဆဲ ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံမ်ား အတြက္ အထိနာသင့္သည္ထက္ ပို၍အထိနာေနသည္မွာ ျငင္း မရႏိုင္သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးေပၚလစီမ်ား ေကာင္းမြန္သည့္ရလဒ္ မထြက္ေပၚ လာျခင္းက စီးပြားေရးအရွိန္က်ဆင္းမႈကို ပိုမိုသိ သာေစသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ႔ေတြ႔ဆံုကာ ႏွစ္ဖက္အေျခအေနမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ လုပ္ငန္း ရွင္တို႔ႀကံဳေတြ႔ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲရွိသည့္အခ်က္တို႔မွာ အခြန္ပိုမိုေပးေဆာင္ ရျခင္း၊ က်ပ္ေငြ တန္ဖိုးက်ဆင္းျခင္း၊ ဘဏ္ႏွင့္ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ား မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးျခင္း၊ အစိုးရစီးပြား ေရးေပၚလစီႏွင့္ နည္း ဥပေဒမ်ားလိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသးျခင္း၊ ေစ်းကြက္အသစ္ရွာေဖြမႈ အားနည္းျခင္း ႏွင့္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈတိုးလာျခင္းႏွင့္အတူ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးအခက္အခဲမ်ားရွိေနျခင္းတို႔ ကို ဦးစားေပးႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း ဆိုထားသည္။ အစိုးရတာ ဝန္ရွိသူ မ်ားက ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ IMF တို႔ကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားထံမွ အႀကံညဏ္ မ်ားျဖင့္စီးပြား ေရးကို အရွိန္ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထားျပန္သည့္အတြက္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးကိုအစုိးရ ႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား တူညီမႈမရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားနယ္ပယ္ေဒသအသီးသီးရွိ စီးပြားေရးက႑အေပၚ အက်ိဳးထားတြက္ ခ်က္မႈ မဟုတ္ဘဲ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးကဲ့သုိ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာစီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အ သံကို ဗဟိုျပဳ ၍ ေျပာဆိုေနၾကမႈရွိသည့္အတြက္ စီးပြားေရးအခန္းက႑တြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသရွိ လုပ္ငန္းရွင္တို႔၏အသံ နည္းပါးေနဆဲမွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းကို ဖြဲ႔စည္းထူ ေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအားနည္းေနဆဲျဖစ္ေသာ ျပည္သူႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးမွ တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္တို႔၏အသံထြက္ရွိလာရန္လိုသည္။ ထိုမွသာ တိုင္းရင္းသားေဒသၾကား စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း ေကာင္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

အားသာခ်က္ေတြဖမ္းဆုပ္ထားဖို႔ လိုတဲ့ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီအက္ဥပေဒကို အသစ္ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီွးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို ထပ္မံ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္တို႔အတြက္ အက်ိဳးအ ျမတ္ရရွိ လာႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်ေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ေစ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလွ်င္ အခြန္ သက္သာ ခြင့္၊ ကင္းလြတ္ ခြင့္မ်ားရရွိႏိုင္ၿပီးျဖစ္သကဲ့သို႔ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားထူေထာင္ကာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အထူး အခြင့္အေရးေပးအပ္ျခင္းတုိ႔ကဲ့သို႔ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေထာက္အပံ့ရရွိလာႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းကို ဖြဲ႔စည္း လိုက္ၿပီးျဖစ္၍ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္တို႔၏အသံ ကိုလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တြင္ ေတြ႔ျမင္ လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားမိသည္။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္အရ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားတြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ(၃၅)ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ပါဝင္ႏိုင္ၿပီး (၁၀၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈရွိမွသာ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏီဟု သတ္မွတ္ ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ေငြေၾကးႏွင့္နည္းပညာကိုလိုအပ္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္တုိ႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွေခ်းေငြ က်ပ္(၃၆) ဘီလီယံခန္႔ကို လည္း ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားတစ္ဆင့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားကို အတိုး(၈.၅) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ရာ တုိင္းရင္းသား လုပ္ ငန္းရွင္တုိ႔သည္လည္း ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီးျဖစ္သကဲ့သို႔ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရ အသီးသီးထံမွ လည္း SMEs ေခ်းေငြမ်ားကို ရယူႏိုင္ေနၿပီျဖစ္ရာ အခြင့္အေရး တစ္ခုအျဖစ္ ရူျမင္သင့္သည္။ ထို႔အတူ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳး ဆဲႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအားနည္းေသာ ေဒသမ်ားဟူ၍ (၃)ပိုင္း သတ္မွတ္ကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအားနည္းသည့္ေဒသမ်ား တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလွ်င္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္(၅)ႏွစ္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳး ဆဲေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလွ်င္ အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္(၃)ႏွစ္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလွ်င္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္(၁)ႏွစ္စသည္ျဖင့္ ေပးအပ္လွ်က္ရွိရာ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္တုိ႔အတြက္ မျဖစ္မေန ရယူသင့္သည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အခ်က္ မ်ားတြင္လည္း မွတ္ထား သည့္အတြက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသအမ်ားစုမွာ စားသံုမႈႏွင့္ ဝယ္လုိအားႀကီးျမင့္သည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ထိမိ္ ေနသည့္အခ်က္က ႀကီးမားေသာအခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည္။ လူဦးေရအရဆိုလွ်င္ တရုတ္၊ အိႏၵယ၊ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္၊ ထိုင္း၊ ဗီယပ္နမ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ရွိသည့္ လူဦးေရမွာ ကမာၻ႔လူဦးေရ၏ (၄၉.၄)ရာခိုင္ ႏႈန္းအထိရွိေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာျပည္ထြက္ကုန္ အမ်ားစုကို ဝယ္ယူေန သလို ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္း ပို႔ကုန္အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ထားသည့္ ေစ်းကြက္ေဝစု ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း(၁၇)ခုရွိၿပီး၊ အဆိုပါနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဂိတ္မ်ားမွ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္ေရး၏ (၈၀)ရာ ခိုင္ႏႈန္းကို ကုန္သြယ္မႈျပဳေနသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ တာခ်ီလိတ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာနယ္စပ္ ဝင္ထြက္ ဂိတ္၊ တမူးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝင္ထြက္ဂိတ္ႏွင့္ ရိေခါဒါရ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝင္ထြက္ဂိတ္ဟူသည့္ ဂိတ္(၅)ခုမွလည္း E-visa စနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္ရာ ခရီးထြက္လုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာ မည္ျဖစ္သည္။

တရုတ္ပိုးလမ္းမႀကီးစႀကၤန္မွ တိုင္းရင္းသားမ်ားအက်ိဳး အျမတ္ရရန္ျပင္ဆင္သင့္

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ One Belt One Road (OBOR) စီမံကိန္းအရ ပိုးလမ္းမႀကီးကြန္ရက္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း အေရးပါအရာေရာက္သည့္ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာေနရာ စိန္ေခၚမႈရွိေနသည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္သင့္ သည္။

တရုတ္ႏွင့္ အႏိၵယဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း၊အာဆီယံႏွင့္၊ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္လမ္းေၾကာင္းအမ်ားအစုမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားကို ျဖတ္သန္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ပိုးလမ္းမႀကီးစီမံကိန္းအရ တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာပူးေပါင္း ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကြန္ယက္ခ်ိန္ဆက္မႈကို အေထာက္ အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ မီးရ ထားလမ္းမ်ား၊ အေဝးေျပး ကားလမ္းမႀကီးမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ တရုတ္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ တို႔အၾကားေရးထိုးၿပီးျဖစ္ရာ ယင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ကုန္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သင့္ၿပီျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ စီးပြား ေရးတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးဇုန္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေန မႈမ်ား၊ ေက်ာက္ျဖဴေရနတ္ဆိပ္ကမ္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ တည္ ေဆာက္ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးေနၿပီးျဖစ္ေသည္လည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသးသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ကိုလ္ကတၱားမွ တရုတ္ႏိုင္ငံကူမင္းၿမိဳ႕ကို ဆက္သြယ္ေပးမည့့္ က်ဥ္ဆံ ရထားလမ္းစီးမံကိန္းကို ေဖာက္ လုပ္ရန္စီစဥ္ေနရာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတုိ႔ပါဝင္မည္ဆိုေသာ ေၾကာင့္ ခရီးသြား လုပ္ ငန္းက႑တုိးတက္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္လာဖြယ္ရွိေနသည္။

တရုတ္ပိုးလမ္းမႀကီး ကြန္ယက္အတြင္းပါဝင္လာႏိုင္သည့္ ေဒသျဖစ္ၾကသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွာ အဓိကအက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္ရာ ရရွိလာသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဖာ္ထုတ္ထားသင့္သည္။ ကုန္သြယ္ေရးအရလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာမွ မည္သည့္ကုန္စည္ ကိုမဆို ဝယ္ယူေနသည့္အေနအထားျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရွိရင္းစြဲ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ မႈအျပင္ ကုန္စည္အမယ္သစ္မ်ား တင္ပို႔ျခင္း၊ ကုန္ၾကမ္းအစား ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ ျပင္ဆင္တင္ပို႔ျခင္း၊ ျပည္ပကုန္စည္ မ်ားကို တစ္ဆင့္ျဖန္႔ခ်ီေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္လွ သည္။ ထုိ႔အတူ အိႏၵိယ ႏွင့္ဘဂၤလာေဒ့ရွ္တို႔မွ ထုတ္ကုန္မ်ားကို တရုတ္သို႔တင္ပို႔ျခင္း၊ တရုတ္ကုန္ စည္မ်ားကို ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္းတို႔ ကိုပါ ေဆာင္ရြက္ရန္သင့္ေလ်ာ္သည္။

တရုတ္စီးပြားေရးအခန္းက႑မွာလည္း ကမာၻ႔စီးပြားေရး ဒုတိယအင္အားအႀကီးဆံုးႏိုင္ငံတစ္ခု အျဖစ္ေရာက္ရွိေနသလို၊ အေမရိကန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ၊ ဆင္ႏႊဲေနသည့္အေျခအေနတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ရသင့္သည့္အခြင့္အလမ္းကို အမိအရဆုပ္ကိုင္ထားသင့္သလို တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအေန ႏွင့္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေစာင့္ဆိုင္းရန္လုိအပ္လွသည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ အဓိကအခ်က္ကဘာလဲ

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အဓိက အခရာက်သည့္အခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရွိ ေရးဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရလွ်င္ ေဒသအတြင္း မတည္ၿငိမ္ႏိုင္၊ ေဒသမတည္ ၿငိမ္လွ်င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အပံ့မျဖစ္ေစသလို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ ေၾကက္ရြံ႕ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရရွိၿပီးမွသာ စီးပြားေရးက႑အတြက္ လိုအပ္ေသာအေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက႑ကို တက္ လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္မေဒသမ်ားႏွင့္မတူညီရျခင္း၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ ေနာက္က် ရျခင္း၊ မႀကီးပြားရျခင္း၊ လူငယ္ မ်ားျပည္ပ သို႔အလုပ္ထြက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းတုိ႔၏ အဓိက အခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားနယ္ပယ္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရွိျခင္းက အေျခခံက်သည့္ အခ်က္ဟု ဆိုရ မည္ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသနယ္ပယ္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးေခတ္ကာလ အေျပာင္း အလဲမရွိေသးသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး၊ လက္ရွိပထီဝီအေနအထား၊ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ ကြန္ယက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီျဖစ္၍ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားရရွိလာၿပီဟု ဆိုရမည္သာ။ ရရွိသည့္ အခြင့္အေရးကို အသံုးခ်တတ္ဖုိ႔ႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီရရွိဖို႔ရန္သာ လို အပ္သည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးဇုန္ မ်ားေပၚထြက္လာၿပီျဖစ္၍ ကုန္ေခ်ာထုတ္ လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္မ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္ ကို မထိခိုက္ေစမည့္ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအားေကာင္းလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ထားရသည္။

ေဒသနယ္ပယ္အသီးသီး၏ အားသာခ်က္အေပၚ စစ္တမ္းျပဳလ်က္ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနႏွင့္ ကိုယ့္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေျခခံက်သည့္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ ေဆာင္ကာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကို မက္လံုးေပးဆြဲေဆာင္သင့္သည့္ အခ်ိန္အခါေရာက္ၿပီဟု ဆိုခ်င္ ပါသည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ရွမ္းျပည္နယ္ေထာင္ပိုင္းတြင္ ကေလာ၊ ေညာင္ေရႊ၊ အင္းေလးေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစစ္တမ္းမ်ားျပဳလုပ္ ျခင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မွ Kayin State Investment opportu-nity survey report ကို ထုတ္ေဝထား ႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး၊ က်န္ေဒသမ်ားမွာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေခ်။

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကိုၾကည့္လွ်င္လည္း ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆)ဘီလီယံေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးအတြက္လည္း (၅.၆)ဘီလီယံရရွိရန္ ေမွ်ာ္ မွန္းထားသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမရွိေသးဘဲ အမ်ားစုမွာ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္းႏွင့္မႏၱေလး တို႔ တြင္သာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေနၾကသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုင္းေဒသတခ်ိဳ႕တြင္သာဝင္ေရာက္ ေနေသးၿပီး တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအားနည္းရျခင္းမွာ ဆြဲေဆာင္မႈမျပဳလုပ္ႏိုင္သ ကဲ့သို႔ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဇတ္ခံုေပၚတြင္ အက်ယ္ တဝင့္မေရာက္ရွိလာ ေသးသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တို္င္းရင္းသားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ကို ရွာေဖြတင္ျပႏိုင္ရန္လိုအပ္သလို ကိုယ့္ေဒသနယ္ပယ္ေလးတြင္သာ ေရာင့္ရဲမေနဘဲ ျပင္တြင္း၊ ျပည္ပလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ In-vestment Survey Report မ်ားေကာက္ခံျခင္း ႏွင့္ အနာဂတ္စီးပြားေရးလုပငန္းအလားအလာမ်ားကို ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု အေျဖရွာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ ၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးေမာ့လာေစရန္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အက်ိဳးမျမတ္ မ်ားစြာတည္ရွိေနသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းသစ္မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးမွာ အေရးပါလာသည့္ အေန အထား ရွိေနၿပီျဖစ္ရာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိအက်ိဳးစီးပြားကိုျမင္ဖို႔ လိုအပ္ေန ၿပီျဖစ္သည္။ ရရွိလာသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အခ်ိန္မွန္၊ ေနရာမွန္ကန္စြာျဖင့္ေဆာင္ရြက္မွသာ ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအက်ိဳး စီးပြားႏွင့္ မိမိေဒသအက်ိဳးစီးပြားကို မိမိတို႔ခံစားခြင့္ရရွိၾကမည္သာ။ သုိ႔မဟုတ္ပါက စီးပြားေရးအင္အားသာ သူလက္ေအာက္တြင္ မိမိေဒသအက်ိဳးစီးပြားမရဘဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကသာ ေကာင္းစားသြားမည္ျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုေပါင္းကာ မိမိတို႔ေဒသစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ မိမိတု႔ိကသာ ဝိုင္းဝန္း တည္ေဆာက္သြားၾကရန္ လိုအပ္သည္။

 

ဆလိုင္းထြန္းထြန္း

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button