သုံးပါးသော အပြောင်းအလဲ

  • ဆောင်းပါး

    သုံးပါးသော အပြောင်းအလဲ

    ▄ သုံးပါးသော အပြောင်းအလဲ အပြောင်းအလဲတိုင်းအတွက် လူထုလိုပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ စနစ်တစ်ခုလုံးကို ပြောင်းဖို့ လူထုလိုတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ စနစ် အပြောင်းအလဲမှာ အစိုးရ အပြောင်းအလဲဟာ အခရာကျပါတယ်။ စနစ်အပြောင်းအလဲကို ပံ့ပိုးပေးတာက လူ့အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ သဘောထားဖြစ်ပါတယ်။…

    Read More »
Back to top button