ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်း’ခွင့်’လော ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းမှုလော၊ Self-Determination ကို ဘာသာပြန်မှု ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

Back to top button